Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.11.2020377/1990Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.11.2020287/2020
201.11.2020401/1990Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.11.2020287/2020
301.11.2020455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.11.2020 do 18.02.2021279/2020
401.11.2020323/1992Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.11.2020 do 30.04.2021279/2020
501.11.2020211/2000Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2020276/2020
601.11.2020300/2005Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2020288/2020
701.11.2020297/2008Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2020279/2020
801.11.2020516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.11.2020300/2020
901.11.20209/2009Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.11.2020 do 31.08.2021223/2020
1001.11.2020309/2009Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2020277/2020
1101.11.2020250/2012Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2020276/2020
1201.11.2020284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2020300/2020
1301.11.2020272/2015Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 272/2015 účinný od 01.11.2020279/2020
1401.11.202091/2016Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2020288/2020
1501.11.2020138/2017Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.11.2020300/2020
1601.11.202030/2019Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2021287/2020
1701.11.2020102/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 01.11.2020 do 21.01.2021302/2020
1801.11.2020223/2020Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 223/2020 účinný od 01.11.2020
nový predpis
1901.11.2020276/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 276/2020 účinný od 01.11.2020
nový predpis
2001.11.2020277/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 277/2020 účinný od 01.11.2020
nový predpis
2101.11.2020279/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2020 účinný od 01.11.2020
nový predpis
2201.11.2020287/2020Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony 287/2020 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2021
nový predpis
2301.11.2020288/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 288/2020 účinný od 01.11.2020
nový predpis
2401.11.2020299/2020Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 299/2020 účinný od 01.11.2020
nový predpis
2501.11.2020300/2020Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 300/2020 účinný od 01.11.2020 do 31.12.2020
nový predpis
2601.11.2020302/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 302/2020 účinný od 01.11.2020
nový predpis
2705.11.2020305/2020Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku 305/2020 účinný od 05.11.2020
nový predpis
2805.11.2020306/2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 306/2020 účinný od 05.11.2020
nový predpis
2910.11.2020307/2020Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania 307/2020 účinný od 10.11.2020 do 14.02.2021
nový predpis
3011.11.2020315/2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 315/2020 účinný od 11.11.2020
nový predpis
3113.11.2020355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 13.11.2020 do 13.11.2020318/2020
3213.11.2020318/2020Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 27/2020-50 zo 4. novembra 2020 vo veci návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podl'a čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I bodu 21 zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a návrhu prezidentky Slovenskej republiky podl'a čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu 318/2020 účinný od 13.11.2020
nový predpis
3314.11.2020576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 14.11.2020 do 31.12.2020319/2020
3414.11.2020578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 14.11.2020 do 03.12.2020319/2020
3514.11.2020355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 14.11.2020319/2020
3614.11.2020460/2007Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov 460/2007 účinný od 14.11.2020319/2020
3714.11.2020319/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2020 účinný od 14.11.2020
nový predpis
3815.11.2020271/2011Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok 271/2011 účinný od 15.11.2020316/2020
3915.11.2020366/2015Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 366/2015 účinný od 15.11.2020 do 31.12.2020317/2020
4015.11.2020146/2020Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 146/2020 účinný od 15.11.2020313/2020
4115.11.2020313/2020Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 313/2020 účinný od 15.11.2020
nový predpis
4215.11.2020316/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z. 316/2020 účinný od 15.11.2020
nový predpis
4315.11.2020317/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov 317/2020 účinný od 15.11.2020 do 31.12.2020
nový predpis
4416.11.2020183/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 183/2020 účinný od 16.11.2020320/2020
4516.11.2020320/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 320/2020 účinný od 16.11.2020
nový predpis
4620.11.2020308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 20.11.2020 do 31.12.2020322/2020
4720.11.2020440/2015Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 20.11.2020 do 08.12.2020323/2020
4820.11.2020310/2019Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 20.11.2020323/2020
4920.11.2020322/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 322/2020 účinný od 20.11.2020
nový predpis
5020.11.2020323/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 323/2020 účinný od 20.11.2020
nový predpis
5120.11.2020327/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bosnou Hercegovinou – vyhlásenie v Zbierke zákonov SR 327/2020 účinný od 20.11.2020
nový predpis
5220.11.2020328/2020Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 328/2020 účinný od 20.11.2020
nový predpis
5320.11.2020329/2020Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre 329/2020 účinný od 20.11.2020
nový predpis
5421.11.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 21.11.2020 do 17.12.2020330/2020
5521.11.2020330/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 330/2020 účinný od 21.11.2020
nový predpis
5624.11.202083/2013Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 83/2013 účinný od 24.11.2020333/2020
5724.11.2020209/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 209/2016 účinný od 24.11.2020334/2020
5824.11.2020333/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 333/2020 účinný od 24.11.2020
nový predpis
5924.11.2020334/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 334/2020 účinný od 24.11.2020
nový predpis
6024.11.2020335/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku 335/2020 účinný od 24.11.2020
nový predpis
6126.11.2020336/2020Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 23. novembra 2020 č. 150/2020 o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020 336/2020 účinný od 26.11.2020
nový predpis
6228.11.2020483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 28.11.2020 do 28.12.2020340/2020
6328.11.2020429/2002Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 28.11.2020340/2020
6428.11.202091/2010Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 28.11.2020342/2020
6528.11.202039/2015Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 28.11.2020340/2020
6628.11.2020340/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 340/2020 účinný od 28.11.2020 do 28.12.2020
nový predpis
6728.11.2020341/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z. 341/2020 účinný od 28.11.2020
nový predpis
6828.11.2020342/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19 342/2020 účinný od 28.11.2020
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore