Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.04.2021 131/2002 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.04.2021 426/2020
ZMENY5DS1
2 01.04.2021 328/2002 Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.04.2021 426/2020
ZMENY3DS1
3 01.04.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.04.2021 do 09.04.2021 426/2020
467/2019
ZMENY17DS4
4 01.04.2021 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.04.2021 do 12.04.2021 82/2021
ZMENY1DS2
5 01.04.2021 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.04.2021 do 12.04.2021 467/2019
ZMENY5DS2
6 01.04.2021 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.04.2021 do 12.04.2021 81/2021
ZMENY4DS1
7 01.04.2021 124/2006 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 01.04.2021 73/2021
ZMENY9DS3
8 01.04.2021 125/2006 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 01.04.2021 73/2021
ZMENY14DS3
9 01.04.2021 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.04.2021 do 31.08.2021 426/2020
ZMENY2DS2
10 01.04.2021 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.04.2021 do 12.04.2021 81/2021
ZMENY2DS3
11 01.04.2021 465/2013 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.04.2021 232/2020
ZMENY1DS
12 01.04.2021 70/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 70/2020 účinný od 01.04.2021 100/2021
ZMENY3DS
13 01.04.2021 183/2020 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 183/2020 účinný od 01.04.2021 107/2021
ZMENY1DS
14 01.04.2021 232/2020 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 232/2020 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
15 01.04.2021 426/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 426/2020 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS1
16 01.04.2021 73/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 73/2021 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
17 01.04.2021 81/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 81/2021 účinný od 01.04.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
18 01.04.2021 82/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 82/2021 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
19 01.04.2021 100/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z. 100/2021 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
20 01.04.2021 107/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z. 107/2021 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
21 01.04.2021 116/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 176 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 116/2021 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
22 01.04.2021 118/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody 118/2021 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
23 01.04.2021 119/2021 Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 4. marca 2021 č. 07930/2021/SCLVD/05695-M, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014 č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky v znení opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. januára 2016 č. 07059/2016/C421-SCLVD/05695-M 119/2021 účinný od 01.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
24 02.04.2021 144/1998 Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 02.04.2021 120/2021
ZMENY2DS
25 02.04.2021 326/2005 Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 02.04.2021 120/2021
ZMENY2DS
26 02.04.2021 138/2010 Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli 138/2010 účinný od 02.04.2021 120/2021
ZMENY1DS1
27 02.04.2021 269/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 269/2020 účinný od 02.04.2021 121/2021
ZMENY2DS
28 02.04.2021 120/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 120/2021 účinný od 02.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
29 02.04.2021 121/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 121/2021 účinný od 02.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
30 02.04.2021 122/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou podpísanej dňa 16. februára 2015 122/2021 účinný od 02.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
31 05.04.2021 117/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 173 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 117/2021 účinný od 05.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
32 07.04.2021 123/2021 Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 123/2021 účinný od 07.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
33 10.04.2021 461/2003 Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 10.04.2021 do 30.04.2021 130/2021
ZMENY6DS2
34 10.04.2021 130/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 130/2021 účinný od 10.04.2021 do 30.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
35 12.04.2021 129/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 129/2021 účinný od 12.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
36 13.04.2021 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 13.04.2021 do 30.04.2021 133/2021
ZMENY1DS1
37 13.04.2021 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 13.04.2021 do 31.12.2021 133/2021
ZMENY1DS
38 13.04.2021 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 13.04.2021 do 30.04.2021 133/2021
ZMENY4DS1
39 13.04.2021 579/2004 Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 13.04.2021 133/2021
ZMENY2DS
40 13.04.2021 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 13.04.2021 do 31.05.2021 133/2021
ZMENY1DS
41 13.04.2021 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 13.04.2021 do 30.04.2021 133/2021
ZMENY1DS
42 13.04.2021 93/2005 Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 13.04.2021 132/2021
ZMENY3DS1
43 13.04.2021 538/2005 Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 13.04.2021 133/2021
ZMENY1DS1
44 13.04.2021 280/2006 Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 13.04.2021 132/2021
ZMENY4DS
45 13.04.2021 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 13.04.2021 do 30.04.2021 133/2021
ZMENY4DS1
46 13.04.2021 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 13.04.2021 do 31.12.2021 133/2021
ZMENY1DS2
47 13.04.2021 56/2012 Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 13.04.2021 132/2021
ZMENY3DS
48 13.04.2021 106/2018 Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 13.04.2021 do 30.06.2021 132/2021
ZMENY2DS1
49 13.04.2021 500/2019 Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky 500/2019 účinný od 13.04.2021 134/2021
ZMENY26DS
50 13.04.2021 69/2020 Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 13.04.2021 133/2021
ZMENY1DS1
51 13.04.2021 132/2021 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave 132/2021 účinný od 13.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
52 13.04.2021 133/2021 Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva 133/2021 účinný od 13.04.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS
53 13.04.2021 134/2021 Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z. 134/2021 účinný od 13.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
54 15.04.2021 75/2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 75/2015 účinný od 15.04.2021 111/2021
ZMENY17DS
55 15.04.2021 180/2015 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia 180/2015 účinný od 15.04.2021 131/2021
ZMENY1DS
56 15.04.2021 111/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov 111/2021 účinný od 15.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
57 15.04.2021 131/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov 131/2021 účinný od 15.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
58 16.04.2021 136/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce 136/2021 účinný od 16.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
59 17.04.2021 139/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej 139/2021 účinný od 17.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
60 18.04.2021 342/2014 Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 342/2014 účinný od 18.04.2021 137/2021
ZMENY6DS
61 18.04.2021 137/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov 137/2021 účinný od 18.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
62 19.04.2021 135/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 199 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 135/2021 účinný od 19.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
63 19.04.2021 138/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 138/2021 účinný od 19.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
64 21.04.2021 151/2002 Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 151/2002 účinný od 21.04.2021 140/2021
ZMENY16DS
65 21.04.2021 184/2006 Zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 184/2006 účinný od 21.04.2021 140/2021
ZMENY5DS1
66 21.04.2021 140/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. 140/2021 účinný od 21.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
67 22.04.2021 142/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 214 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 142/2021 účinný od 22.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
68 23.04.2021 153/2021 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Integrovaným odborovým zväzom a Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky, medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky 153/2021 účinný od 23.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
69 24.04.2021 102/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 24.04.2021 do 30.04.2021 155/2021
ZMENY1DS
70 24.04.2021 103/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 24.04.2021 156/2021
ZMENY1DS
71 24.04.2021 131/2020 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 24.04.2021 154/2021
ZMENY1DS
72 24.04.2021 154/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 154/2021 účinný od 24.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
73 24.04.2021 155/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 155/2021 účinný od 24.04.2021 do 30.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
74 24.04.2021 156/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 156/2021 účinný od 24.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
75 24.04.2021 157/2021 Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 157/2021 účinný od 24.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
76 26.04.2021 143/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 212 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 143/2021 účinný od 26.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
77 28.04.2021 24/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu 24/2021 účinný od 28.04.2021 159/2021
ZMENY2DS
78 28.04.2021 159/2021 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 159/2021 účinný od 28.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
79 29.04.2021 160/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 215 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 160/2021 účinný od 29.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
80 29.04.2021 162/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 162/2021 účinný od 29.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
81 30.04.2021 165/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 165/2021 účinný od 30.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
82 30.04.2021 166/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 166/2021 účinný od 30.04.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore