Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71184
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.04.2020135/1961Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.04.2020393/2019
201.04.202098/1987Zákon o osobitnom príspevku baníkom 98/1987 účinný od 01.04.2020
nový predpis
301.04.2020564/1991Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 564/1991 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2023393/2019
401.04.2020233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.04.202046/2020
501.04.202065/2001Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 65/2001 účinný od 01.04.202046/2020
601.04.2020328/2002Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.04.202046/2020
701.04.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.04.2020 do 03.04.202046/2020
385/2019
393/2019
801.04.2020595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2020 do 20.07.202046/2020
393/2019
901.04.2020601/2003Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.04.202046/2020
1001.04.202043/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.04.2020 do 03.04.202046/2020
1101.04.2020447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.04.2020 do 19.05.202046/2020
1201.04.20208/2009Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.04.2020 do 08.04.2020393/2019
1301.04.20209/2009Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.04.2020 do 31.08.202029/2020
1401.04.2020350/2009Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 350/2009 účinný od 01.04.202051/2020
1501.04.2020563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.04.2020 do 20.07.202046/2020
1601.04.202020/2012Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka 20/2012 účinný od 01.04.202052/2020
1701.04.2020426/2015Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie 426/2015 účinný od 01.04.202055/2020
1801.04.202060/2018Zákon o technickej normalizácii 60/2018 účinný od 01.04.2020
nový predpis
1901.04.2020393/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2023
nový predpis
2001.04.202029/2020Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29/2020 účinný od 01.04.2020 do 31.08.2020
nový predpis
2101.04.202030/2020Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení 30/2020 účinný od 01.04.2020
nový predpis
2201.04.202037/2020Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín 37/2020 účinný od 01.04.2020
nový predpis
2301.04.202042/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu 42/2020 účinný od 01.04.2020
nový predpis
2401.04.202046/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.04.2020 do 31.12.2020
nový predpis
2501.04.202051/2020Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov 51/2020 účinný od 01.04.2020
nový predpis
2601.04.202052/2020Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov 52/2020 účinný od 01.04.2020
nový predpis
2701.04.202055/2020Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie 55/2020 účinný od 01.04.2020
nový predpis
2802.04.202065/2020Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky, a medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky 65/2020 účinný od 02.04.2020
nový predpis
2904.04.2020311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 04.04.2020 do 16.06.202066/2020
3004.04.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 04.04.2020 do 05.04.202066/2020
3104.04.20205/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 04.04.2020 do 24.04.202066/2020
3204.04.202043/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 04.04.2020 do 05.04.202066/2020
3304.04.2020124/2006Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2006 účinný od 04.04.2020 do 20.07.202066/2020
3404.04.2020448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 04.04.2020 do 24.04.202066/2020
3504.04.202066/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 66/2020 účinný od 04.04.2020
nový predpis
3606.04.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 06.04.2020 do 24.04.202068/2020
3706.04.202043/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 06.04.2020 do 24.04.202068/2020
3806.04.2020576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 06.04.2020 do 20.05.202069/2020
3906.04.2020580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 06.04.2020 do 20.05.202068/2020
4006.04.2020650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 06.04.2020 do 24.04.202068/2020
4106.04.2020355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 06.04.2020 do 17.05.202069/2020
4206.04.2020362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 06.04.2020 do 20.05.202069/2020
4306.04.202087/2018Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 06.04.2020 do 31.12.202369/2020
4406.04.202068/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 68/2020 účinný od 06.04.2020
nový predpis
4506.04.202069/2020Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 06.04.2020 do 20.05.2020
nový predpis
4608.04.202070/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 70/2020 účinný od 08.04.2020
nový predpis
4708.04.202071/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 71/2020 účinný od 08.04.2020
nový predpis
4808.04.202072/2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 72/2020 účinný od 08.04.2020
nový predpis
4909.04.2020369/1990Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 09.04.2020 do 30.04.202073/2020
5009.04.2020377/1990Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 09.04.202073/2020
5109.04.2020401/1990Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 09.04.202073/2020
5209.04.2020455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 09.04.2020 do 20.07.202073/2020
5309.04.202042/1994Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 09.04.202073/2020
5409.04.202073/1998Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 09.04.202073/2020
5509.04.2020302/2001Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 09.04.202073/2020
5609.04.2020314/2001Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 účinný od 09.04.202073/2020
5709.04.2020315/2001Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 09.04.202073/2020
5809.04.2020543/2002Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 09.04.2020 do 14.04.202074/2020
5909.04.2020544/2002Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 09.04.202073/2020
6009.04.2020190/2003Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 09.04.202073/2020
6109.04.2020364/2004Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 09.04.202074/2020
6209.04.2020587/2004Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 09.04.202074/2020
6309.04.202085/2005Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 09.04.202073/2020
6409.04.2020473/2005Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 09.04.202073/2020
6509.04.202024/2006Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 09.04.2020 do 20.07.202074/2020
6609.04.2020569/2007Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 09.04.202074/2020
6709.04.2020647/2007Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 647/2007 účinný od 09.04.202073/2020
6809.04.20208/2009Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 09.04.202073/2020
6909.04.20207/2010Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 09.04.202074/2020
7009.04.2020137/2010Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.202074/2020
7109.04.2020404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 09.04.202073/2020
7209.04.202039/2013Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 09.04.202074/2020
7309.04.202079/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 09.04.2020 do 30.06.202074/2020
7409.04.2020302/2019Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 09.04.2020 do 31.12.202074/2020
7509.04.2020356/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 09.04.2020 do 14.04.202074/2020
7609.04.2020395/2019Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 09.04.202073/2020
7709.04.202067/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 09.04.2020 do 24.04.202075/2020
7809.04.202073/2020Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 73/2020 účinný od 09.04.2020
nový predpis
7909.04.202074/2020Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 74/2020 účinný od 09.04.2020
nový predpis
8009.04.202075/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 75/2020 účinný od 09.04.2020
nový predpis
8110.04.202076/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 76/2020 účinný od 10.04.2020 do 21.05.2020
nový predpis
8210.04.202077/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 77/2020 účinný od 10.04.2020 do 12.05.2020
nový predpis
8315.04.2020543/2002Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 15.04.2020 do 31.12.2020356/2019
8417.04.202081/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 81/2020 účinný od 17.04.2020
nový predpis
8517.04.202082/2020Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov 82/2020 účinný od 17.04.2020
nový predpis
8617.04.202083/2020Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella 83/2020 účinný od 17.04.2020
nový predpis
8718.04.202080/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 80/2020 účinný od 18.04.2020
nový predpis
8818.04.202084/2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 84/2020 účinný od 18.04.2020
nový predpis
8921.04.202086/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu 86/2020 účinný od 21.04.2020
nový predpis
9025.04.202050/1976Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 25.04.202090/2020
9125.04.2020143/1998Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 25.04.2020 do 31.07.202090/2020
9225.04.2020338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 25.04.202090/2020
9325.04.2020131/2002Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 25.04.202093/2020
9425.04.2020453/2003Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 453/2003 účinný od 25.04.2020 do 20.07.202089/2020
9525.04.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 25.04.2020 do 20.05.202095/2020
9625.04.2020596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 25.04.2020 do 31.12.202093/2020
9725.04.2020597/2003Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 25.04.2020 do 31.12.202093/2020
9825.04.20205/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 25.04.2020 do 20.05.202095/2020
9925.04.202043/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 25.04.2020 do 31.12.202095/2020
10025.04.2020650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 25.04.2020 do 31.12.202295/2020
10125.04.202093/2005Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 25.04.2020 do 22.05.202090/2020
10225.04.2020172/2005Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 25.04.202093/2020
10325.04.2020305/2005Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 25.04.202089/2020
10425.04.2020555/2005Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 25.04.202090/2020
10525.04.2020280/2006Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 25.04.2020 do 22.05.202090/2020
10625.04.2020245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 25.04.2020 do 30.06.202093/2020
10725.04.2020448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 25.04.2020 do 31.12.202089/2020
10825.04.2020513/2009Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 25.04.2020 do 15.06.202090/2020
10925.04.2020514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 25.04.202090/2020
11025.04.202091/2010Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 25.04.202090/2020
11125.04.2020443/2010Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 25.04.202090/2020
11225.04.2020544/2010Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 25.04.202089/2020
11325.04.202056/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 25.04.2020 do 30.09.202090/2020
11425.04.202097/2013Zákon o pozemkových spoločenstvách 97/2013 účinný od 25.04.202091/2020
11525.04.2020150/2013Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 25.04.202090/2020
11625.04.2020282/2015Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 účinný od 25.04.202090/2020
11725.04.2020106/2018Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 25.04.2020 do 20.07.202090/2020
11825.04.2020112/2018Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 25.04.2020 do 31.12.202094/2020
11925.04.2020213/2019Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2019 účinný od 25.04.2020 do 31.07.202090/2020
12025.04.202062/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 62/2020 účinný od 25.04.2020 do 11.05.202092/2020
12125.04.202067/2020Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 25.04.2020 do 19.05.202096/2020
12225.04.202089/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 89/2020 účinný od 25.04.2020
nový predpis
12325.04.202090/2020Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 90/2020 účinný od 25.04.2020
nový predpis
12425.04.202091/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 91/2020 účinný od 25.04.2020
nový predpis
12525.04.202092/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 92/2020 účinný od 25.04.2020 do 11.05.2020
nový predpis
12625.04.202093/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 93/2020 účinný od 25.04.2020
nový predpis
12725.04.202094/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z. 94/2020 účinný od 25.04.2020
nový predpis
12825.04.202095/2020Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 95/2020 účinný od 25.04.2020
nový predpis
12925.04.202096/2020Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. 96/2020 účinný od 25.04.2020
nový predpis
13030.04.202097/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov 97/2020 účinný od 30.04.2020
nový predpis
13130.04.202098/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúca sa na dane z príjmov 98/2020 účinný od 30.04.2020
nový predpis
13230.04.202099/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky 99/2020 účinný od 30.04.2020
nový predpis
13330.04.2020101/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 101/2020 účinný od 30.04.2020 do 29.05.2020
nový predpis
13430.04.2020102/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 102/2020 účinný od 30.04.2020 do 30.06.2020
nový predpis
13530.04.2020103/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 30.04.2020
nový predpis
13630.04.2020104/2020Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou 104/2020 účinný od 30.04.2020
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore