Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70354
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.12.201940/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.12.2019221/2019
201.12.2019145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
301.12.2019308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
401.12.2019128/2002Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019302/2019
501.12.2019386/2002Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 386/2002 účinný od 01.12.2019221/2019
601.12.2019461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
701.12.2019595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019301/2019
221/2019
801.12.2019596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020221/2019
901.12.20195/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.12.2019 do 30.06.2020221/2019
1001.12.201998/2004Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019362/2019
221/2019
1101.12.2019106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.12.2019221/2019
1201.12.2019199/2004Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.12.2019221/2019
1301.12.2019523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
1401.12.2019580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
1501.12.2019581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
1601.12.2019473/2005Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.12.2019221/2019
1701.12.2019220/2007Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.12.2019221/2019
1801.12.2019609/2007Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 609/2007 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019362/2019
1901.12.2019282/2008Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
2001.12.2019448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
2101.12.2019539/2008Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.12.2019221/2019
2201.12.2019583/2008Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.12.2019221/2019
2301.12.2019185/2009Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.12.2019221/2019
2401.12.2019513/2009Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.12.2019 do 15.06.2020221/2019
2501.12.2019514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
2601.12.2019563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.12.2019221/2019
2701.12.201991/2010Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.12.2019221/2019
2801.12.2019267/2010Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 267/2010 účinný od 01.12.2019221/2019
2901.12.2019226/2011Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.12.2019221/2019
3001.12.2019392/2011Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.12.2019221/2019
3101.12.2019404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
3201.12.2019530/2011Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.12.2019221/2019
3301.12.2019150/2013Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
3401.12.2019474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.12.2019221/2019
3501.12.2019284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.12.2019221/2019
3601.12.2019336/2015Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2015 účinný od 01.12.2019221/2019
3701.12.2019343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
3801.12.2019423/2015Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.12.2019221/2019
3901.12.2019138/2017Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.12.2019221/2019
4001.12.201957/2018Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.12.2019221/2019
4101.12.2019177/2018Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020221/2019
4201.12.2019308/2018Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 308/2018 účinný od 01.12.2019221/2019
4301.12.201930/2019Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.12.2019221/2019
4401.12.2019221/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020
nový predpis
4501.12.2019301/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 301/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
4601.12.2019302/2019Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
4701.12.2019347/2019Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 347/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
4801.12.2019352/2019Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry 352/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
4901.12.2019362/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 362/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
5001.12.2019381/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 381/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
5114.12.2019152/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 14.12.2019303/2019
5214.12.2019303/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 303/2019 účinný od 14.12.2019
nový predpis
5321.12.2019580/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 580/2006 účinný od 21.12.201913/2019
5421.12.2019582/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode 582/2006 účinný od 21.12.201914/2019
5521.12.201950/2011Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí 50/2011 účinný od 21.12.201915/2019
5621.12.201913/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 13/2019 účinný od 21.12.2019
nový predpis
5721.12.201914/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov 14/2019 účinný od 21.12.2019
nový predpis
5821.12.201915/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí 15/2019 účinný od 21.12.2019
nový predpis
5921.12.201916/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z. 16/2019 účinný od 21.12.2019
nový predpis
6031.12.2019431/2002Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 31.12.2019 do 31.12.2019363/2019
6131.12.2019363/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 363/2019 účinný od 31.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore