Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.03.202174/1986Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva 74/1986 účinný od 01.03.202163/2021
201.03.20212/1991Zákon o kolektívnom vyjednávaní 2/1991 účinný od 01.03.202176/2021
301.03.202173/1998Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.03.2021 do 31.12.202276/2021
401.03.2021311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2021 do 31.12.202176/2021
501.03.2021315/2001Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.03.202176/2021
601.03.2021575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.03.202172/2021
701.03.2021595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.03.2021 do 30.06.202176/2021
801.03.20215/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.03.2021 do 31.12.202276/2021
901.03.20217/2005Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.03.202172/2021
1001.03.202182/2005Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 82/2005 účinný od 01.03.202176/2021
1101.03.2021103/2007Zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) 103/2007 účinný od 01.03.202176/2021
1201.03.202145/2011Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.03.202172/2021
1301.03.2021281/2015Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.03.202176/2021
1401.03.202155/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.03.2021 do 31.01.202276/2021
1501.03.2021115/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad 115/2018 účinný od 01.03.202184/2021
1601.03.2021140/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení 140/2018 účinný od 01.03.202185/2021
1701.03.202135/2019Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.03.2021 do 31.12.202276/2021
1801.03.202133/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero 33/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
1901.03.202134/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky 34/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
2001.03.202135/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká 35/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
2101.03.202136/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty 36/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
2201.03.202153/2021Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021 53/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
2301.03.202163/2021Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov 63/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
2401.03.202170/2021Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zaručenej konverzii 70/2021 účinný od 01.03.2021 do 28.02.2022
nový predpis
2501.03.202172/2021Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 72/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
2601.03.202176/2021Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 76/2021 účinný od 01.03.2021 do 31.12.2021
nový predpis
2701.03.202184/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z. 84/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
2801.03.202185/2021Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení 85/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
2901.03.202190/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 118 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 90/2021 účinný od 01.03.2021
nový predpis
3003.03.202194/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 94/2021 účinný od 03.03.2021
nový predpis
3108.03.202195/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 128 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 95/2021 účinný od 08.03.2021
nový predpis
3208.03.202196/2021Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 96/2021 účinný od 08.03.2021
nový predpis
3315.03.2021233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 15.03.202166/2021
3415.03.2021442/2002Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 15.03.202166/2021
3515.03.2021587/2004Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 15.03.202167/2021
3615.03.202139/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 15.03.202165/2021
3715.03.2021410/2012Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 410/2012 účinný od 15.03.202198/2021
3815.03.202116/2016Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania 16/2016 účinný od 15.03.202197/2021
3915.03.2021329/2018Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 329/2018 účinný od 15.03.202167/2021
4015.03.202165/2021Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 65/2021 účinný od 15.03.2021
nový predpis
4115.03.202166/2021Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 66/2021 účinný od 15.03.2021
nový predpis
4215.03.202167/2021Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 67/2021 účinný od 15.03.2021
nový predpis
4315.03.202197/2021Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania v znení vyhlášky č. 359/2016 Z. z. 97/2021 účinný od 15.03.2021
nový predpis
4415.03.202198/2021Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov 98/2021 účinný od 15.03.2021
nový predpis
4515.03.202199/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 137 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 99/2021 účinný od 15.03.2021
nový predpis
4619.03.2021131/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 19.03.2021101/2021
4719.03.2021101/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 101/2021 účinný od 19.03.2021
nový predpis
4819.03.2021103/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2021 účinný od 19.03.2021
nový predpis
4920.03.2021104/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 104/2021 účinný od 20.03.2021
nový predpis
5022.03.2021105/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 156 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 105/2021 účinný od 22.03.2021
nový predpis
5125.03.202124/2021Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu 24/2021 účinný od 25.03.2021 do 30.04.2021108/2021
5225.03.2021108/2021Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení vyhlášky č. 91/2021 Z. z. 108/2021 účinný od 25.03.2021
nový predpis
5325.03.2021109/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 109/2021 účinný od 25.03.2021
nový predpis
5427.03.2021112/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 112/2021 účinný od 27.03.2021
nový predpis
5527.03.2021113/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach 113/2021 účinný od 27.03.2021
nový predpis
5629.03.2021110/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 166 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 110/2021 účinný od 29.03.2021
nový predpis
5731.03.202176/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 76/2020 účinný od 31.03.2021102/2021
5831.03.2021102/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z. 102/2021 účinný od 31.03.2021
nový predpis
5931.03.2021114/2021Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. marca 2021 č. 09916-2021-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 114/2021 účinný od 31.03.2021
nový predpis
6031.03.2021115/2021Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 115/2021 účinný od 31.03.2021
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore