Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.07.2021 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2021 do 04.08.2021 221/2021
ZMENY1DS1
2 01.07.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2021 do 31.07.2021 126/2021
ZMENY1DS2
3 01.07.2021 549/2003 Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.07.2021 211/2021
ZMENY1DS3
4 01.07.2021 595/2003 Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.07.2021 do 31.07.2021 416/2020
ZMENY1DS1
5 01.07.2021 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022 387/2020
ZMENY22DS2
6 01.07.2021 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.07.2021 344/2020
ZMENY40DS
7 01.07.2021 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021 393/2020
ZMENY2DS1
8 01.07.2021 300/2005 Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.07.2021 236/2021
ZMENY2DS3
9 01.07.2021 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021 218/2021
ZMENY9DS1
10 01.07.2021 525/2011 Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry 525/2011 účinný od 01.07.2021 203/2021
ZMENY19DS
11 01.07.2021 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021 396/2020
ZMENY36DS3
12 01.07.2021 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.07.2021 do 01.08.2021 222/2021
ZMENY10DS1
13 01.07.2021 124/2012 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 124/2012 účinný od 01.07.2021 243/2021
ZMENY4DS
14 01.07.2021 340/2012 Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2012 účinný od 01.07.2021 126/2021
ZMENY8DS2
15 01.07.2021 414/2012 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.07.2021 296/2019
ZMENY3DS2
16 01.07.2021 150/2013 Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2022 212/2021
ZMENY9DS2
17 01.07.2021 284/2013 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.07.2021 238/2021
ZMENY4DS
18 01.07.2021 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.07.2021 do 02.07.2021 302/2019
ZMENY1DS3
19 01.07.2021 160/2015 Civilný sporový poriadok 160/2015 účinný od 01.07.2021 do 31.07.2021 211/2021
ZMENY2DS4
20 01.07.2021 161/2016 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 161/2016 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021 223/2021
444/2020
ZMENYDS
21 01.07.2021 307/2016 Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov 307/2016 účinný od 01.07.2021 211/2021
ZMENY2DS1
22 01.07.2021 274/2017 Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.07.2021 217/2021
ZMENY23DS2
23 01.07.2021 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.07.2021 198/2020
ZMENY20DS2
24 01.07.2021 137/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 01.07.2021 403/2020
ZMENY18DS
25 01.07.2021 138/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 138/2018 účinný od 01.07.2021 404/2020
ZMENY18DS
26 01.07.2021 139/2018 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 139/2018 účinný od 01.07.2021 169/2021
ZMENY24DS
27 01.07.2021 296/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2019 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
28 01.07.2021 302/2019 Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENY1DS1
29 01.07.2021 198/2020 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
30 01.07.2021 344/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 344/2020 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
31 01.07.2021 387/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022
nový predpis
ZMENYDS1
32 01.07.2021 393/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
33 01.07.2021 396/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 396/2020 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021
nový predpis
ZMENYDS1
34 01.07.2021 403/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 403/2020 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
35 01.07.2021 404/2020 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov 404/2020 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
36 01.07.2021 416/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
37 01.07.2021 444/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
38 01.07.2021 445/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENY1DS
39 01.07.2021 126/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 126/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
40 01.07.2021 169/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z. 169/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
41 01.07.2021 186/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 01.07.2021 do 15.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
42 01.07.2021 203/2021 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry 203/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
43 01.07.2021 211/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
44 01.07.2021 212/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 212/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
45 01.07.2021 217/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 217/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.10.2021
nový predpis
ZMENYDS
46 01.07.2021 218/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 218/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
47 01.07.2021 221/2021 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 221/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
48 01.07.2021 222/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 222/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
49 01.07.2021 223/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 223/2021 účinný od 01.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
50 01.07.2021 236/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 236/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
51 01.07.2021 238/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 238/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
52 01.07.2021 243/2021 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 243/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
53 01.07.2021 244/2021 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 244/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
54 01.07.2021 254/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 254/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
55 01.07.2021 255/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 255/2021 účinný od 01.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
56 03.07.2021 539/2008 Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 03.07.2021 258/2021
ZMENY1DS1
57 03.07.2021 544/2010 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 03.07.2021 do 31.07.2021 257/2021
ZMENY4DS1
58 03.07.2021 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 03.07.2021 do 31.12.2021 460/2019
ZMENY9DS4
59 03.07.2021 460/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 03.07.2021 do 31.12.2022
nový predpis
ZMENYDS2
60 03.07.2021 257/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 257/2021 účinný od 03.07.2021 do 31.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
61 03.07.2021 258/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 258/2021 účinný od 03.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
62 05.07.2021 256/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 392 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 256/2021 účinný od 05.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
63 07.07.2021 260/2021 Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 252/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 260/2021 účinný od 07.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
64 09.07.2021 200/2019 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 09.07.2021 do 31.07.2021 268/2021
ZMENY12DS
65 09.07.2021 268/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z. 268/2021 účinný od 09.07.2021 do 31.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
66 10.07.2021 596/2003 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 10.07.2021 do 31.12.2021 273/2021
ZMENY3DS2
67 10.07.2021 597/2003 Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 10.07.2021 do 31.12.2021 273/2021
ZMENY4DS1
68 10.07.2021 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 10.07.2021 do 31.08.2021 273/2021
ZMENY7DS1
69 10.07.2021 273/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 273/2021 účinný od 10.07.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
70 12.07.2021 266/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 405 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 266/2021 účinný od 12.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
71 12.07.2021 267/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 406 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 267/2021 účinný od 12.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
72 13.07.2021 283/1993 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru 283/1993 účinný od 13.07.2021 274/2021
ZMENY1DS
73 13.07.2021 274/2021 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 283/1993 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru 274/2021 účinný od 13.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
74 14.07.2021 275/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 275/2021 účinný od 14.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
75 14.07.2021 276/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely 276/2021 účinný od 14.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
76 14.07.2021 277/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 277/2021 účinný od 14.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
77 14.07.2021 278/2021 Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 12. 7. 2021 č. 1/2021, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov 278/2021 účinný od 14.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
78 15.07.2021 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 15.07.2021 do 31.08.2021 252/2021
ZMENY6DS1
79 15.07.2021 181/2014 Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 15.07.2021 281/2021
ZMENYDS1
80 15.07.2021 292/2014 Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 15.07.2021 279/2021
ZMENY1DS1
81 15.07.2021 67/2020 Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 15.07.2021 279/2021
ZMENY6DS1
82 15.07.2021 252/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 15.07.2021 do 31.08.2021
nový predpis
ZMENYDS1
83 15.07.2021 279/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 279/2021 účinný od 15.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
84 15.07.2021 280/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 7/2021 zo 7. júla 2021 vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky iniciovaného petíciou občanov doručenou prezidentke Slovenskej republiky 3. mája 2021 280/2021 účinný od 15.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
85 15.07.2021 281/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 26/2019 z 26. mája 2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v číslovke „50“, teda v časti zmeny tohto ustanovenia vykonanej č. IV bodom 1 zákona č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, na základe ktorého «v § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“» s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 26 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 281/2021 účinný od 15.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
86 16.07.2021 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 16.07.2021 do 31.07.2021 259/2021
ZMENY7DS
87 16.07.2021 199/2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 16.07.2021 do 31.07.2021 186/2021
ZMENY4DS1
88 16.07.2021 250/2007 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 16.07.2021 186/2021
ZMENY1DS1
89 16.07.2021 529/2010 Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) 529/2010 účinný od 16.07.2021 259/2021
ZMENY1DS1
90 16.07.2021 78/2012 Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 78/2012 účinný od 16.07.2021 259/2021
ZMENY2DS1
91 16.07.2021 346/2013 Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 346/2013 účinný od 16.07.2021 259/2021
ZMENY1DS1
92 16.07.2021 55/2018 Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru 55/2018 účinný od 16.07.2021 259/2021
ZMENY4DS
93 16.07.2021 56/2018 Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 56/2018 účinný od 16.07.2021 259/2021
ZMENY49DS1
94 16.07.2021 60/2018 Zákon o technickej normalizácii 60/2018 účinný od 16.07.2021 259/2021
ZMENY1DS1
95 16.07.2021 186/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 16.07.2021
nový predpis
ZMENYDS1
96 16.07.2021 259/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 259/2021 účinný od 16.07.2021 do 30.04.2022
nový predpis
ZMENYDS
97 16.07.2021 285/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení Dodatku č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 24. mája 2021 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb 285/2021 účinný od 16.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
98 19.07.2021 284/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 418 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 284/2021 účinný od 19.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
99 21.07.2021 488/2013 Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 21.07.2021 286/2021
ZMENY2DS1
100 21.07.2021 286/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 286/2021 účinný od 21.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
101 23.07.2021 295/2021 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júla 2021 č. 13660-2021-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov 295/2021 účinný od 23.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
102 27.07.2021 301/2021 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 301/2021 účinný od 27.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
103 27.07.2021 302/2021 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 2. júla 2021, s Ústavou Slovenskej republiky za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania uznesením č. k. PL. ÚS 10/2021-38 z 13. júla 2021 302/2021 účinný od 27.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
104 27.07.2021 303/2021 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k PL. ÚS 27/2020-108 z 30. júna 2021 o zastavení konania o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I bodu 21 zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 303/2021 účinný od 27.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
105 28.07.2021 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 28.07.2021 304/2021
ZMENY3DS1
106 28.07.2021 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 28.07.2021 do 31.12.2021 305/2021
ZMENY1DS2
107 28.07.2021 304/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 304/2021 účinný od 28.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
108 28.07.2021 305/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 305/2021 účinný od 28.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
109 29.07.2021 306/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpise Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie 306/2021 účinný od 29.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
110 31.07.2021 307/2021 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-55 z 27. júla 2021 v znení opravného uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-82 z 29. júla 2021 o pozastavení účinnosti § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej 16. júla 2021 307/2021 účinný od 31.07.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore