Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.05.2020369/1990Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.05.2020413/2019
201.05.2020465/2013Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.05.2020 do 31.08.202088/2020
301.05.202055/2014Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 účinný od 01.05.202078/2020
401.05.2020180/2014Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.05.2020 do 31.12.2020413/2019
501.05.2020181/2014Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.05.2020 do 31.12.2020413/2019
601.05.2020228/2014Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 228/2014 účinný od 01.05.202087/2020
701.05.2020162/2015Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.05.2020413/2019
801.05.2020187/2018Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule 187/2018 účinný od 01.05.202039/2020
901.05.2020314/2018Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2018 účinný od 01.05.2020413/2019
1001.05.2020413/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 413/2019 účinný od 01.05.2020
nový predpis
1101.05.202039/2020Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule 39/2020 účinný od 01.05.2020
nový predpis
1201.05.202078/2020Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 78/2020 účinný od 01.05.2020 do 22.06.2021
nový predpis
1301.05.202085/2020Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov 85/2020 účinný od 01.05.2020
nový predpis
1401.05.202087/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 87/2020 účinný od 01.05.2020
nový predpis
1501.05.202088/2020Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 88/2020 účinný od 01.05.2020
nový predpis
1601.05.2020100/2020Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov 100/2020 účinný od 01.05.2020
nový predpis
1702.05.2020630/2008Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 630/2008 účinný od 02.05.2020105/2020
1802.05.2020105/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 105/2020 účinný od 02.05.2020
nový predpis
1905.05.2020540/2001Zákon o štátnej štatistike 540/2001 účinný od 05.05.2020107/2020
2005.05.2020185/2002Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 05.05.2020106/2020
2105.05.2020106/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 106/2020 účinný od 05.05.2020
nový predpis
2205.05.2020107/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 107/2020 účinný od 05.05.2020
nový predpis
2306.05.2020109/2020Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 4. mája 2020 č. 08167-2020-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva 109/2020 účinný od 06.05.2020
nový predpis
2407.05.2020113/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 113/2020 účinný od 07.05.2020
nový predpis
2508.05.2020114/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 114/2020 účinný od 08.05.2020
nový predpis
2608.05.2020115/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 115/2020 účinný od 08.05.2020 do 23.06.2020
nový predpis
2708.05.2020116/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 116/2020 účinný od 08.05.2020 do 14.06.2020
nový predpis
2812.05.2020543/2005Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 12.05.2020108/2020
2912.05.202062/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 12.05.2020 do 16.06.202092/2020
3012.05.202092/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 92/2020 účinný od 12.05.2020
nový predpis
3112.05.2020108/2020Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 108/2020 účinný od 12.05.2020
nový predpis
3213.05.202077/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 77/2020 účinný od 13.05.2020117/2020
3313.05.2020117/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 117/2020 účinný od 13.05.2020
nový predpis
3415.05.2020221/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 221/2016 účinný od 15.05.2020 do 31.07.2020110/2020
3515.05.2020110/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 110/2020 účinný od 15.05.2020
nový predpis
3615.05.2020112/2020Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 112/2020 účinný od 15.05.2020
nový predpis
3715.05.2020118/2020Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 118/2020 účinný od 15.05.2020
nový predpis
3818.05.2020355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 18.05.2020 do 20.05.2020119/2020
3918.05.2020351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 18.05.2020 do 08.09.2020119/2020
4018.05.2020119/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 119/2020 účinný od 18.05.2020
nový predpis
4120.05.2020447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 20.05.2020 do 30.06.2020124/2020
4220.05.202089/2016Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89/2016 účinný od 20.05.202092/2019
4320.05.202092/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 92/2019 účinný od 20.05.2020
nový predpis
4420.05.202067/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 20.05.2020 do 16.06.2020120/2020
4520.05.2020120/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 120/2020 účinný od 20.05.2020
nový predpis
4620.05.2020121/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (oslepujúce laserové zbrane) 121/2020 účinný od 20.05.2020
nový predpis
4720.05.2020122/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (zbrane, ktorých primárnym účinkom je spôsobiť poranenie úlomkami nezistiteľnými röntgenovými lúčmi v ľudskom tele 122/2020 účinný od 20.05.2020
nový predpis
4820.05.2020123/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (zbrane, ktoré využívajú mikrobiologické alebo iné biologické látky, alebo toxíny) 123/2020 účinný od 20.05.2020
nový predpis
4920.05.2020124/2020Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 2020 vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 124/2020 účinný od 20.05.2020
nový predpis
5021.05.202096/1991Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 96/1991 účinný od 21.05.2020129/2020
5121.05.202013/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch 13/1993 účinný od 21.05.2020129/2020
5221.05.2020308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 21.05.2020129/2020
5321.05.2020283/2002Zákon o cestovných náhradách 283/2002 účinný od 21.05.2020 do 29.07.2020127/2020
5421.05.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 21.05.2020 do 16.06.2020125/2020
127/2020
5521.05.20205/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 21.05.2020 do 30.06.2020127/2020
5621.05.2020576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 21.05.2020 do 25.05.2020125/2020
5721.05.2020577/2004Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 21.05.2020 do 31.12.2021125/2020
5821.05.2020578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 21.05.2020 do 17.06.2020125/2020
5921.05.2020579/2004Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 21.05.2020125/2020
6021.05.2020580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 21.05.2020 do 31.12.2020125/2020
6121.05.2020581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 21.05.2020125/2020
6221.05.2020355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 21.05.2020 do 20.07.2020125/2020
6321.05.2020516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 21.05.2020129/2020
6421.05.2020528/2008Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 21.05.2020 do 30.06.2020128/2020
6521.05.2020362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 21.05.2020 do 25.05.2020125/2020
6621.05.2020363/2011Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 21.05.2020 do 17.06.2020125/2020
6721.05.2020153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 21.05.2020 do 08.09.2020125/2020
6821.05.2020284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 21.05.2020129/2020
6921.05.2020292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 21.05.2020 do 30.06.2020128/2020
7021.05.2020281/2015Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 21.05.2020126/2020
7121.05.202055/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 21.05.2020 do 25.05.2020126/2020
7221.05.2020138/2017Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 21.05.2020129/2020
7321.05.202035/2019Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 21.05.2020126/2020
7421.05.202069/2020Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 21.05.2020 do 17.06.2020125/2020
7521.05.2020125/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 125/2020 účinný od 21.05.2020
nový predpis
7621.05.2020126/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 126/2020 účinný od 21.05.2020
nový predpis
7721.05.2020127/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 127/2020 účinný od 21.05.2020
nový predpis
7821.05.2020128/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 128/2020 účinný od 21.05.2020
nový predpis
7921.05.2020129/2020Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 129/2020 účinný od 21.05.2020
nový predpis
8022.05.202076/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 76/2020 účinný od 22.05.2020132/2020
8122.05.2020131/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 131/2020 účinný od 22.05.2020 do 23.06.2020
nový predpis
8222.05.2020132/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 132/2020 účinný od 22.05.2020
nový predpis
8323.05.2020145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 23.05.2020 do 25.05.2020386/2019
8423.05.2020359/2000Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 359/2000 účinný od 23.05.2020386/2019
8523.05.202093/2005Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 23.05.2020386/2019
8623.05.2020280/2006Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 23.05.2020 do 31.12.2020386/2019
8723.05.2020387/2015Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2015 účinný od 23.05.2020386/2019
8823.05.202044/2016Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov 44/2016 účinný od 23.05.2020130/2020
8923.05.2020386/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 386/2019 účinný od 23.05.2020 do 31.12.2020
nový predpis
9023.05.2020130/2020Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov 130/2020 účinný od 23.05.2020
nový predpis
9126.05.2020145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 26.05.2020 do 22.06.2020383/2019
9226.05.2020575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 26.05.2020 do 30.06.2020134/2020
9326.05.2020576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 26.05.2020 do 22.06.2020383/2019
9426.05.2020362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 26.05.2020 do 22.06.2020383/2019
9526.05.2020400/2015Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 400/2015 účinný od 26.05.2020 do 30.06.2020134/2020
9626.05.202055/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 26.05.2020 do 31.01.2022134/2020
9726.05.2020383/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 383/2019 účinný od 26.05.2020
nový predpis
9826.05.2020134/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 134/2020 účinný od 26.05.2020 do 30.06.2020
nový predpis
9928.05.2020133/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 133/2020 účinný od 28.05.2020 do 10.06.2020
nový predpis
10028.05.2020135/2020Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2020 č. S08817-2020-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020 135/2020 účinný od 28.05.2020
nový predpis
10129.05.2020170/2018Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 29.05.2020 do 20.07.2020136/2020
10229.05.2020136/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. 136/2020 účinný od 29.05.2020
nový predpis
10330.05.2020101/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 101/2020 účinný od 30.05.2020 do 02.07.2020137/2020
10430.05.2020137/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 137/2020 účinný od 30.05.2020
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore