Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.10.2021 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021 393/2020
ZMENY3DS1
2 01.10.2021 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021 252/2021
ZMENY7DS
3 01.10.2021 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021 396/2020
ZMENY3DS3
4 01.10.2021 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.10.2021 do 31.03.2022 252/2021
ZMENY2DS2
5 01.10.2021 251/2018 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.10.2021 329/2021
ZMENY1DS
6 01.10.2021 393/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.10.2021
nový predpis
ZMENYDS1
7 01.10.2021 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
8 01.10.2021 252/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 01.10.2021 do 29.06.2022
nový predpis
ZMENYDS
9 01.10.2021 329/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov 329/2021 účinný od 01.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
10 01.10.2021 337/2021 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 337/2021 účinný od 01.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore