Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.09.2021 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2021 288/2021
ZMENY13DS1
2 01.09.2021 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.09.2021 356/2019
ZMENY4DS1
3 01.09.2021 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 310/2021
ZMENY1DS1
4 01.09.2021 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 252/2021
ZMENY3DS2
5 01.09.2021 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 92/2017
ZMENY3DS2
6 01.09.2021 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021 252/2021
ZMENY4DS1
7 01.09.2021 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 127/2021
ZMENY8DS2
8 01.09.2021 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.09.2021 29/2020
ZMENY10DS
9 01.09.2021 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021 252/2021
ZMENY5DS3
10 01.09.2021 92/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2017 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
11 01.09.2021 280/2017 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 01.09.2021 309/2021
ZMENY5DS2
12 01.09.2021 159/2018 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného 159/2018 účinný od 01.09.2021 327/2021
ZMENY2DS
13 01.09.2021 251/2018 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021 329/2021
ZMENYDS
14 01.09.2021 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 252/2021
ZMENYDS2
15 01.09.2021 356/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
16 01.09.2021 443/2019 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 443/2019 účinný od 01.09.2021 319/2021
ZMENY5DS
17 01.09.2021 29/2020 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
18 01.09.2021 127/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2021 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
19 01.09.2021 170/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENY24DS
20 01.09.2021 252/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
21 01.09.2021 288/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 288/2021 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
22 01.09.2021 309/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 309/2021 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
23 01.09.2021 310/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2021 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
24 01.09.2021 319/2021 Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 443/2019 Z. z. o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 319/2021 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
25 01.09.2021 327/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného 327/2021 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
26 01.09.2021 329/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov 329/2021 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
27 03.09.2021 331/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku 331/2021 účinný od 03.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
28 06.09.2021 332/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 332/2021 účinný od 06.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
29 09.09.2021 335/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 501 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 335/2021 účinný od 09.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
30 10.09.2021 102/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 10.09.2021 336/2021
ZMENY5DS
31 10.09.2021 336/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 336/2021 účinný od 10.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
32 15.09.2021 334/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 334/2021 účinný od 15.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
33 17.09.2021 339/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 339/2021 účinný od 17.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
34 18.09.2021 340/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 340/2021 účinný od 18.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
35 19.09.2021 582/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode 582/2006 účinný od 19.09.2021 199/2021
ZMENY2DS
36 19.09.2021 199/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov 199/2021 účinný od 19.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
37 20.09.2021 338/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 338/2021 účinný od 20.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
38 27.09.2021 341/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 535 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 341/2021 účinný od 27.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
39 29.09.2021 22/2011 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 29.09.2021 342/2021
ZMENYDS
40 29.09.2021 342/2021 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 342/2021 účinný od 29.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore