Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.08.2021 455/1991 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.08.2021 261/2021
ZMENY16DS1
2 01.08.2021 120/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.08.2021 270/2021
ZMENY1DS1
3 01.08.2021 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.08.2021 do 31.12.2021 287/2021
ZMENY1DS
4 01.08.2021 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.08.2021 423/2020
ZMENY1DS1
5 01.08.2021 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.08.2021 do 31.12.2021 423/2020
ZMENY1DS2
6 01.08.2021 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.08.2021 do 09.11.2021 312/2020
ZMENY87DS1
7 01.08.2021 453/2003 Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 453/2003 účinný od 01.08.2021 263/2021
ZMENY1DS1
8 01.08.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.08.2021 do 04.08.2021 265/2021
ZMENY2DS2
9 01.08.2021 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.08.2021 do 31.08.2021 257/2021
ZMENY1DS1
10 01.08.2021 199/2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY15DS1
11 01.08.2021 220/2004 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.08.2021 do 31.12.2021 296/2021
ZMENY1DS1
12 01.08.2021 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.08.2021 do 31.08.2021 213/2021
ZMENY4DS2
13 01.08.2021 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.08.2021 do 31.08.2021 213/2021
ZMENY2DS2
14 01.08.2021 657/2004 Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.08.2021 282/2021
ZMENY5DS2
15 01.08.2021 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.08.2021 do 14.08.2021 312/2020
ZMENY1DS2
16 01.08.2021 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.08.2021 440/2020
ZMENY1DS
17 01.08.2021 627/2005 Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.08.2021 do 31.03.2022 269/2021
ZMENY2DS1
18 01.08.2021 207/2009 Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 207/2009 účinný od 01.08.2021 262/2021
ZMENY17DS3
19 01.08.2021 285/2009 Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 285/2009 účinný od 01.08.2021 265/2021
ZMENY2DS2
20 01.08.2021 309/2009 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.08.2021 296/2021
ZMENY4DS1
21 01.08.2021 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY1DS2
22 01.08.2021 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.08.2021 do 31.12.2021 417/2020
ZMENY9DS
23 01.08.2021 22/2011 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 01.08.2021 3/2021
ZMENY3DS
24 01.08.2021 351/2011 Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.08.2021 287/2021
ZMENY3DS1
25 01.08.2021 486/2013 Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 486/2013 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY2DS2
26 01.08.2021 180/2014 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.08.2021 423/2020
ZMENY4DS3
27 01.08.2021 160/2015 Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.08.2021 423/2020
ZMENY1DS4
28 01.08.2021 162/2015 Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.08.2021 423/2020
ZMENY26DS4
29 01.08.2021 289/2016 Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 289/2016 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY2DS1
30 01.08.2021 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022
nový predpis
ZMENY18DS
31 01.08.2021 138/2017 Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.08.2021 do 31.12.2021 297/2021
ZMENY11DS2
32 01.08.2021 302/2017 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest 302/2017 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENY2DS
33 01.08.2021 69/2018 Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2018 účinný od 01.08.2021 287/2021
ZMENY31DS1
34 01.08.2021 314/2018 Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2018 účinný od 01.08.2021 do 31.12.2024 423/2020
ZMENY7DS3
35 01.08.2021 95/2019 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.08.2021 287/2021
ZMENY8DS1
36 01.08.2021 200/2019 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 01.08.2021 195/2020
ZMENY13DS
37 01.08.2021 195/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 195/2020 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
38 01.08.2021 312/2020 Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 312/2020 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENY8DS1
39 01.08.2021 417/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 417/2020 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
40 01.08.2021 423/2020 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.08.2021 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS1
41 01.08.2021 440/2020 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 440/2020 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
42 01.08.2021 3/2021 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 3/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
43 01.08.2021 213/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 213/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
44 01.08.2021 257/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 257/2021 účinný od 01.08.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
45 01.08.2021 261/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 261/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
46 01.08.2021 262/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 262/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
47 01.08.2021 263/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 263/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
48 01.08.2021 264/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 264/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
49 01.08.2021 265/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 265/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
50 01.08.2021 268/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z. 268/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
51 01.08.2021 269/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov 269/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
52 01.08.2021 270/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 270/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
53 01.08.2021 282/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 282/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
54 01.08.2021 287/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 287/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
55 01.08.2021 289/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové 289/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
56 01.08.2021 290/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka 290/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
57 01.08.2021 291/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno 291/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
58 01.08.2021 292/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec 292/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
59 01.08.2021 293/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy 293/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
60 01.08.2021 294/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky 294/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
61 01.08.2021 296/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
62 01.08.2021 297/2021 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 297/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
63 02.08.2021 523/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 02.08.2021 do 31.12.2021 214/2021
ZMENY1DS3
64 02.08.2021 203/2011 Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 02.08.2021 do 31.12.2021 210/2021
ZMENY72DS1
65 02.08.2021 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 02.08.2021 214/2021
ZMENY3DS1
66 02.08.2021 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 02.08.2021 214/2021
ZMENY2DS2
67 02.08.2021 210/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 210/2021 účinný od 02.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
68 02.08.2021 214/2021 Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 214/2021 účinný od 02.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
69 05.08.2021 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 05.08.2021 283/2021
ZMENY4DS1
70 05.08.2021 553/2002 Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 553/2002 účinný od 05.08.2021 283/2021
ZMENY7DS1
71 05.08.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 05.08.2021 do 31.12.2021 283/2021
ZMENY6DS2
72 05.08.2021 224/2016 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 224/2016 účinný od 05.08.2021 299/2021
ZMENY5DS
73 05.08.2021 248/2016 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 248/2016 účinný od 05.08.2021 298/2021
ZMENY15DS
74 05.08.2021 18/2017 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 05.08.2021 do 24.08.2021 300/2021
ZMENY10DS
75 05.08.2021 283/2021 Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu 283/2021 účinný od 05.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
76 05.08.2021 298/2021 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. 298/2021 účinný od 05.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
77 05.08.2021 299/2021 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 299/2021 účinný od 05.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
78 05.08.2021 300/2021 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 300/2021 účinný od 05.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
79 05.08.2021 311/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o urovnaní dlhu Čiernej Hory voči Slovenskej republike 311/2021 účinný od 05.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
80 10.08.2021 312/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk 312/2021 účinný od 10.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
81 10.08.2021 313/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk 313/2021 účinný od 10.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
82 10.08.2021 314/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 314/2021 účinný od 10.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
83 10.08.2021 315/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 315/2021 účinný od 10.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
84 12.08.2021 320/2021 Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. augusta 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-14-35/2015-OdL o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby 320/2021 účinný od 12.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
85 15.08.2021 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 15.08.2021 do 30.06.2024 308/2021
ZMENY21DS1
86 15.08.2021 308/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 308/2021 účinný od 15.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
87 16.08.2021 318/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 441 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 318/2021 účinný od 16.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
88 17.08.2021 321/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva 321/2021 účinný od 17.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
89 17.08.2021 322/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva 322/2021 účinný od 17.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
90 17.08.2021 323/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý 323/2021 účinný od 17.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
91 20.08.2021 183/2020 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 183/2020 účinný od 20.08.2021 324/2021
ZMENY1DS
92 20.08.2021 324/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení neskorších predpisov 324/2021 účinný od 20.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
93 23.08.2021 325/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 446 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 325/2021 účinný od 23.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
94 25.08.2021 18/2017 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 25.08.2021 326/2021
ZMENY7DS
95 25.08.2021 326/2021 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 326/2021 účinný od 25.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
96 30.08.2021 328/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 464 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 328/2021 účinný od 30.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
97 31.08.2021 9/2009 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 31.08.2021 do 28.02.2022 316/2021
ZMENY8DS
98 31.08.2021 29/2020 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 31.08.2021 do 31.12.2022 317/2021
ZMENYDS
99 31.08.2021 316/2021 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 316/2021 účinný od 31.08.2021 do 28.02.2022
nový predpis
ZMENYDS
100 31.08.2021 317/2021 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 224/2020 Z. z. 317/2021 účinný od 31.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
101 31.08.2021 330/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti 330/2021 účinný od 31.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore