Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.08.2021 385/2000 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.08.2021 423/2020
ZMENY1DS
2 01.08.2021 154/2001 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.08.2021 423/2020
ZMENY1DS
3 01.08.2021 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY1DS1
4 01.08.2021 199/2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY2DS1
5 01.08.2021 301/2005 Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.08.2021 do 30.06.2024 312/2020
ZMENY1DS2
6 01.08.2021 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.08.2021 440/2020
ZMENY1DS
7 01.08.2021 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY1DS2
8 01.08.2021 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.08.2021 417/2020
ZMENY7DS
9 01.08.2021 22/2011 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 01.08.2021 3/2021
ZMENY3DS
10 01.08.2021 486/2013 Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 486/2013 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY2DS2
11 01.08.2021 180/2014 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.08.2021 423/2020
ZMENY4DS2
12 01.08.2021 289/2016 Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 289/2016 účinný od 01.08.2021 312/2020
ZMENY2DS1
13 01.08.2021 55/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.08.2021 do 31.01.2022
nový predpis
ZMENY18DS
14 01.08.2021 302/2017 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest 302/2017 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENY2DS
15 01.08.2021 200/2019 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 01.08.2021 195/2020
ZMENY2DS
16 01.08.2021 195/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 195/2020 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
17 01.08.2021 312/2020 Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 312/2020 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENY8DS1
18 01.08.2021 417/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 417/2020 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
19 01.08.2021 423/2020 Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.08.2021 do 30.06.2024
nový predpis
ZMENYDS
20 01.08.2021 440/2020 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 440/2020 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
21 01.08.2021 3/2021 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 3/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
22 01.08.2021 213/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 213/2021 účinný od 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
23 02.08.2021 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 02.08.2021 214/2021
ZMENY2DS1
24 02.08.2021 210/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 210/2021 účinný od 02.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
25 02.08.2021 214/2021 Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 214/2021 účinný od 02.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore