Najnovšie účinné predpisy

Zoznam najnovších znení predpisov

  Účinný od Predpis Názov Novela
1 01.06.2021 135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.06.2021 149/2021
ZMENY38DS1
2 01.06.2021 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.06.2021 149/2021
ZMENY2DS1
3 01.06.2021 145/1995 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.06.2021 do 28.02.2022 149/2021
ZMENY1DS1
4 01.06.2021 580/2004 Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.06.2021 do 30.06.2021 150/2021
ZMENY4DS1
5 01.06.2021 445/2020 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.06.2021 do 30.06.2021
nový predpis
ZMENY1DS
6 01.06.2021 149/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
7 01.06.2021 150/2021 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 150/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
8 01.06.2021 170/2021 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 170/2021 účinný od 01.06.2021 do 31.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
9 01.06.2021 177/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 422/2011 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku 177/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
10 01.06.2021 187/2021 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 187/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
11 01.06.2021 188/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž 188/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
12 01.06.2021 189/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 189/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
13 01.06.2021 190/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 190/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
14 01.06.2021 191/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti 191/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
15 01.06.2021 192/2021 Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania 192/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
16 01.06.2021 193/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina 193/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
17 01.06.2021 194/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň 194/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
18 01.06.2021 195/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská 195/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
19 01.06.2021 196/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina 196/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
20 01.06.2021 197/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava 197/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
21 01.06.2021 198/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala 198/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
22 01.06.2021 206/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov 206/2021 účinný od 01.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
23 02.06.2021 224/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 ku dňu 1. januára 1993 224/2021 účinný od 02.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
24 02.06.2021 225/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) 225/2021 účinný od 02.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
25 02.06.2021 226/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) 226/2021 účinný od 02.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
26 02.06.2021 227/2021 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod 227/2021 účinný od 02.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
27 03.06.2021 183/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 183/2021 účinný od 03.06.2021 228/2021
ZMENY1DS
28 03.06.2021 186/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 03.06.2021 do 30.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
29 03.06.2021 223/2021 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 223/2021 účinný od 03.06.2021 do 30.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
30 03.06.2021 228/2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 228/2021 účinný od 03.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
31 04.06.2021 230/2021 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná 230/2021 účinný od 04.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
32 05.06.2021 231/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 231/2021 účinný od 05.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
33 05.06.2021 232/2021 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z. 232/2021 účinný od 05.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
34 07.06.2021 229/2021 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 229/2021 účinný od 07.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
35 15.06.2021 202/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 202/2021 účinný od 15.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
36 15.06.2021 219/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 219/2021 účinný od 15.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
37 15.06.2021 220/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 220/2021 účinný od 15.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
38 23.06.2021 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 účinný od 23.06.2021 311/2018
ZMENY58DS
39 23.06.2021 311/2018 Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov 311/2018 účinný od 23.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
40 23.06.2021 78/2020 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 78/2020 účinný od 23.06.2021
nový predpis
ZMENY1DS
41 26.06.2021 209/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 26.06.2021 do 29.06.2021
nový predpis
ZMENYDS
42 26.06.2021 210/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 210/2021 účinný od 26.06.2021 do 01.08.2021
nový predpis
ZMENYDS
43 28.06.2021 435/2000 Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 28.06.2021 366/2020
ZMENY18DS1
44 28.06.2021 483/2001 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 28.06.2021 do 31.12.2021 340/2020
ZMENY2DS1
45 28.06.2021 340/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 340/2020 účinný od 28.06.2021 do 31.12.2021
nový predpis
ZMENYDS1
46 28.06.2021 366/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 366/2020 účinný od 28.06.2021
nový predpis
ZMENYDS1
47 30.06.2021 98/2004 Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 30.06.2021 do 30.06.2021 387/2020
ZMENY1DS2
48 30.06.2021 387/2020 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 30.06.2021 do 30.06.2021
nový predpis
ZMENYDS1
49 30.06.2021 209/2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2021 účinný od 30.06.2021 do 09.11.2021
nový predpis
ZMENYDS
MENU
Hore