Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.12.2021 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.12.2021 do 30.03.2022 403/2021
ZMENY1DS
2 01.12.2021 323/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.12.2021 432/2021
ZMENY11DS
3 01.12.2021 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2021 do 30.12.2021 402/2021
404/2021
ZMENY1DS
4 01.12.2021 233/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2021 432/2021
ZMENY26DS
5 01.12.2021 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.12.2021 432/2021
ZMENY43DS
6 01.12.2021 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2021 432/2021
ZMENY49DS1
7 01.12.2021 185/2002 Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.12.2021 432/2021
ZMENY15DS
8 01.12.2021 463/2003 Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2003 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2021 409/2021
ZMENY1DS1
9 01.12.2021 530/2003 Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.12.2021 403/2021
ZMENY4DS1
10 01.12.2021 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.12.2021 do 30.12.2021 368/2021
ZMENY1DS3
11 01.12.2021 757/2004 Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2021 432/2021
ZMENY3DS1
12 01.12.2021 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.12.2021 432/2021
ZMENY2DS1
13 01.12.2021 570/2005 Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2021 409/2021
ZMENY4DS1
14 01.12.2021 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.12.2021 do 30.12.2021 404/2021
406/2021
ZMENY3DS1
15 01.12.2021 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.12.2021 402/2021
ZMENY10DS1
16 01.12.2021 24/2013 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 24/2013 účinný od 01.12.2021 424/2021
ZMENY5DS
17 01.12.2021 474/2013 Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.12.2021 404/2021
ZMENY33DS1
18 01.12.2021 488/2013 Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.12.2021 404/2021
ZMENY5DS1
19 01.12.2021 355/2014 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o centrálnom registri exekúcií 355/2014 účinný od 01.12.2021 421/2021
ZMENY1DS
20 01.12.2021 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.12.2021 do 27.12.2021 430/2021
ZMENY19DS2
21 01.12.2021 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.12.2021 do 27.12.2021 430/2021
ZMENY3DS1
22 01.12.2021 423/2020 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2024 432/2021
ZMENYDS1
23 01.12.2021 128/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128/2021 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2022 404/2021
ZMENYDS
24 01.12.2021 368/2021 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 01.12.2021 do 30.12.2021 431/2021
ZMENYDS1
25 01.12.2021 402/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 402/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
26 01.12.2021 403/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 403/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
27 01.12.2021 404/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 404/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
28 01.12.2021 406/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 406/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
29 01.12.2021 409/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 409/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
30 01.12.2021 421/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií 421/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
31 01.12.2021 424/2021 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov 424/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
32 01.12.2021 427/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska 427/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
33 01.12.2021 430/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 430/2021 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS
34 01.12.2021 431/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 431/2021 účinný od 01.12.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
35 01.12.2021 432/2021 Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 432/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
36 01.12.2021 433/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu 433/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
37 01.12.2021 434/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania 434/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
38 01.12.2021 439/2021 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, jej prílohy a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja 439/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
39 01.12.2021 445/2021 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 445/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
40 01.12.2021 446/2021 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74 446/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
41 01.12.2021 447/2021 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky 447/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
42 01.12.2021 448/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu (oznámenie č. 98/1989 Zb.) 448/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
43 01.12.2021 449/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 220/1997 Z. z.) 449/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
44 01.12.2021 450/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 80/1996 Z. z.) 450/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
45 01.12.2021 451/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (oznámenie č. 211/2016 Z. z.) 451/2021 účinný od 01.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
46 02.12.2021 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 02.12.2021 do 15.12.2021 453/2021
ZMENY4DS
47 02.12.2021 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 02.12.2021 do 30.12.2021 453/2021
ZMENY9DS
48 02.12.2021 470/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 470/2019 účinný od 02.12.2021 do 30.06.2023 453/2021
ZMENYDS1
49 02.12.2021 453/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 453/2021 účinný od 02.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
50 03.12.2021 459/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19 459/2021 účinný od 03.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
51 04.12.2021 461/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností 461/2021 účinný od 04.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
52 08.12.2021 465/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 735 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 465/2021 účinný od 08.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
53 09.12.2021 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 09.12.2021 466/2021
ZMENY1DS
54 09.12.2021 466/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 466/2021 účinný od 09.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
55 10.12.2021 118/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 10.12.2021 454/2021
ZMENY6DS
56 10.12.2021 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 10.12.2021 do 31.12.2021 454/2021
ZMENY16DS
57 10.12.2021 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 10.12.2021 do 31.12.2021 454/2021
ZMENY11DS
58 10.12.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 10.12.2021 do 31.12.2021 454/2021
ZMENY1DS1
59 10.12.2021 492/2009 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 10.12.2021 do 31.12.2021 454/2021
ZMENY5DS1
60 10.12.2021 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 10.12.2021 do 30.12.2021 454/2021
ZMENY20DS
61 10.12.2021 371/2014 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 10.12.2021 do 31.12.2021 454/2021
ZMENY2DS1
62 10.12.2021 200/2019 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 10.12.2021 468/2021
ZMENY13DS
63 10.12.2021 454/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 454/2021 účinný od 10.12.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
64 10.12.2021 468/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov 468/2021 účinný od 10.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
65 11.12.2021 582/2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 11.12.2021 470/2021
ZMENY12DS1
66 11.12.2021 67/2020 Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 11.12.2021 469/2021
ZMENY2DS1
67 11.12.2021 469/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 469/2021 účinný od 11.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
68 11.12.2021 470/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 470/2021 účinný od 11.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
69 14.12.2021 475/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. novembra 2021 č. 13/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 475/2021 účinný od 14.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
70 14.12.2021 476/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 772 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 476/2021 účinný od 14.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
71 15.12.2021 43/2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 15.12.2021 do 30.12.2021 250/2021
ZMENY3DS
72 15.12.2021 322/2016 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 322/2016 účinný od 15.12.2021 472/2021
ZMENY3DS
73 15.12.2021 18/2017 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 15.12.2021 477/2021
ZMENY29DS
74 15.12.2021 301/2017 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie 301/2017 účinný od 15.12.2021 471/2021
ZMENY1DS
75 15.12.2021 250/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 250/2021 účinný od 15.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
76 15.12.2021 471/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 301/2017 Z. z. o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie 471/2021 účinný od 15.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
77 15.12.2021 472/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení neskorších predpisov 472/2021 účinný od 15.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
78 15.12.2021 477/2021 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 477/2021 účinný od 15.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
79 16.12.2021 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 16.12.2021 do 31.12.2021 478/2021
ZMENY13DS
80 16.12.2021 139/1998 Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 16.12.2021 do 31.12.2021 479/2021
ZMENY2DS
81 16.12.2021 5/2004 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 16.12.2021 do 31.12.2021 480/2021
ZMENY1DS2
82 16.12.2021 215/2021 Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 16.12.2021 do 30.12.2021 480/2021
ZMENYDS
83 16.12.2021 478/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 478/2021 účinný od 16.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
84 16.12.2021 479/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 479/2021 účinný od 16.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
85 16.12.2021 480/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 480/2021 účinný od 16.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
86 16.12.2021 481/2021 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 481/2021 účinný od 16.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
87 17.12.2021 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 17.12.2021 do 31.12.2021 491/2021
ZMENY11DS1
88 17.12.2021 289/2008 Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 17.12.2021 492/2021
ZMENY1DS1
89 17.12.2021 491/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 14/2018 z 10. novembra 2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 25b ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 491/2021 účinný od 17.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
90 17.12.2021 492/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 25/2019-117 z 10. novembra 2021 vo veci vysloveniu nesúladu ustanovenia § 8a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v časti „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“ s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky 492/2021 účinný od 17.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
91 17.12.2021 498/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Prezídiom policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Prezídiom policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií z 19. októbra 2015 498/2021 účinný od 17.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
92 17.12.2021 499/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 499/2021 účinný od 17.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
93 18.12.2021 190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 18.12.2021 do 31.01.2022 500/2021
ZMENY1DS
94 18.12.2021 91/2010 Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 18.12.2021 501/2021
ZMENY2DS
95 18.12.2021 213/2019 Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2019 účinný od 18.12.2021 do 31.12.2021 502/2021
ZMENY1DS1
96 18.12.2021 500/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 500/2021 účinný od 18.12.2021 do 31.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
97 18.12.2021 501/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 501/2021 účinný od 18.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
98 18.12.2021 502/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 502/2021 účinný od 18.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
99 21.12.2021 96/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 96/2021 účinný od 21.12.2021 509/2021
ZMENY1DS
100 21.12.2021 509/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov 509/2021 účinný od 21.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
101 21.12.2021 510/2021 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 462/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 510/2021 účinný od 21.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
102 22.12.2021 103/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 22.12.2021 514/2021
ZMENY1DS
103 22.12.2021 514/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 514/2021 účinný od 22.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
104 22.12.2021 515/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 788 k návrhu na doplnenie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 515/2021 účinný od 22.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
105 23.12.2021 131/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 23.12.2021 do 20.01.2022 517/2021
ZMENY1DS
106 23.12.2021 517/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 517/2021 účinný od 23.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
107 28.12.2021 513/1991 Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 28.12.2021 519/2021
ZMENY1DS
108 28.12.2021 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 28.12.2021 do 31.12.2021 518/2021
ZMENY5DS2
109 28.12.2021 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 28.12.2021 do 31.12.2021 518/2021
ZMENY11DS1
110 28.12.2021 518/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 518/2021 účinný od 28.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
111 28.12.2021 519/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 519/2021 účinný od 28.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
112 28.12.2021 530/2021 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2021 č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 530/2021 účinný od 28.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
113 28.12.2021 531/2021 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. decembra 2021 č. 07045-23960-2021-OL, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 531/2021 účinný od 28.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
114 29.12.2021 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 29.12.2021 533/2021
ZMENY10DS1
115 29.12.2021 533/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 533/2021 účinný od 29.12.2021 do 31.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
116 29.12.2021 539/2021 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 12/2021-79 z 15. decembra 2021 o pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 539/2021 účinný od 29.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
117 30.12.2021 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 30.12.2021 do 31.12.2021 516/2021
ZMENY1DS4
118 30.12.2021 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 30.12.2021 do 31.03.2022 532/2021
ZMENY3DS2
119 30.12.2021 395/2019 Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 30.12.2021 532/2021
ZMENY1DS1
120 30.12.2021 516/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 516/2021 účinný od 30.12.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
121 30.12.2021 532/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 532/2021 účinný od 30.12.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
122 31.12.2021 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021 455/2021
ZMENY1DS
123 31.12.2021 213/1997 Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENY1DS1
124 31.12.2021 575/2001 Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 31.12.2021 do 30.03.2022
nový predpis
ZMENY1DS1
125 31.12.2021 128/2002 Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 31.12.2021 455/2021
ZMENY4DS
126 31.12.2021 43/2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom 43/2005 účinný od 31.12.2021 398/2021
ZMENY2DS
127 31.12.2021 250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 31.12.2021 455/2021
ZMENY1DS
128 31.12.2021 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021 485/2021
ZMENY2DS1
129 31.12.2021 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021 455/2021
ZMENY6DS1
130 31.12.2021 374/2014 Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/2014 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENY1DS2
131 31.12.2021 357/2015 Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 357/2015 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENY2DS2
132 31.12.2021 387/2015 Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2015 účinný od 31.12.2021 455/2021
ZMENY1DS1
133 31.12.2021 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 31.12.2021 do 30.03.2022 485/2021
ZMENY3DS
134 31.12.2021 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 31.12.2021 do 05.07.2022 455/2021
ZMENY59DS1
135 31.12.2021 137/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021 462/2021
ZMENY11DS
136 31.12.2021 138/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 138/2018 účinný od 31.12.2021 do 26.09.2022 463/2021
ZMENY9DS
137 31.12.2021 139/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 139/2018 účinný od 31.12.2021 464/2021
ZMENY7DS
138 31.12.2021 385/2019 Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2022 215/2021
ZMENYDS2
139 31.12.2021 377/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022 377/2021 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
140 31.12.2021 398/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 398/2021 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
141 31.12.2021 455/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 455/2021 účinný od 31.12.2021 do 05.07.2022
nový predpis
ZMENYDS
142 31.12.2021 462/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 462/2021 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
143 31.12.2021 463/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov 463/2021 účinný od 31.12.2021 do 26.09.2022
nový predpis
ZMENYDS
144 31.12.2021 464/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení neskorších predpisov 464/2021 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
145 31.12.2021 484/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 484/2021 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
146 31.12.2021 485/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 485/2021 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
147 31.12.2021 548/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov 548/2021 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
148 31.12.2021 549/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Kráľa 549/2021 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
149 31.12.2021 550/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 8/2021-143 z 1. decembra 2021 vo veci nevyhovenia návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 59b ods. 1 v časti „úrad verejného zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. e)]", ustanovenia § 59b ods. 2 v časti „tento predpis sa nevzťahuje na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva ustanovení § 59b ods. 3, 4, 5 a 6 a ustanovenia § 63l zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s Ústavou Slovenskej republiky a ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania 550/2021 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
150 31.12.2021 551/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 4/2021 z 8. decembra 2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s Protokolom č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 551/2021 účinný od 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
151 31.12.2021 552/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov 552/2021 účinný od 31.12.2021 do 14.01.2022
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore