Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.11.2021 171/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.11.2021 217/2021
ZMENY1DS1
2 01.11.2021 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.11.2021 do 30.11.2021 372/2021
ZMENYDS1
3 01.11.2021 213/1997 Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.11.2021 do 30.12.2021 368/2021
ZMENY2DS1
4 01.11.2021 143/1998 Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.11.2021 354/2021
ZMENY5DS
5 01.11.2021 211/2000 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.11.2021 do 30.03.2022 373/2021
ZMENY1DS
6 01.11.2021 291/2002 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.11.2021 346/2021
ZMENY3DS
7 01.11.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.11.2021 do 14.11.2021 355/2021
ZMENY2DS1
8 01.11.2021 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.11.2021 do 14.11.2021 346/2021
ZMENY2DS
9 01.11.2021 172/2005 Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.11.2021 346/2021
ZMENY1DS1
10 01.11.2021 24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.11.2021 372/2021
ZMENY1DS2
11 01.11.2021 447/2008 Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.11.2021 do 30.12.2021 374/2021
ZMENY3DS1
12 01.11.2021 435/2010 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 435/2010 účinný od 01.11.2021 346/2021
ZMENY3DS1
13 01.11.2021 39/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.11.2021 372/2021
ZMENY7DS4
14 01.11.2021 465/2013 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.11.2021 do 30.06.2022 391/2021
ZMENY1DS
15 01.11.2021 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.11.2021 do 30.11.2021 372/2021
ZMENY43DS3
16 01.11.2021 336/2015 Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2015 účinný od 01.11.2021 356/2021
ZMENY13DS1
17 01.11.2021 302/2016 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 302/2016 účinný od 01.11.2021 346/2021
ZMENY2DS1
18 01.11.2021 243/2017 Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 243/2017 účinný od 01.11.2021 346/2021
ZMENY30DS1
19 01.11.2021 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 účinný od 01.11.2021 373/2021
ZMENY2DS1
20 01.11.2021 111/2018 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 111/2018 účinný od 01.11.2021 346/2021
ZMENY5DS1
21 01.11.2021 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.11.2021 do 30.11.2021 372/2021
ZMENY1DS2
22 01.11.2021 217/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 217/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS1
23 01.11.2021 346/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 346/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
24 01.11.2021 354/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 354/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
25 01.11.2021 355/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 355/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
26 01.11.2021 356/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 356/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
27 01.11.2021 368/2021 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 368/2021 účinný od 01.11.2021 do 30.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
28 01.11.2021 371/2021 Zákon o významných investíciách 371/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
29 01.11.2021 372/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2021 účinný od 01.11.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
30 01.11.2021 373/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 373/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
31 01.11.2021 374/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 374/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
32 01.11.2021 387/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 624 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 387/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
33 01.11.2021 391/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 391/2021 účinný od 01.11.2021 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
34 05.11.2021 95/2019 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 05.11.2021 395/2021
ZMENY1DS1
35 05.11.2021 395/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2021 účinný od 05.11.2021 do 30.03.2022
nový predpis
ZMENYDS
36 08.11.2021 396/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 638 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 396/2021 účinný od 08.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
37 10.11.2021 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 10.11.2021 do 09.12.2021 209/2021
ZMENY1DS1
38 10.11.2021 209/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 10.11.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
39 10.11.2021 401/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. októbra 2021 č. 11/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov 401/2021 účinný od 10.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
40 12.11.2021 103/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 12.11.2021 do 21.12.2021 411/2021
ZMENY1DS
41 12.11.2021 411/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 411/2021 účinný od 12.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
42 15.11.2021 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 15.11.2021 412/2021
ZMENY3DS
43 15.11.2021 73/1998 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 15.11.2021 do 01.12.2021 412/2021
ZMENY2DS
44 15.11.2021 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 15.11.2021 do 30.11.2021 412/2021
ZMENY2DS1
45 15.11.2021 311/2001 Zákonník práce 311/2001 účinný od 15.11.2021 do 31.12.2021 412/2021
ZMENY3DS
46 15.11.2021 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 15.11.2021 do 31.12.2021 412/2021
ZMENY1DS
47 15.11.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 15.11.2021 do 09.12.2021 412/2021
ZMENY1DS1
48 15.11.2021 462/2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 15.11.2021 do 28.02.2022 412/2021
ZMENY1DS
49 15.11.2021 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 15.11.2021 do 31.12.2021 408/2021
ZMENY4DS
50 15.11.2021 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 15.11.2021 do 28.12.2021 412/2021
ZMENY11DS1
51 15.11.2021 179/2011 Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 179/2011 účinný od 15.11.2021 412/2021
ZMENY1DS
52 15.11.2021 281/2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 15.11.2021 do 31.12.2021 412/2021
ZMENY1DS1
53 15.11.2021 116/2016 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate 116/2016 účinný od 15.11.2021 392/2021
ZMENY2DS
54 15.11.2021 67/2020 Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 15.11.2021 do 10.12.2021 412/2021
ZMENY1DS1
55 15.11.2021 392/2021 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z. 392/2021 účinný od 15.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
56 15.11.2021 408/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 408/2021 účinný od 15.11.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
57 15.11.2021 410/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 650 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 410/2021 účinný od 15.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
58 15.11.2021 412/2021 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 412/2021 účinný od 15.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
59 19.11.2021 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 19.11.2021 do 31.12.2021 415/2021
ZMENY8DS1
60 19.11.2021 292/2019 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 292/2019 účinný od 19.11.2021 420/2021
ZMENY2DS
61 19.11.2021 415/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 415/2021 účinný od 19.11.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
62 19.11.2021 420/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 420/2021 účinný od 19.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
63 20.11.2021 488/2004 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 488/2004 účinný od 20.11.2021 333/2021
ZMENY1DS
64 20.11.2021 395/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 395/2006 účinný od 20.11.2021 400/2021
ZMENY3DS
65 20.11.2021 333/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 333/2021 účinný od 20.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
66 20.11.2021 400/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 400/2021 účinný od 20.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
67 22.11.2021 419/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 662 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 419/2021 účinný od 22.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
68 23.11.2021 425/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 425/2021 účinný od 23.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
69 23.11.2021 426/2021 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 426/2021 účinný od 23.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
70 24.11.2021 428/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 428/2021 účinný od 24.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
71 25.11.2021 213/2019 Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2019 účinný od 25.11.2021 do 17.12.2021 429/2021
ZMENY1DS1
72 25.11.2021 428/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 428/2021 účinný od 25.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
73 25.11.2021 429/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 429/2021 účinný od 25.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
74 27.11.2021 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 27.11.2021 do 08.12.2021 438/2021
ZMENY1DS
75 27.11.2021 131/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 27.11.2021 do 22.12.2021 435/2021
ZMENY1DS
76 27.11.2021 24/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu 24/2021 účinný od 27.11.2021 437/2021
ZMENY1DS
77 27.11.2021 183/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 183/2021 účinný od 27.11.2021 436/2021
ZMENY1DS
78 27.11.2021 435/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 435/2021 účinný od 27.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
79 27.11.2021 436/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 436/2021 účinný od 27.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
80 27.11.2021 437/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 437/2021 účinný od 27.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
81 27.11.2021 438/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 438/2021 účinný od 27.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
82 27.11.2021 440/2021 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. novembra 2021 č. 24503-2021-OL, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 440/2021 účinný od 27.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
83 30.11.2021 441/2021 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2021 z 25. októbra 2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu 441/2021 účinný od 30.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
84 30.11.2021 442/2021 Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 25. novembra 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2017 442/2021 účinný od 30.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
85 30.11.2021 443/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 z 31. mája 2018 uzatvoreného 1. septembra 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky 443/2021 účinný od 30.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore