Najnovšie účinné predpisy

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.09.2021 350/1996 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.09.2021 288/2021
ZMENY13DS
2 01.09.2021 543/2002 Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.09.2021 356/2019
ZMENY4DS1
3 01.09.2021 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 252/2021
ZMENY3DS1
4 01.09.2021 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2021 do 29.06.2022 92/2017
ZMENY3DS2
5 01.09.2021 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021 252/2021
ZMENY4DS
6 01.09.2021 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 127/2021
ZMENY8DS1
7 01.09.2021 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.09.2021 29/2020
ZMENY10DS
8 01.09.2021 153/2013 Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021 252/2021
ZMENY5DS2
9 01.09.2021 92/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2017 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
10 01.09.2021 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2021 252/2021
ZMENYDS1
11 01.09.2021 356/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
12 01.09.2021 29/2020 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
13 01.09.2021 127/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2021 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
14 01.09.2021 170/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.09.2021 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENY24DS
15 01.09.2021 252/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
16 01.09.2021 288/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 288/2021 účinný od 01.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
17 19.09.2021 582/2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode 582/2006 účinný od 19.09.2021 199/2021
ZMENY2DS
18 19.09.2021 199/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov 199/2021 účinný od 19.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore