Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.11.2021 171/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.11.2021 217/2021
ZMENY1DS1
2 01.11.2021 217/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 217/2021 účinný od 01.11.2021
nový predpis
ZMENYDS1
3 10.11.2021 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 10.11.2021 do 31.12.2021 209/2021
ZMENY86DS
4 10.11.2021 209/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 10.11.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
5 20.11.2021 488/2004 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 488/2004 účinný od 20.11.2021 333/2021
ZMENY1DS
6 20.11.2021 333/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti poskytovanej na námorných lodiach plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky 333/2021 účinný od 20.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore