Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71442
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.07.2020145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.07.2020 do 20.07.2020460/2019
201.07.2020483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.07.2020 do 30.09.2020305/2019
301.07.2020575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.07.2020 do 30.09.2020134/2020
401.07.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2020 do 20.07.2020381/2019
225/2019
501.07.20205/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.07.2020 do 20.07.2020225/2019
601.07.2020582/2004Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.07.2020460/2019
701.07.202050/2007Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.07.2020 do 31.07.2020495/2019
801.07.202054/2007Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh 54/2007 účinný od 01.07.2020 do 31.07.2020494/2019
901.07.202058/2007Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh 58/2007 účinný od 01.07.2020 do 31.07.2020496/2019
1001.07.202090/2008Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 90/2008 účinný od 01.07.2020134/2020
1101.07.2020245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.07.2020 do 31.12.2020381/2019
1201.07.2020447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.07.2020 do 30.10.2020391/2019
1301.07.2020528/2008Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.07.2020134/2020
1401.07.2020539/2008Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.07.2020134/2020
1501.07.202045/2011Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.07.2020134/2020
1601.07.2020363/2011Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.07.2020343/2019
1701.07.2020442/2012Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.07.2020305/2019
1801.07.2020305/2013Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.07.2020134/2020
211/2019
1901.07.2020475/2013Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta 475/2013 účinný od 01.07.2020175/2020
2001.07.2020497/2013Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií 497/2013 účinný od 01.07.202022/2020
2101.07.2020292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.07.2020 do 20.07.2020134/2020
2201.07.202079/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.07.2020 do 04.08.2020460/2019
2301.07.2020400/2015Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 400/2015 účinný od 01.07.2020 do 31.12.2020134/2020
2401.07.202069/2018Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2018 účinný od 01.07.2020134/2020
2501.07.202089/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka 89/2018 účinný od 01.07.2020176/2020
2601.07.2020111/2018Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 111/2018 účinný od 01.07.2020134/2020
2701.07.202095/2019Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.07.2020134/2020
2801.07.2020142/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier 142/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
2901.07.2020211/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3001.07.2020225/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 225/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3101.07.2020305/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3201.07.2020343/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 343/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3301.07.2020381/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 381/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3401.07.2020391/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 391/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3501.07.2020401/2019Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii 401/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3601.07.2020437/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 437/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3701.07.2020460/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 01.07.2020 do 31.12.2020
nový predpis
3801.07.2020494/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh 494/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
3901.07.2020495/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 495/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
4001.07.2020496/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov 496/2019 účinný od 01.07.2020
nový predpis
4101.07.202022/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov 22/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
4201.07.2020102/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 01.07.2020 do 14.10.2020184/2020
4301.07.2020134/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2020 účinný od 01.07.2020 do 30.09.2020
nový predpis
4401.07.2020159/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky 159/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
4501.07.2020160/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm 160/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
4601.07.2020161/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 161/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
4701.07.2020162/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 162/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
4801.07.2020163/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 163/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
4901.07.2020170/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 170/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
5001.07.2020174/2020Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 174/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
5101.07.2020175/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta 175/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
5201.07.2020176/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka 176/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
5301.07.2020180/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 180/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
5401.07.2020182/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie 182/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
5501.07.2020183/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta 183/2020 účinný od 01.07.2020 do 15.11.2020
nový predpis
5601.07.2020184/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 184/2020 účinný od 01.07.2020
nový predpis
5703.07.2020101/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 101/2020 účinný od 03.07.2020186/2020
5803.07.2020185/2020Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana 185/2020 účinný od 03.07.2020
nový predpis
5903.07.2020186/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 137/2020 Z. z. 186/2020 účinný od 03.07.2020
nový predpis
6004.07.2020187/2020Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 187/2020 účinný od 04.07.2020
nový predpis
6107.07.2020188/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov 188/2020 účinný od 07.07.2020
nový predpis
6207.07.2020189/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 117/2020 Z. z. 189/2020 účinný od 07.07.2020
nový predpis
6309.07.2020190/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie 190/2020 účinný od 09.07.2020
nový predpis
6409.07.2020191/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o rozhodnutí Správnej rady Medzinárodnej finančnej korporácie o zmene článku II ods. 2 písm. c) bod ii) Dohody zriaďujúcej Medzinárodnú finančnú korporáciu 191/2020 účinný od 09.07.2020
nový predpis
6509.07.2020192/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch 192/2020 účinný od 09.07.2020
nový predpis
6621.07.2020455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 21.07.2020 do 30.09.2020198/2020
6721.07.2020513/1991Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 21.07.2020 do 30.09.2020198/2020
6821.07.2020145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 21.07.2020 do 30.09.2020198/2020
6921.07.2020152/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 21.07.2020198/2020
7021.07.202018/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 21.07.2020198/2020
7121.07.2020212/1997Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel 212/1997 účinný od 21.07.2020198/2020
7221.07.2020194/1998Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 194/1998 účinný od 21.07.2020198/2020
7321.07.2020453/2003Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 453/2003 účinný od 21.07.2020198/2020
7421.07.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 21.07.2020 do 22.09.2020198/2020
7521.07.2020595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 21.07.2020 do 30.09.2020198/2020
7621.07.20205/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 21.07.2020 do 28.09.2020198/2020
7721.07.2020106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 21.07.2020198/2020
7821.07.2020657/2004Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 21.07.2020198/2020
7921.07.202024/2006Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 21.07.2020198/2020
8021.07.2020124/2006Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 21.07.2020198/2020
8121.07.2020125/2006Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2006 účinný od 21.07.2020198/2020
8221.07.202039/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 21.07.2020 do 31.12.2020198/2020
8321.07.2020250/2007Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 21.07.2020198/2020
8421.07.2020330/2007Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 21.07.2020 do 31.12.2020198/2020
8521.07.2020355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 21.07.2020 do 08.09.2020198/2020
8621.07.2020289/2008Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 21.07.2020198/2020
8721.07.2020274/2009Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2009 účinný od 21.07.2020198/2020
8821.07.2020313/2009Zákon o vinohradníctve a vinárstve 313/2009 účinný od 21.07.2020198/2020
8921.07.2020563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 21.07.2020 do 30.09.2020198/2020
9021.07.2020314/2012Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 314/2012 účinný od 21.07.2020198/2020
9121.07.202094/2013Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 94/2013 účinný od 21.07.2020198/2020
9221.07.2020474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 21.07.2020198/2020
9321.07.2020488/2013Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 21.07.2020198/2020
9421.07.2020292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 21.07.2020 do 30.09.2020198/2020
9521.07.2020321/2014Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2014 účinný od 21.07.2020198/2020
9621.07.2020290/2016Zákon o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 290/2016 účinný od 21.07.2020198/2020
9721.07.2020106/2018Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 21.07.2020 do 31.08.2020198/2020
9821.07.2020157/2018Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157/2018 účinný od 21.07.2020198/2020
9921.07.2020170/2018Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 21.07.2020198/2020
10021.07.202091/2019Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2019 účinný od 21.07.2020198/2020
10121.07.2020200/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 200/2019 účinný od 21.07.2020 do 31.07.2020195/2020
10221.07.202067/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 21.07.2020198/2020
10321.07.2020131/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 21.07.2020196/2020
10421.07.2020195/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách 195/2020 účinný od 21.07.2020 do 31.07.2020
nový predpis
10521.07.2020196/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z. 196/2020 účinný od 21.07.2020
nový predpis
10621.07.2020197/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 197/2020 účinný od 21.07.2020
nový predpis
10721.07.2020198/2020Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 21.07.2020 do 31.08.2020
nový predpis
10823.07.2020201/2020Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku, Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota a odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu 201/2020 účinný od 23.07.2020
nový predpis
10928.07.2020202/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej 202/2020 účinný od 28.07.2020
nový predpis
11028.07.2020203/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej 203/2020 účinný od 28.07.2020
nový predpis
11128.07.2020204/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátni a Moldavskou republikou 204/2020 účinný od 28.07.2020
nový predpis
11228.07.2020205/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej 205/2020 účinný od 28.07.2020
nový predpis
11328.07.2020206/2020Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 473/2008 Z. z. o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej 206/2020 účinný od 28.07.2020
nový predpis
11430.07.2020311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 30.07.2020 do 31.12.2020307/2019
11530.07.2020283/2002Zákon o cestovných náhradách 283/2002 účinný od 30.07.2020307/2019
11630.07.2020351/2015Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2015 účinný od 30.07.2020307/2019
11730.07.2020307/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 307/2019 účinný od 30.07.2020
nový predpis
11831.07.2020216/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej 216/2020 účinný od 31.07.2020
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore