Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.10.2020455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.10.2020 do 31.10.2020390/2019
201.10.2020513/1991Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.10.2020390/2019
301.10.202071/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.10.2020 do 30.04.2021390/2019
401.10.2020145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.10.2020 do 31.12.2020390/2019
501.10.2020147/1997Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 147/1997 účinný od 01.10.2020390/2019
601.10.2020213/1997Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.10.2020390/2019
701.10.2020483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.10.2020 do 27.11.2020390/2019
801.10.2020575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.10.2020 do 28.02.2021134/2020
901.10.202034/2002Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.10.2020390/2019
1001.10.2020431/2002Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.10.2020 do 31.12.2020390/2019
1101.10.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.10.2020 do 30.10.2020390/2019
1201.10.2020530/2003Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.10.2020 do 31.12.2020390/2019
1301.10.2020595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.10.2020 do 30.10.2020390/2019
1401.10.202025/2004Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 25/2004 účinný od 01.10.202079/2020
1501.10.2020355/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 355/2006 účinný od 01.10.2020236/2020
1601.10.2020356/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 356/2006 účinný od 01.10.2020235/2020
1701.10.2020563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.10.2020 do 30.10.2020390/2019
1801.10.2020351/2010Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o dopravnom poriadku dráh 351/2010 účinný od 01.10.2020254/2020
1901.10.202056/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.10.2020 do 12.04.2021390/2019
2001.10.2020292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.10.2020134/2020
2101.10.2020371/2014Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.10.2020 do 27.12.2020390/2019
2201.10.2020161/2015Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.10.2020 do 30.04.2021390/2019
2301.10.2020373/2015Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 373/2015 účinný od 01.10.2020 do 11.12.2020266/2020
2401.10.2020346/2018Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2018 účinný od 01.10.2020 do 31.12.2020390/2019
2501.10.2020390/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2019 účinný od 01.10.2020
nový predpis
2601.10.202024/2020Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri 24/2020 účinný od 01.10.2020
nový predpis
2701.10.202079/2020Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 79/2020 účinný od 01.10.2020
nový predpis
2801.10.2020134/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2020 účinný od 01.10.2020 do 31.12.2020
nový predpis
2901.10.2020193/2020Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii 193/2020 účinný od 01.10.2020
nový predpis
3001.10.2020235/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 235/2020 účinný od 01.10.2020
nový predpis
3101.10.2020236/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 236/2020 účinný od 01.10.2020
nový predpis
3201.10.2020254/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 12/2012 Z. z. 254/2020 účinný od 01.10.2020
nový predpis
3301.10.2020265/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru 265/2020 účinný od 01.10.2020
nový predpis
3401.10.2020266/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 266/2020 účinný od 01.10.2020 do 31.12.2020
nový predpis
3501.10.2020268/2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 268/2020 účinný od 01.10.2020
nový predpis
3602.10.2020270/2020Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II. 270/2020 účinný od 02.10.2020
nový predpis
3703.10.2020103/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 03.10.2020 do 29.10.2020271/2020
3803.10.2020271/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 271/2020 účinný od 03.10.2020
nový predpis
3905.10.202083/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 83/2017 účinný od 05.10.2020272/2020
4005.10.2020272/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z. 272/2020 účinný od 05.10.2020
nový predpis
4108.10.2020190/2003Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 08.10.2020274/2020
4208.10.2020274/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 274/2020 účinný od 08.10.2020
nový predpis
4309.10.2020281/2020Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 275/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 281/2020 účinný od 09.10.2020
nový predpis
4413.10.2020284/2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 284/2020 účinný od 13.10.2020
nový predpis
4514.10.202079/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 14.10.2020 do 31.12.2020285/2020
4614.10.2020302/2019Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 14.10.2020 do 31.12.2020285/2020
4714.10.2020285/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. 285/2020 účinný od 14.10.2020 do 31.12.2020
nový predpis
4815.10.2020355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 15.10.2020 do 12.11.2020286/2020
4915.10.2020233/2011Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2008 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 233/2011 účinný od 15.10.2020278/2020
5015.10.2020153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 15.10.2020 do 31.12.2020286/2020
5115.10.20201/2014Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1/2014 účinný od 15.10.2020286/2020
5215.10.202055/2018Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru 55/2018 účinný od 15.10.2020260/2020
5315.10.2020102/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 15.10.2020 do 31.10.2020273/2020
5415.10.2020260/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru 260/2020 účinný od 15.10.2020
nový predpis
5515.10.2020273/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z. 273/2020 účinný od 15.10.2020
nový predpis
5615.10.2020278/2020Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 18/2016 Z. z. 278/2020 účinný od 15.10.2020
nový predpis
5715.10.2020283/2020Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá 283/2020 účinný od 15.10.2020
nový predpis
5815.10.2020286/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 286/2020 účinný od 15.10.2020
nový predpis
5923.10.2020290/2020Uznesenie Vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 290/2020 účinný od 23.10.2020
nový predpis
6027.10.2020269/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 269/2020 účinný od 27.10.2020 do 29.12.2020291/2020
6127.10.2020291/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 291/2020 účinný od 27.10.2020
nový predpis
6227.10.2020293/2020Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. októbra 2020 č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí 293/2020 účinný od 27.10.2020
nový predpis
6328.10.2020321/2005Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach 321/2005 účinný od 28.10.2020295/2020
6428.10.2020295/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov 295/2020 účinný od 28.10.2020
nový predpis
6529.10.2020297/2020Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 297/2020 účinný od 29.10.2020
nový predpis
6629.10.2020298/2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 298/2020 účinný od 29.10.2020
nový predpis
6730.10.2020103/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 30.10.2020 do 23.04.2021301/2020
6830.10.2020301/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z. 301/2020 účinný od 30.10.2020
nový predpis
6931.10.2020233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 31.10.2020 do 14.03.2021296/2020
7031.10.202065/2001Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 65/2001 účinný od 31.10.2020296/2020
7131.10.2020328/2002Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020296/2020
7231.10.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 31.10.2020 do 20.11.2020296/2020
7331.10.2020595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020296/2020
7431.10.2020601/2003Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020296/2020
7531.10.202043/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020296/2020
7631.10.2020663/2007Zákon o minimálnej mzde 663/2007 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020294/2020
7731.10.2020447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020296/2020
7831.10.2020563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020296/2020
7931.10.2020294/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 294/2020 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020
nový predpis
8031.10.2020296/2020Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 296/2020 účinný od 31.10.2020 do 31.12.2020
nový predpis
8131.10.2020303/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov 303/2020 účinný od 31.10.2020
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore