Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.05.2021 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021 147/2021
ZMENY1DS1
2 01.05.2021 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.05.2021 do 31.05.2021 145/2021
ZMENY6DS1
3 01.05.2021 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.05.2021 146/2021
ZMENY2DS1
4 01.05.2021 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.05.2021 147/2021
ZMENY1DS1
5 01.05.2021 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.05.2021 151/2021
ZMENY1DS1
6 01.05.2021 71/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.05.2021 68/2021
ZMENY1DS1
7 01.05.2021 323/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.05.2021 68/2021
ZMENY9DS1
8 01.05.2021 139/1998 Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.05.2021 124/2021
ZMENY13DS1
9 01.05.2021 540/2001 Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 01.05.2021 do 31.12.2023 144/2021
ZMENY49DS1
10 01.05.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.05.2021 do 30.06.2021 130/2021
ZMENY7DS2
11 01.05.2021 504/2003 Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.05.2021 151/2021
ZMENY3DS2
12 01.05.2021 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.05.2021 do 31.12.2021 392/2020
ZMENY2DS2
13 01.05.2021 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.05.2021 do 31.08.2021 392/2020
ZMENY1DS2
14 01.05.2021 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.05.2021 do 31.12.2021 392/2020
ZMENY11DS1
15 01.05.2021 543/2005 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.05.2021 do 31.07.2021 106/2021
ZMENY2DS
16 01.05.2021 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.05.2021 do 14.05.2021 145/2021
146/2021
ZMENY9DS3
17 01.05.2021 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.05.2021 do 25.05.2021 374/2018
ZMENY3DS2
18 01.05.2021 552/2011 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 552/2011 účinný od 01.05.2021 152/2021
ZMENY2DS
19 01.05.2021 161/2015 Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.05.2021 68/2021
ZMENY13DS4
20 01.05.2021 302/2016 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 302/2016 účinný od 01.05.2021 125/2021
ZMENY5DS1
21 01.05.2021 374/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.05.2021 do 31.12.2021 124/2021
ZMENYDS2
22 01.05.2021 102/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 01.05.2021 155/2021
ZMENY4DS
23 01.05.2021 392/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 392/2020 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS1
24 01.05.2021 68/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 68/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
25 01.05.2021 96/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 96/2021 účinný od 01.05.2021 161/2021
ZMENY1DS
26 01.05.2021 106/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 106/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
27 01.05.2021 124/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 124/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
28 01.05.2021 125/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. v znení zákona č. 274/2017 Z. z. 125/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
29 01.05.2021 130/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 130/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS1
30 01.05.2021 144/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 144/2021 účinný od 01.05.2021 do 31.12.2023
nový predpis
ZMENYDS
31 01.05.2021 145/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 145/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
32 01.05.2021 146/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 146/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
33 01.05.2021 147/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 147/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
34 01.05.2021 151/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 151/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
35 01.05.2021 152/2021 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 152/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
36 01.05.2021 155/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 155/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
37 01.05.2021 161/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 161/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
38 01.05.2021 167/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite 167/2021 účinný od 01.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
39 03.05.2021 163/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 163/2021 účinný od 03.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
40 03.05.2021 164/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 229 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 164/2021 účinný od 03.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
41 06.05.2021 343/2015 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 06.05.2021 do 01.08.2021 141/2021
ZMENY1DS2
42 06.05.2021 141/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 141/2021 účinný od 06.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
43 10.05.2021 171/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 171/2021 účinný od 10.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
44 12.05.2021 172/2021 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018 zo 17. marca 2021 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 2 druhej vety a § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141a ods. 5 písm. b), c), d), e), f), g) a i) a čl. 141a ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky 172/2021 účinný od 12.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
45 14.05.2021 175/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 175/2021 účinný od 14.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
46 15.05.2021 8/2009 Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 15.05.2021 do 28.02.2022 148/2021
ZMENY2DS2
47 15.05.2021 240/2016 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla 240/2016 účinný od 15.05.2021 168/2021
ZMENY1DS
48 15.05.2021 148/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 148/2021 účinný od 15.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
49 15.05.2021 158/2021 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní 158/2021 účinný od 15.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
50 15.05.2021 168/2021 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla 168/2021 účinný od 15.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
51 15.05.2021 174/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 255 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 174/2021 účinný od 15.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
52 15.05.2021 176/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 176/2021 účinný od 15.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
53 17.05.2021 173/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 254 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 173/2021 účinný od 17.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
54 19.05.2021 178/2021 Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 178/2021 účinný od 19.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
55 20.05.2021 448/2020 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 448/2020 účinný od 20.05.2021 do 20.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
56 21.05.2021 448/2020 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 448/2020 účinný od 21.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
57 21.05.2021 179/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov 179/2021 účinný od 21.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
58 21.05.2021 181/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 181/2021 účinný od 21.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
59 21.05.2021 182/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 182/2021 účinný od 21.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
60 21.05.2021 183/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 183/2021 účinný od 21.05.2021 do 02.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
61 21.05.2021 184/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami 184/2021 účinný od 21.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
62 21.05.2021 185/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 185/2021 účinný od 21.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
63 22.05.2021 186/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 22.05.2021 do 02.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
64 24.05.2021 180/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 272 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 180/2021 účinný od 24.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
65 25.05.2021 152/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 25.05.2021 do 31.12.2021 83/2021
ZMENY1DS1
66 25.05.2021 469/2003 Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 469/2003 účinný od 25.05.2021 83/2021
ZMENY63DS2
67 25.05.2021 83/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 83/2021 účinný od 25.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
68 26.05.2021 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 26.05.2021 165/2020
ZMENY1DS2
69 26.05.2021 165/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 165/2020 účinný od 26.05.2021
nový predpis
ZMENYDS1
70 26.05.2021 200/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 200/2021 účinný od 26.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
71 27.05.2021 201/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 201/2021 účinný od 27.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
72 27.05.2021 204/2021 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 21. mája 2021 č. S14243-2021-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021 204/2021 účinný od 27.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
73 27.05.2021 205/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, medzi Energeticko - Chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, medzi Združením odborárov energetiky Slovenska a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska a uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 205/2021 účinný od 27.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
74 28.05.2021 207/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z. 207/2021 účinný od 28.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
75 31.05.2021 208/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 292 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 208/2021 účinný od 31.05.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore