Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.07.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021 126/2021
ZMENY1DS1
2 01.07.2021 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021 416/2020
ZMENY1DS
3 01.07.2021 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022 387/2020
ZMENY22DS2
4 01.07.2021 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.07.2021 344/2020
ZMENY40DS
5 01.07.2021 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021 393/2020
ZMENY1DS
6 01.07.2021 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021 396/2020
ZMENY36DS2
7 01.07.2021 340/2012 Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2012 účinný od 01.07.2021 126/2021
ZMENY8DS1
8 01.07.2021 414/2012 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.07.2021 296/2019
ZMENY3DS2
9 01.07.2021 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.07.2021 do 02.07.2021 302/2019
ZMENY1DS3
10 01.07.2021 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.07.2021 198/2020
ZMENY20DS2
11 01.07.2021 137/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 01.07.2021 403/2020
ZMENY18DS
12 01.07.2021 138/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 138/2018 účinný od 01.07.2021 404/2020
ZMENY18DS
13 01.07.2021 139/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 139/2018 účinný od 01.07.2021 169/2021
ZMENY24DS
14 01.07.2021 296/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2019 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
15 01.07.2021 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENY1DS1
16 01.07.2021 198/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
17 01.07.2021 344/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 344/2020 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
18 01.07.2021 387/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
19 01.07.2021 393/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
20 01.07.2021 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021
nový predpis
ZMENYDS
21 01.07.2021 403/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 403/2020 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
22 01.07.2021 404/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov 404/2020 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
23 01.07.2021 416/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
24 01.07.2021 444/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
25 01.07.2021 445/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENY1DS
26 01.07.2021 126/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 126/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
27 01.07.2021 169/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z. 169/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
28 01.07.2021 186/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 01.07.2021 do 15.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
29 01.07.2021 203/2021 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry 203/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
30 01.07.2021 211/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
31 01.07.2021 212/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 212/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
32 01.07.2021 217/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 217/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
33 01.07.2021 218/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 218/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
34 01.07.2021 221/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 221/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
35 01.07.2021 222/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 222/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
36 01.07.2021 223/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 223/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
37 03.07.2021 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 03.07.2021 do 31.12.2021 460/2019
ZMENY9DS4
38 03.07.2021 460/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 03.07.2021 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS2
39 16.07.2021 186/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 16.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore