Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.01.2021369/1990Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.01.2021345/2020
201.01.202196/1991Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 účinný od 01.01.2021300/2020
301.01.2021138/1992Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.01.2021357/2020
401.01.2021460/1992Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022422/2020
501.01.202113/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 01.01.2021300/2020
601.01.2021120/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2021423/2020
701.01.2021241/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 241/1993 účinný od 01.01.2021324/2020
326/2020
325/2020
801.01.2021278/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.01.2021423/2020
901.01.2021145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2021310/2020
1001.01.2021350/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.01.2021423/2020
1101.01.202173/1998Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2021 do 28.02.2021423/2020
1201.01.2021143/1998Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.01.2021312/2020
1301.01.2021211/2000Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.01.2021392/2020
1401.01.2021308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2021394/2020
1501.01.2021385/2000Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2021 do 17.02.2021423/2020
1601.01.20214/2001Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.01.2021423/2020
1701.01.2021153/2001Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.01.2021423/2020
312/2020
1801.01.2021154/2001Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021312/2020
423/2020
1901.01.2021302/2001Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.01.2021345/2020
2001.01.2021311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2021 do 28.02.2021294/2020
326/2020
2101.01.2021483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2021 do 27.06.2021423/2020
2201.01.2021566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021423/2020
2301.01.2021131/2002Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2021 do 31.03.2021410/2020
2401.01.2021185/2002Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2024423/2020
2501.01.2021291/2002Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2021314/2020
2601.01.2021328/2002Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2021 do 31.03.2021365/2020
2701.01.2021395/2002Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 395/2002 účinný od 01.01.2021364/2020
2801.01.2021431/2002Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021421/2020
198/2020
2901.01.2021480/2002Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 01.01.2021393/2020
3001.01.2021543/2002Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2021 do 31.08.2021356/2019
3101.01.2021461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2021 do 31.03.2021198/2020
372/2020
317/2018
275/2020
365/2020
3201.01.2021463/2003Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2003 účinný od 01.01.2021171/2018
3301.01.2021530/2003Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.01.2021312/2020
3401.01.2021548/2003Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.01.2021423/2020
3501.01.2021586/2003Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 01.01.2021423/2020
3601.01.2021595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2021 do 28.02.2021221/2019
420/2020
416/2020
421/2020
301/2019
3701.01.2021596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2021209/2019
3801.01.2021597/2003Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2021371/2020
209/2019
3901.01.2021600/2003Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.01.2021209/2019
4001.01.2021601/2003Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021275/2020
4101.01.20215/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021112/2018
221/2019
4201.01.202143/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022275/2020
234/2019
4301.01.202198/2004Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2021 do 29.06.2021387/2020
4401.01.2021106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2022390/2020
4501.01.2021215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.01.2021423/2020
364/2020
4601.01.2021222/2004Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021344/2020
4701.01.2021371/2004Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.01.2021423/2020
4801.01.2021523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2021360/2020
134/2020
423/2020
4901.01.2021564/2004Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.01.2021371/2020
5001.01.2021576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021392/2020
467/2019
5101.01.2021577/2004Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021392/2020
393/2020
5201.01.2021578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021467/2019
392/2020
139/2019
393/2020
5301.01.2021580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021393/2020
5401.01.2021581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2021 do 31.03.2021392/2020
5501.01.2021582/2004Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.01.2021354/2020
5601.01.2021583/2004Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.01.2021359/2020
5701.01.2021657/2004Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.01.2021419/2020
5801.01.2021668/2004Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 668/2004 účinný od 01.01.2021363/2020
5901.01.2021757/2004Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.01.2021423/2020
6001.01.20217/2005Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2021 do 28.02.2021421/2020
312/2020
6101.01.202115/2005Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2021310/2018
6201.01.2021300/2005Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2021312/2020
6301.01.2021301/2005Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021423/2020
312/2020
6401.01.2021305/2005Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2021331/2020
6501.01.2021650/2005Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 650/2005 účinný od 01.01.2021312/2020
6601.01.2021665/2005Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 665/2005 účinný od 01.01.2021412/2020
6701.01.2021219/2006Zákon o protikomunistickom odboji 219/2006 účinný od 01.01.2021365/2020
6801.01.2021280/2006Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 01.01.2021386/2019
6901.01.2021384/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným 384/2006 účinný od 01.01.2021400/2020
7001.01.202139/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.01.2021 do 14.03.2021387/2019
7101.01.2021220/2007Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.01.2021394/2020
7201.01.2021274/2007Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 274/2007 účinný od 01.01.2021365/2020
7301.01.2021330/2007Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.01.2021423/2020
312/2020
308/2020
7401.01.2021647/2007Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 01.01.2021423/2020
7501.01.2021663/2007Zákon o minimálnej mzde 663/2007 účinný od 01.01.2021294/2020
7601.01.2021201/2008Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.01.2021221/2019
7701.01.2021245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.01.2021 do 31.03.2021209/2019
7801.01.2021297/2008Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.01.2021423/2020
7901.01.2021447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021275/2020
8001.01.2021448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2021280/2019
8101.01.2021630/2008Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 630/2008 účinný od 01.01.2021402/2020
8201.01.20218/2009Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2021423/2020
8301.01.2021309/2009Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2021419/2020
395/2020
8401.01.2021563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2021 do 05.02.2021369/2019
421/2020
416/2020
8501.01.2021296/2010Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 296/2010 účinný od 01.01.2021369/2020
8601.01.2021443/2010Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022358/2020
8701.01.2021544/2010Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021417/2020
8801.01.2021149/2011Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy 149/2011 účinný od 01.01.2021411/2020
8901.01.2021297/2011Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii 297/2011 účinný od 01.01.2021321/2020
9001.01.2021404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2021424/2020
9101.01.2021250/2012Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2021419/2020
9201.01.2021251/2012Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2021419/2020
9301.01.2021314/2012Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 314/2012 účinný od 01.01.2021419/2020
9401.01.2021340/2012Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2012 účinný od 01.01.2021221/2019
9501.01.2021377/2012Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 377/2012 účinný od 01.01.2021289/2020
9601.01.2021414/2012Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021296/2019
9701.01.202124/2013Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 24/2013 účinný od 01.01.2021181/2020
9801.01.2021150/2013Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022359/2020
9901.01.2021153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2021392/2020
10001.01.2021218/2013Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2013 účinný od 01.01.2021387/2020
10101.01.2021284/2013Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.01.2021374/2020
10201.01.2021417/2013Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2021221/2019
10301.01.2021165/2014Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte 165/2014 účinný od 01.01.2021398/2020
10401.01.2021180/2014Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.01.2021 do 31.07.202173/2017
10501.01.2021181/2014Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.01.202173/2017
280/2020
10601.01.2021284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2021300/2020
10701.01.2021321/2014Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 01.01.2021419/2020
10801.01.202179/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021285/2020
460/2019
302/2019
10901.01.2021176/2015Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 01.01.2021308/2020
11001.01.2021281/2015Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.01.2021 do 28.02.2021309/2020
11101.01.2021359/2015Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2021416/2020
11201.01.2021366/2015Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 366/2015 účinný od 01.01.2021317/2020
11301.01.2021371/2015Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022348/2020
11401.01.2021373/2015Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 373/2015 účinný od 01.01.2021 do 25.01.2021266/2020
11501.01.2021400/2015Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2015 účinný od 01.01.2021423/2020
198/2020
11601.01.2021422/2015Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2015 účinný od 01.01.2021357/2020
11701.01.2021440/2015Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2021351/2020
11801.01.202191/2016Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.01.2021312/2020
11901.01.2021316/2016Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 316/2016 účinný od 01.01.2021312/2020
12001.01.202155/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2021 do 28.02.2021423/2020
12101.01.202173/2017Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 73/2017 účinný od 01.01.2021
nový predpis
12201.01.202157/2018Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.01.2021420/2020
12301.01.2021112/2018Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2021374/2019
12401.01.2021137/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021403/2020
423/2019
12501.01.2021138/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 138/2018 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021404/2020
12601.01.2021171/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 171/2018 účinný od 01.01.2021
nový predpis
12701.01.2021177/2018Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2021221/2019
12801.01.2021269/2018Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 269/2018 účinný od 01.01.2021410/2020
12901.01.2021305/2018Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2021
nový predpis
13001.01.2021310/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 310/2018 účinný od 01.01.2021
nový predpis
13101.01.2021317/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2018 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
13201.01.2021324/2018Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov 324/2018 účinný od 01.01.2021
nový predpis
13301.01.2021346/2018Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2018 účinný od 01.01.2021364/2020
13401.01.2021396/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 396/2018 účinný od 01.01.2021381/2020
13501.01.2021139/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 139/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
13601.01.2021181/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 181/2019 účinný od 01.01.2021373/2020
13701.01.2021207/2019Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch 207/2019 účinný od 01.01.2021143/2020
13801.01.2021209/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
13901.01.2021221/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
14001.01.2021234/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 234/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
14101.01.2021280/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
14201.01.2021296/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 296/2019 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
14301.01.2021301/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 301/2019 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021
nový predpis
14401.01.2021302/2019Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
14501.01.2021356/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 01.01.2021 do 31.08.2021
nový predpis
14601.01.2021369/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 369/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
14701.01.2021374/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
14801.01.2021386/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 386/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
14901.01.2021387/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 387/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
15001.01.2021423/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. 423/2019 účinný od 01.01.2021
nový predpis
15101.01.2021460/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.01.2021 do 02.07.2021
nový predpis
15201.01.2021467/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 467/2019 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
15301.01.202146/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
15401.01.202162/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021421/2020
15501.01.202167/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 01.01.2021 do 18.01.2021353/2020
15601.01.2021134/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
15701.01.2021138/2020Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia 138/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
15801.01.2021139/2020Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde 139/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
15901.01.2021140/2020Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa 140/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
16001.01.2021143/2020Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch 143/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
16101.01.2021173/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2021 173/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
16201.01.2021181/2020Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov 181/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
16301.01.2021198/2020Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
16401.01.2021228/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 228/2020 účinný od 01.01.2021375/2020
16501.01.2021263/2020Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021 263/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
16601.01.2021266/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 266/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
16701.01.2021275/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 275/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
16801.01.2021280/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
16901.01.2021282/2020Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 282/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
17001.01.2021285/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. 285/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
17101.01.2021289/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z. 289/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
17201.01.2021292/2020Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 292/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021
nový predpis
17301.01.2021294/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 294/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
17401.01.2021296/2020Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
17501.01.2021300/2020Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 300/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
17601.01.2021304/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 304/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
17701.01.2021308/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 308/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
17801.01.2021309/2020Zákon, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 309/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
17901.01.2021310/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 310/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18001.01.2021312/2020Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 312/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021
nový predpis
18101.01.2021314/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 314/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18201.01.2021317/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov 317/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18301.01.2021321/2020Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii 321/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18401.01.2021324/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 324/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18501.01.2021325/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 325/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18601.01.2021326/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 326/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18701.01.2021331/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 331/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18801.01.2021332/2020Zákon o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 332/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
18901.01.2021344/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 344/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
19001.01.2021345/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 345/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
19101.01.2021348/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 348/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
19201.01.2021351/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 351/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
19301.01.2021353/2020Zákon o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením a o doplnení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 353/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
19401.01.2021354/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 354/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
19501.01.2021357/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 357/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
19601.01.2021358/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 358/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
19701.01.2021359/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 359/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
19801.01.2021360/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 360/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
19901.01.2021363/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 363/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20001.01.2021364/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 364/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20101.01.2021365/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 365/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20201.01.2021367/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 367/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20301.01.2021369/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 369/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20401.01.2021371/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 371/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20501.01.2021372/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 372/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20601.01.2021373/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 373/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20701.01.2021374/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 374/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20801.01.2021375/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 375/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
20901.01.2021376/2020Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 376/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
21001.01.2021381/2020Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z. 381/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
21101.01.2021382/2020Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku 382/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
21201.01.2021383/2020Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 383/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
21301.01.2021384/2020Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 384/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
21401.01.2021385/2020Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom 385/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
21501.01.2021387/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. 387/2020 účinný od 01.01.2021 do 29.06.2021
nový predpis
21601.01.2021390/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 390/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2022
nový predpis
21701.01.2021391/2020Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní 391/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
21801.01.2021392/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 392/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.04.2021
nový predpis
21901.01.2021393/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
22001.01.2021394/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov 394/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
22101.01.2021395/2020Zákon, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 395/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
22201.01.2021397/2020Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 397/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
22301.01.2021398/2020Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 193/2017 Z. z. 398/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
22401.01.2021400/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 400/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
22501.01.2021402/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 402/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
22601.01.2021403/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov 403/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
22701.01.2021404/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov 404/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
22801.01.2021410/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 410/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
22901.01.2021411/2020Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov 411/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
23001.01.2021412/2020Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 412/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
23101.01.2021413/2020Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 413/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
23201.01.2021416/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 416/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
23301.01.2021417/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 417/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021
nový predpis
23401.01.2021419/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 419/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
23501.01.2021420/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 420/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
23601.01.2021421/2020Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 421/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
23701.01.2021422/2020Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 422/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
23801.01.2021423/2020Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 423/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021
nový predpis
23901.01.2021424/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 424/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24001.01.2021425/2020Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021 425/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24101.01.2021429/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 429/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24201.01.2021430/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov 430/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24301.01.2021431/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021 431/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24401.01.2021432/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021 432/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24501.01.2021433/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z. 433/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24601.01.2021434/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z. 434/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24701.01.2021435/2020Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 435/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24801.01.2021436/2020Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z. 436/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
24901.01.2021437/2020Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov 437/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
25001.01.2021438/2020Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 438/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
25101.01.2021439/2020Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z. 439/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
25201.01.2021440/2020Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 440/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021
nový predpis
25301.01.2021441/2020Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu 441/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
25401.01.2021442/2020Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov 442/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
25501.01.2021443/2020Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 443/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
25601.01.2021444/2020Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 444/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
nový predpis
25701.01.2021445/2020Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.05.2021
nový predpis
25801.01.2021447/2020Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 447/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2021
nový predpis
25901.01.2021449/2020Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní 449/2020 účinný od 01.01.2021
nový predpis
26009.01.2021269/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 269/2020 účinný od 09.01.20212/2021
26109.01.20212/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 2/2021 účinný od 09.01.2021
nový predpis
26211.01.20211/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 1/2021 účinný od 11.01.2021
nový predpis
26312.01.202122/2011Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 12.01.2021 do 31.07.20213/2021
26412.01.20213/2021Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 3/2021 účinný od 12.01.2021 do 31.07.2021
nový predpis
26514.01.20214/2021Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 4/2021 účinný od 14.01.2021
nový predpis
26615.01.20215/2021Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA, medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska, medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v SR a Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR zastupujúcim zamestnávateľov dopravných podnikov v SR 5/2021 účinný od 15.01.2021
nový predpis
26715.01.20216/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok 6/2021 účinný od 15.01.2021
nový predpis
26815.01.20217/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok 7/2021 účinný od 15.01.2021
nový predpis
26918.01.20218/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 80 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 8/2021 účinný od 18.01.2021
nový predpis
27019.01.202142/1994Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 19.01.20219/2021
27119.01.2021387/2002Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 387/2002 účinný od 19.01.20219/2021
27219.01.2021601/2003Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 19.01.20219/2021
27319.01.20215/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 19.01.2021 do 28.02.20219/2021
27419.01.2021576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 19.01.2021 do 31.03.20219/2021
27519.01.2021578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 19.01.2021 do 30.04.20219/2021
27619.01.2021580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 19.01.2021 do 31.03.20219/2021
27719.01.2021447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 19.01.20219/2021
27819.01.202145/2011Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 19.01.2021 do 28.02.20219/2021
27919.01.2021179/2011Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 179/2011 účinný od 19.01.20219/2021
28019.01.202179/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 19.01.2021 do 05.02.20219/2021
28119.01.2021343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 19.01.20219/2021
28219.01.202162/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 19.01.20219/2021
28319.01.202167/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 19.01.2021 do 05.02.20219/2021
28419.01.20219/2021Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 9/2021 účinný od 19.01.2021
nový predpis
28520.01.202110/2021Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 10/2021 účinný od 20.01.2021
nový predpis
28621.01.202111/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 11/2021 účinný od 21.01.2021
nový predpis
28721.01.202112/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie 12/2021 účinný od 21.01.2021
nový predpis
28821.01.202113/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 13/2021 účinný od 21.01.2021
nový predpis
28922.01.2021102/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 22.01.202115/2021
29022.01.202114/2021Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 44 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 14/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29122.01.202115/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 15/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29222.01.202116/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií 16/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29322.01.202117/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu 17/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29422.01.202118/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií 18/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29522.01.202119/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 19/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29622.01.202120/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu 20/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29722.01.202121/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií 21/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29822.01.202122/2021Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom Európy a zahraničných vecí Francúzskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 22/2021 účinný od 22.01.2021
nový predpis
29923.01.202123/2021Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2019 z 18. novembra 2020 vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu § 12 ods. 10 v spojení s § 12 ods. 9 a § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov s čl. 35 ods. 1 a 2, 46 ods. 1, čl. 51 ods. 1 a čl. 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 23/2021 účinný od 23.01.2021
nový predpis
30023.01.202124/2021Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu 24/2021 účinný od 23.01.2021 do 25.02.2021
nový predpis
30126.01.2021373/2015Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 373/2015 účinný od 26.01.202125/2021
30226.01.2021382/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 382/2018 účinný od 26.01.2021 do 31.12.202226/2021
30326.01.202125/2021Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 25/2021 účinný od 26.01.2021
nový predpis
30426.01.202126/2021Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 26/2021 účinný od 26.01.2021 do 31.12.2022
nový predpis
30526.01.202127/2021Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením č. 24/2008, opatrením č. 27/2015 a opatrením č. 16/2017 27/2021 účinný od 26.01.2021
nový predpis
30629.01.2021131/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 29.01.2021 do 25.02.202131/2021
30729.01.202128/2021Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 28/2021 účinný od 29.01.2021
nový predpis
30829.01.202131/2021Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 31/2021 účinný od 29.01.2021
nový predpis
30930.01.202137/2021Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 37/2021 účinný od 30.01.2021
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore