Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.10.2021 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021 393/2020
ZMENY3DS1
2 01.10.2021 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021 252/2021
ZMENY7DS1
3 01.10.2021 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021 396/2020
ZMENY3DS3
4 01.10.2021 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.10.2021 do 29.12.2021 252/2021
ZMENY2DS3
5 01.10.2021 251/2018 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.10.2021 329/2021
ZMENY1DS
6 01.10.2021 393/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.10.2021
nový predpis
ZMENYDS1
7 01.10.2021 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.10.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
8 01.10.2021 252/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 01.10.2021 do 29.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
9 01.10.2021 329/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov 329/2021 účinný od 01.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
10 01.10.2021 337/2021 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 337/2021 účinný od 01.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
11 04.10.2021 344/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 557 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 344/2021 účinný od 04.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
12 05.10.2021 133/2002 Zákon o Slovenskej akadémii vied 133/2002 účinný od 05.10.2021 do 31.12.2021 347/2021
ZMENY3DS1
13 05.10.2021 347/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 347/2021 účinný od 05.10.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
14 05.10.2021 348/2021 Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 27. septembra 2021 č. MK-6705/2021-110/19567, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. januára 2016 č. MK-845/2016-110/1201 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním 348/2021 účinný od 05.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
15 07.10.2021 352/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2022 352/2021 účinný od 07.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
16 07.10.2021 353/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022 353/2021 účinný od 07.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
17 08.10.2021 183/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 183/2021 účinný od 08.10.2021 do 26.11.2021 360/2021
ZMENY1DS
18 08.10.2021 360/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 228/2021 Z. z. 360/2021 účinný od 08.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
19 11.10.2021 359/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 574 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 359/2021 účinný od 11.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
20 12.10.2021 541/2004 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 12.10.2021 do 31.12.2021 363/2021
ZMENY9DS2
21 12.10.2021 24/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 12.10.2021 do 31.10.2021 363/2021
ZMENY2DS2
22 12.10.2021 54/2015 Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 54/2015 účinný od 12.10.2021 363/2021
ZMENY1DS3
23 12.10.2021 96/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 96/2021 účinný od 12.10.2021 do 20.12.2021 362/2021
ZMENY1DS
24 12.10.2021 362/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov 362/2021 účinný od 12.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
25 12.10.2021 363/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2021 účinný od 12.10.2021
nový predpis
ZMENYDS1
26 13.10.2021 364/2021 Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. októbra 2021 č. 2021/15654:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2022/2023 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách 364/2021 účinný od 13.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
27 13.10.2021 365/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce 365/2021 účinný od 13.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
28 15.10.2021 21/2017 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 21/2017 účinný od 15.10.2021 361/2021
ZMENY9DS
29 15.10.2021 103/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 15.10.2021 do 11.11.2021 367/2021
ZMENY2DS
30 15.10.2021 361/2021 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. 361/2021 účinný od 15.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
31 15.10.2021 367/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 367/2021 účinný od 15.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
32 18.10.2021 366/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 601 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 366/2021 účinný od 18.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
33 19.10.2021 369/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 18/2018-40 z 8. septembra 2021 vo veci nevyhovenia návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (pôvodne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) na vyslovenie nesúladu ustanovení § 89 ods. 3 druhej vety zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania 369/2021 účinný od 19.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
34 19.10.2021 370/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 23/2019-94 z 9. decembra 2019 o nevyhovení návrhu na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 75 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. v časti slov „a proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania“ s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 19 ods. 2, čl. 41 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 24 Charty základných práv Európskej únie, čl. 3 a čl. 11 Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 1, čl. 2 a čl. 11 Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2013 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, a čl. 6 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 370/2021 účinný od 19.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
35 20.10.2021 223/2016 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 223/2016 účinný od 20.10.2021 376/2021
ZMENY12DS
36 20.10.2021 376/2021 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení vyhlášky č. 206/2018 Z. z. 376/2021 účinný od 20.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
37 21.10.2021 131/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 21.10.2021 do 26.11.2021 379/2021
ZMENY1DS
38 21.10.2021 379/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 379/2021 účinný od 21.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
39 22.10.2021 382/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií 382/2021 účinný od 22.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
40 22.10.2021 383/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 383/2021 účinný od 22.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
41 22.10.2021 384/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Singapuru k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín 384/2021 účinný od 22.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
42 22.10.2021 385/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prístupe Kostariky k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 385/2021 účinný od 22.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
43 25.10.2021 380/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 611 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 380/2021 účinný od 25.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
44 26.10.2021 200/2016 Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 200/2016 účinný od 26.10.2021 386/2021
ZMENYDS
45 26.10.2021 386/2021 Uznesenie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 200/2016 Z. z. 386/2021 účinný od 26.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
46 29.10.2021 394/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 25/2020 z 29. septembra 2021 vo veci súladu zákona č. 241/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 31, čl. 36 a čl. 149 až 151 Ústavy Slovenskej republiky 394/2021 účinný od 29.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore