Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70242
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.01.2020171/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.20206/2019
201.01.2020182/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.01.2020230/2019
301.01.2020145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2020234/2019
401.01.2020233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.01.2020233/2019
501.01.202018/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.01.2020112/2019
601.01.2020253/1998Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.01.2020234/2019
701.01.2020308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2020314/2019
801.01.20204/2001Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.01.2020231/2019
901.01.2020153/2001Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.01.20206/2019
1001.01.2020154/2001Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2020242/2019
1101.01.2020564/2001Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 01.01.2020231/2019
1201.01.2020244/2002Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.01.2020310/2019
1301.01.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020231/2019
105/2019
1401.01.2020595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020233/2019
301/2019
228/2019
1501.01.202043/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020234/2019
231/2019
1601.01.2020222/2004Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2020369/2018
1701.01.2020357/2004Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 357/2004 účinný od 01.01.2020232/2019
66/2019
1801.01.2020523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2020372/2018
1901.01.2020576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021374/2018
231/2019
2001.01.2020578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020231/2019
374/2018
2101.01.2020580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2020351/2018
231/2019
310/2019
2201.01.2020581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2020231/2019
351/2017
2301.01.2020650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021318/2013
2401.01.2020301/2005Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.2020231/2019
6/2019
2501.01.2020305/2005Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2020231/2019
2601.01.2020274/2007Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 274/2007 účinný od 01.01.2020229/2019
2701.01.2020462/2007Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.01.202055/2019
2801.01.2020448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020280/2019
2901.01.2020516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2020304/2019
3001.01.20208/2009Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2020106/2018
3101.01.2020186/2009Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2020214/2018
3201.01.2020286/2009Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021210/2019
3301.01.2020309/2009Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2020309/2018
3401.01.2020490/2009Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu 490/2009 účinný od 01.01.2020291/2019
3501.01.2020514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2020146/2019
55/2019
3601.01.2020571/2009Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.01.2020312/2019
3701.01.2020129/2010Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2020214/2018
3801.01.2020443/2010Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2020230/2019
3901.01.2020373/2011Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 373/2011 účinný od 01.01.2020216/2017
4001.01.2020404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2020310/2019
4101.01.2020250/2012Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2020309/2018
4201.01.2020251/2012Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2020309/2018
4301.01.2020340/2012Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2012 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020314/2019
4401.01.2020442/2012Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020305/2019
4501.01.2020150/2013Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2020230/2019
4601.01.2020153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2020374/2018
4701.01.2020218/2013Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2013 účinný od 01.01.2020235/2019
4801.01.2020305/2013Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020211/2019
4901.01.2020318/2013Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 318/2013 účinný od 01.01.2020
nový predpis
5001.01.2020417/2013Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020231/2019
5101.01.202039/2015Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2020214/2018
5201.01.202040/2015Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2020304/2019
5301.01.202079/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020302/2019
5401.01.2020112/2015Zákon, o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 112/2015 účinný od 01.01.2020 do 01.01.2020228/2019
5501.01.2020176/2015Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 01.01.2020231/2019
5601.01.2020343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.01.2020112/2018
5701.01.2020359/2015Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2020305/2019
5801.01.2020387/2015Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2015 účinný od 01.01.2020106/2018
5901.01.2020410/2015Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 410/2015 účinný od 01.01.2020 do 31.12.202149/2019
6001.01.2020440/2015Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2020310/2019
6101.01.202090/2016Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90/2016 účinný od 01.01.2020214/2018
6201.01.202018/2017Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 01.01.2020178/2019
309/2019
6301.01.202055/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2020
nový predpis
6401.01.2020216/2017Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 216/2017 účinný od 01.01.2020
nový predpis
6501.01.2020274/2017Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.01.2020231/2019
6601.01.2020351/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 351/2017 účinný od 01.01.2020
nový predpis
6701.01.2020103/2018Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
6801.01.2020106/2018Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
6901.01.2020112/2018Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
7001.01.2020214/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 214/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
7101.01.2020295/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.01.2020182/2019
7201.01.2020305/2018Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
7301.01.2020309/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
7401.01.2020351/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
7501.01.2020369/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 369/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
7601.01.2020372/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
7701.01.2020374/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
nový predpis
7801.01.2020388/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 388/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
7901.01.2020389/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 389/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
8001.01.20206/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
8101.01.202048/2019Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností 48/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
8201.01.202049/2019Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 49/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
nový predpis
8301.01.202055/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 55/2019 účinný od 01.01.2020 do 15.06.2020
nový predpis
8401.01.202066/2019Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 66/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
8501.01.2020105/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 105/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
8601.01.2020112/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 112/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
8701.01.2020146/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
8801.01.2020174/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie 174/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
8901.01.2020175/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020 175/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
9001.01.2020178/2019Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. 178/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
9101.01.2020181/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 181/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
9201.01.2020182/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 182/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
9301.01.2020210/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
nový predpis
9401.01.2020211/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020
nový predpis
9501.01.2020228/2019Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 228/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
9601.01.2020229/2019Zákon, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov 229/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
9701.01.2020230/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 230/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
9801.01.2020231/2019Zákon o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
9901.01.2020232/2019Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 232/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
10001.01.2020233/2019Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 233/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
10101.01.2020234/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 234/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
10201.01.2020235/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 235/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
10301.01.2020242/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 242/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
10401.01.2020278/2019Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020 278/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
10501.01.2020280/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
10601.01.2020287/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov 287/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
10701.01.2020288/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky 288/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
10801.01.2020291/2019Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov 291/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
10901.01.2020301/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 301/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
11001.01.2020302/2019Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
11101.01.2020304/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 304/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
11201.01.2020305/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020
nový predpis
11301.01.2020309/2019Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 309/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
11401.01.2020310/2019Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 01.01.2020 do 01.01.2020
nový predpis
11501.01.2020312/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 312/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
11601.01.2020314/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 314/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
11702.01.2020310/2019Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 02.01.2020
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore