Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71082
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.01.2020455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020356/2019
371/2019
201.01.202071/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.01.2020 do 30.09.2020384/2019
390/2019
301.01.202078/1992Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 78/1992 účinný od 01.01.2020369/2019
401.01.2020138/1992Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.01.2020359/2019
501.01.202039/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 39/1993 účinný od 01.01.2020470/2019
601.01.2020120/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2020 do 29.02.2020471/2019
701.01.2020171/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.20206/2019
801.01.2020182/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020230/2019
901.01.2020145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2020 do 22.05.2020364/2019
356/2019
234/2019
1001.01.2020233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.01.2020 do 31.03.2020420/2019
233/2019
1101.01.202010/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe 10/1996 účinný od 01.01.2020373/2019
1201.01.202018/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.01.2020112/2019
1301.01.202073/1998Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2020 do 08.04.2020319/2019
1401.01.2020139/1998Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.01.2020372/2019
1501.01.2020253/1998Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.01.2020234/2019
1601.01.2020308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2020 do 20.05.2020314/2019
1701.01.2020338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020473/2019
1801.01.2020385/2000Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2020397/2019
1901.01.20204/2001Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 01.01.2020231/2019
2001.01.2020153/2001Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.01.20206/2019
2101.01.2020154/2001Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2020242/2019
2201.01.2020311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2020 do 26.03.2020319/2019
380/2019
375/2019
2301.01.2020315/2001Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2020 do 08.04.2020466/2019
319/2019
2401.01.2020564/2001Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 01.01.2020231/2019
2501.01.2020128/2002Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.01.2020371/2019
2601.01.2020131/2002Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020470/2019
2701.01.2020244/2002Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.01.2020310/2019
2801.01.2020328/2002Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.01.2020 do 31.03.2020466/2019
2901.01.2020431/2002Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.01.2020 do 30.09.2020363/2019
3001.01.2020543/2002Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2020 do 08.04.2020356/2019
3101.01.2020461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2020 do 26.03.2020321/2019
382/2019
105/2019
381/2019
466/2019
231/2019
467/2019
3201.01.2020548/2003Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.01.2020397/2019
3301.01.2020549/2003Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2020396/2019
3401.01.2020552/2003Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 01.01.2020470/2019
3501.01.2020553/2003Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2020381/2019
470/2019
3601.01.2020595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2020 do 31.03.2020316/2019
228/2019
319/2019
301/2019
315/2019
462/2019
233/2019
3701.01.2020596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020381/2019
3801.01.2020597/2003Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020381/2019
3901.01.20205/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2020 do 26.03.2020374/2019
4001.01.202043/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2020 do 31.03.2020234/2019
231/2019
4101.01.202098/2004Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2020362/2019
4201.01.2020222/2004Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2020369/2018
368/2019
317/2019
318/2019
4301.01.2020357/2004Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 357/2004 účinný od 01.01.2020232/2019
469/2019
66/2019
4401.01.2020442/2004Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 442/2004 účinný od 01.01.2020359/2019
4501.01.2020523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020372/2018
4601.01.2020576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2020 do 05.04.2020231/2019
383/2019
398/2019
374/2018
4701.01.2020578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2020 do 20.05.2020398/2019
374/2018
383/2019
231/2019
4801.01.2020580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2020 do 05.04.2020231/2019
351/2018
321/2019
310/2019
4901.01.2020581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2020 do 20.05.2020398/2019
351/2017
231/2019
5001.01.2020582/2004Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020369/2019
5101.01.2020650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2020 do 05.04.2020318/2013
5201.01.20207/2005Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2020390/2019
5301.01.202015/2005Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020356/2019
5401.01.202082/2005Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 82/2005 účinný od 01.01.2020320/2019
5501.01.2020300/2005Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2020474/2019
420/2019
5601.01.2020301/2005Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.20206/2019
231/2019
5701.01.2020305/2005Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020231/2019
5801.01.2020326/2005Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2020355/2019
5901.01.2020543/2005Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2020 do 18.03.2020407/2019
6001.01.2020384/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným 384/2006 účinný od 01.01.2020448/2019
6101.01.2020274/2007Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 274/2007 účinný od 01.01.2020229/2019
6201.01.2020355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 01.01.2020 do 05.04.2020475/2019
6301.01.2020462/2007Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.01.202055/2019
6401.01.2020609/2007Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 609/2007 účinný od 01.01.2020362/2019
6501.01.2020663/2007Zákon o minimálnej mzde 663/2007 účinný od 01.01.2020375/2019
6601.01.2020201/2008Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020420/2019
6701.01.2020245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.01.2020 do 24.03.2020381/2019
6801.01.2020282/2008Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2020360/2019
6901.01.2020289/2008Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 01.01.2020369/2019
7001.01.2020448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2020 do 03.04.2020280/2019
7101.01.2020516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2020 do 20.05.2020304/2019
7201.01.2020585/2008Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení 585/2008 účinný od 01.01.2020442/2019
7301.01.20208/2009Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2020 do 31.03.2020106/2018
7401.01.2020186/2009Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2020214/2018
7501.01.2020286/2009Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 286/2009 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021210/2019
7601.01.2020309/2009Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2020362/2019
309/2018
7701.01.2020490/2009Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu 490/2009 účinný od 01.01.2020291/2019
7801.01.2020505/2009Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 505/2009 účinný od 01.01.2020365/2019
7901.01.2020514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2020 do 24.04.202055/2019
146/2019
8001.01.2020563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2020 do 31.03.2020369/2019
8101.01.2020571/2009Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 571/2009 účinný od 01.01.2020312/2019
8201.01.202091/2010Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020399/2019
8301.01.2020129/2010Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2020214/2018
8401.01.2020131/2010Zákon o pohrebníctve 131/2010 účinný od 01.01.2020398/2019
8501.01.2020282/2010Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 282/2010 účinný od 01.01.2020452/2019
8601.01.2020419/2010Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách 419/2010 účinný od 01.01.2020434/2019
8701.01.2020434/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 434/2010 účinný od 01.01.2020464/2019
8801.01.2020443/2010Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020230/2019
8901.01.2020183/2011Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2011 účinný od 01.01.2020396/2019
9001.01.2020362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2020 do 05.04.2020383/2019
9101.01.2020363/2011Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.01.2020 do 20.05.2020343/2019
9201.01.2020373/2011Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 373/2011 účinný od 01.01.2020216/2017
9301.01.2020384/2011Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov 384/2011 účinný od 01.01.2020463/2019
9401.01.2020404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2020 do 08.04.2020310/2019
9501.01.2020406/2011Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 406/2011 účinný od 01.01.2020360/2019
9601.01.2020533/2011Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii 533/2011 účinný od 01.01.2020396/2019
9701.01.2020549/2011Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 549/2011 účinný od 01.01.2020396/2019
9801.01.202056/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020473/2019
9901.01.2020250/2012Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2020309/2018
10001.01.2020251/2012Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2020309/2018
10101.01.2020340/2012Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 340/2012 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020314/2019
10201.01.2020442/2012Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020305/2019
10301.01.2020150/2013Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020230/2019
465/2019
10401.01.2020153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2020 do 20.05.2020374/2018
10501.01.2020161/2013Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii 161/2013 účinný od 01.01.2020396/2019
10601.01.2020218/2013Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2013 účinný od 01.01.2020235/2019
10701.01.2020284/2013Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.01.2020348/2019
10801.01.2020305/2013Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020211/2019
10901.01.2020318/2013Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 318/2013 účinný od 01.01.2020
nový predpis
11001.01.2020417/2013Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020231/2019
11101.01.2020475/2013Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta 475/2013 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020422/2019
11201.01.2020361/2014Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov 361/2014 účinný od 01.01.2020364/2019
11301.01.202039/2015Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2020214/2018
11401.01.202040/2015Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2020304/2019
11501.01.202079/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2020 do 08.04.2020302/2019
11601.01.2020112/2015Zákon, o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 112/2015 účinný od 01.01.2020 do 01.01.2020228/2019
11701.01.2020176/2015Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 01.01.2020231/2019
11801.01.2020281/2015Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020319/2019
11901.01.2020323/2015Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 01.01.2020374/2019
12001.01.2020343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.01.2020 do 26.03.2020112/2018
12101.01.2020359/2015Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2020305/2019
12201.01.2020387/2015Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2015 účinný od 01.01.2020 do 22.05.2020106/2018
12301.01.2020410/2015Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 410/2015 účinný od 01.01.2020 do 31.12.202149/2019
12401.01.2020422/2015Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 422/2015 účinný od 01.01.2020359/2019
12501.01.2020440/2015Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020310/2019
12601.01.202090/2016Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90/2016 účinný od 01.01.2020214/2018
12701.01.202091/2016Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.01.2020474/2019
12801.01.202018/2017Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 01.01.2020309/2019
178/2019
12901.01.202055/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2020 do 20.05.2020397/2019
319/2019
470/2019
13001.01.2020132/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním 132/2017 účinný od 01.01.2020454/2019
13101.01.2020216/2017Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 216/2017 účinný od 01.01.2020
nový predpis
13201.01.2020250/2017Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 250/2017 účinný od 01.01.2020358/2019
13301.01.2020274/2017Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.01.2020231/2019
13401.01.2020304/2017Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 304/2017 účinný od 01.01.2020349/2019
13501.01.2020351/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 351/2017 účinný od 01.01.2020
nový predpis
13601.01.2020103/2018Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
13701.01.2020106/2018Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020364/2019
13801.01.2020112/2018Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2020 do 24.04.2020374/2019
13901.01.2020113/2018Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 113/2018 účinný od 01.01.2020355/2019
14001.01.2020131/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel 131/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020418/2019
14101.01.2020132/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania 132/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020498/2019
14201.01.2020134/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 134/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020499/2019
14301.01.2020135/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole 135/2018 účinný od 01.01.2020424/2019
14401.01.2020137/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020423/2019
14501.01.2020138/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 138/2018 účinný od 01.01.2020425/2019
14601.01.2020139/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 139/2018 účinný od 01.01.2020426/2019
14701.01.2020188/2018Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby 188/2018 účinný od 01.01.2020433/2019
14801.01.2020214/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 214/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
14901.01.2020295/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.01.2020182/2019
15001.01.2020305/2018Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
15101.01.2020309/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
15201.01.2020317/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020466/2019
15301.01.2020351/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
15401.01.2020369/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 369/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
15501.01.2020372/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
15601.01.2020374/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
nový predpis
15701.01.2020388/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 388/2018 účinný od 01.01.2020338/2019
15801.01.2020389/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 389/2018 účinný od 01.01.2020
nový predpis
15901.01.2020396/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 396/2018 účinný od 01.01.2020455/2019
16001.01.20206/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 6/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
16101.01.202035/2019Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.01.2020 do 20.05.2020319/2019
16201.01.202048/2019Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností 48/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
16301.01.202049/2019Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu 49/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
nový predpis
16401.01.202055/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 55/2019 účinný od 01.01.2020 do 15.06.2020
nový predpis
16501.01.202066/2019Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 66/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
16601.01.2020105/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 105/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
16701.01.2020112/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 112/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
16801.01.2020146/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
16901.01.2020174/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie 174/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
17001.01.2020175/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2020 175/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
17101.01.2020178/2019Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. 178/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
17201.01.2020181/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 181/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
17301.01.2020182/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 182/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
17401.01.2020210/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2021
nový predpis
17501.01.2020211/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2020
nový predpis
17601.01.2020228/2019Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 228/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
17701.01.2020229/2019Zákon, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov 229/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
17801.01.2020230/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 230/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
17901.01.2020231/2019Zákon o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
18001.01.2020232/2019Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 232/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
18101.01.2020233/2019Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 233/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
18201.01.2020234/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 234/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
18301.01.2020235/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 235/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
18401.01.2020242/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 242/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
18501.01.2020278/2019Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020 278/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
18601.01.2020280/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 280/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
18701.01.2020287/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov 287/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
18801.01.2020288/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky 288/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
18901.01.2020291/2019Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov 291/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
19001.01.2020301/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 301/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
19101.01.2020302/2019Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.01.2020 do 08.04.2020
nový predpis
19201.01.2020304/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 304/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
19301.01.2020305/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020
nový predpis
19401.01.2020309/2019Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov 309/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
19501.01.2020310/2019Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 01.01.2020 do 01.01.2020
nový predpis
19601.01.2020312/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 312/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
19701.01.2020314/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 314/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
19801.01.2020315/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 315/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
19901.01.2020316/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 316/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20001.01.2020317/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 317/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20101.01.2020318/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 318/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20201.01.2020319/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20301.01.2020320/2019Zákon, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 320/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20401.01.2020321/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 321/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20501.01.2020324/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 324/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20601.01.2020338/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 338/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20701.01.2020343/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 343/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020
nový predpis
20801.01.2020348/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 348/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
20901.01.2020349/2019Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z. 349/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21001.01.2020353/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru 353/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21101.01.2020355/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 355/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21201.01.2020356/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 01.01.2020 do 08.04.2020
nový predpis
21301.01.2020357/2019Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto 357/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21401.01.2020358/2019Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z. 358/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21501.01.2020359/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 359/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21601.01.2020360/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 360/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21701.01.2020362/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 362/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21801.01.2020363/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 363/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
21901.01.2020364/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 364/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020
nový predpis
22001.01.2020365/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 365/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
22101.01.2020367/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 367/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
22201.01.2020368/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 368/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
22301.01.2020369/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 369/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
22401.01.2020370/2019Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností 370/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
22501.01.2020371/2019Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
22601.01.2020372/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 372/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
22701.01.2020373/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 373/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
22801.01.2020374/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
22901.01.2020375/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 375/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
23001.01.2020380/2019Zákon, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 380/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
23101.01.2020381/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 381/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020
nový predpis
23201.01.2020382/2019Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 382/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
23301.01.2020383/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 383/2019 účinný od 01.01.2020 do 25.05.2020
nový predpis
23401.01.2020384/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 384/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
23501.01.2020388/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 388/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
23601.01.2020390/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.09.2020
nový predpis
23701.01.2020396/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
23801.01.2020397/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 397/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
23901.01.2020398/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24001.01.2020399/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 399/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24101.01.2020400/2019Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca 400/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24201.01.2020403/2019Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania 403/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24301.01.2020405/2019Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty 405/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24401.01.2020407/2019Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 407/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24501.01.2020408/2019Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z. 408/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24601.01.2020410/2019Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z. 410/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24701.01.2020411/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 411/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
24801.01.2020418/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel 418/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020
nový predpis
24901.01.2020420/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 420/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25001.01.2020422/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov 422/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25101.01.2020423/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. 423/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
25201.01.2020424/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole 424/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25301.01.2020425/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z. 425/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25401.01.2020426/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 426/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25501.01.2020428/2019Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov 428/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25601.01.2020429/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 429/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25701.01.2020430/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi 430/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25801.01.2020433/2019Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby 433/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
25901.01.2020434/2019Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách 434/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26001.01.2020435/2019Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie 435/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26101.01.2020437/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 437/2019 účinný od 01.01.2020 do 30.06.2020
nový predpis
26201.01.2020438/2019Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 438/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26301.01.2020440/2019Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov 440/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26401.01.2020442/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov 442/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26501.01.2020443/2019Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov 443/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26601.01.2020444/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta 444/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26701.01.2020446/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020 446/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26801.01.2020447/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020 447/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
26901.01.2020448/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 448/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27001.01.2020449/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 449/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27101.01.2020450/2019Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 450/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27201.01.2020451/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 451/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27301.01.2020452/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 452/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27401.01.2020453/2019Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o justičných čakateľoch 453/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27501.01.2020454/2019Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním 454/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27601.01.2020455/2019Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 455/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27701.01.2020462/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 462/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27801.01.2020463/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
27901.01.2020464/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 464/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
28001.01.2020465/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 465/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
28101.01.2020466/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 466/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
28201.01.2020467/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 467/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
nový predpis
28301.01.2020468/2019Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 468/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
28401.01.2020469/2019Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 469/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
28501.01.2020470/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 470/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.01.2022
nový predpis
28601.01.2020471/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 471/2019 účinný od 01.01.2020 do 29.02.2020
nový predpis
28701.01.2020473/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 473/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
28801.01.2020474/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 474/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
28901.01.2020475/2019Zákon, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 475/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
29001.01.2020479/2019Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 479/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
29101.01.2020490/2019Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 490/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
29201.01.2020491/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania 491/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
29301.01.2020492/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 530/2008 Z. z. 492/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
29401.01.2020493/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 493/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
29501.01.2020498/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania 498/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020
nový predpis
29601.01.2020499/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z. 499/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020
nový predpis
29701.01.2020504/2019Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení 504/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
29801.01.2020505/2019Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu 505/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
29901.01.2020506/2019Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov 506/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
30001.01.2020507/2019Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach 507/2019 účinný od 01.01.2020
nový predpis
30102.01.2020310/2019Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 02.01.2020
nový predpis
30214.01.20207/2020Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 407/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 7/2020 účinný od 14.01.2020
nový predpis
30315.01.2020341/2010Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine 341/2010 účinný od 15.01.20203/2020
30415.01.2020114/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave 114/2019 účinný od 15.01.20204/2020
30515.01.20201/2020Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 1/2020 účinný od 15.01.2020
nový predpis
30615.01.20202/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove 2/2020 účinný od 15.01.2020
nový predpis
30715.01.20203/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky č. 265/2018 Z. z. 3/2020 účinný od 15.01.2020
nový predpis
30815.01.20204/2020Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave 4/2020 účinný od 15.01.2020
nový predpis
30916.01.20208/2020Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 8/2020 účinný od 16.01.2020
nový predpis
31016.01.20209/2020Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania 9/2020 účinný od 16.01.2020
nový predpis
31117.01.2020190/2003Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 17.01.2020 do 08.04.2020376/2019
31217.01.202064/2019Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 64/2019 účinný od 17.01.2020376/2019
31317.01.2020376/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 376/2019 účinný od 17.01.2020
nový predpis
31417.01.202010/2020Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča 10/2020 účinný od 17.01.2020
nový predpis
31520.01.202011/2020Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. MK-1862/2020-110/138 zo 14. januára 2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu v znení opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018 11/2020 účinný od 20.01.2020
nový predpis
31624.01.202012/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) 12/2020 účinný od 24.01.2020
nový predpis
31724.01.202013/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode 13/2020 účinný od 24.01.2020
nový predpis
31824.01.202014/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok 14/2020 účinný od 24.01.2020
nový predpis
31924.01.202015/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Guyanskej kooperatívnej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 15/2020 účinný od 24.01.2020
nový predpis
32024.01.202016/2020Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. januára 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny 16/2020 účinný od 24.01.2020
nový predpis
32124.01.202018/2020Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike 18/2020 účinný od 24.01.2020
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore