Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70796
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.12.2019135/1961Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.12.2019 do 31.03.2020393/2019
201.12.201940/1964Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.12.2019394/2019
301.12.2019372/1990Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.12.2019393/2019
401.12.2019564/1991Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 564/1991 účinný od 01.12.2019 do 31.03.2020393/2019
501.12.2019323/1992Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.12.2019389/2019
601.12.201940/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.12.2019221/2019
701.12.2019171/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019395/2019
801.12.2019145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019395/2019
221/2019
901.12.2019233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019389/2019
1001.12.2019253/1998Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019395/2019
1101.12.2019308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
1201.12.2019128/2002Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019302/2019
1301.12.2019386/2002Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 386/2002 účinný od 01.12.2019221/2019
1401.12.2019461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019381/2019
221/2019
1501.12.2019595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
301/2019
1601.12.2019596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
1701.12.20195/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
1801.12.201998/2004Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
362/2019
1901.12.2019106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.12.2019221/2019
2001.12.2019199/2004Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.12.2019221/2019
2101.12.2019523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
2201.12.2019580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
2301.12.2019581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
2401.12.201985/2005Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 01.12.2019395/2019
2501.12.2019473/2005Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.12.2019221/2019
2601.12.2019220/2007Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.12.2019221/2019
2701.12.2019609/2007Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 609/2007 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019362/2019
2801.12.2019282/2008Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
2901.12.2019447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.12.2019 do 26.03.2020393/2019
3001.12.2019448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
3101.12.2019539/2008Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.12.2019221/2019
3201.12.2019583/2008Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.12.2019221/2019
3301.12.20198/2009Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019393/2019
3401.12.20199/2009Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.12.2019 do 31.03.2020406/2019
3501.12.2019185/2009Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.12.2019221/2019
3601.12.2019513/2009Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.12.2019 do 15.06.2020221/2019
3701.12.2019514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
3801.12.2019563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
3901.12.201991/2010Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
4001.12.2019267/2010Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 267/2010 účinný od 01.12.2019221/2019
4101.12.2019226/2011Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 226/2011 účinný od 01.12.2019221/2019
4201.12.2019392/2011Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.12.2019221/2019
4301.12.2019404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
4401.12.2019530/2011Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.12.2019221/2019
4501.12.201937/2012Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú niektoré cukry 37/2012 účinný od 01.12.2019352/2019
4601.12.2019150/2013Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
4701.12.2019474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.12.2019393/2019
221/2019
4801.12.2019488/2013Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.12.2019 do 31.01.2020393/2019
4901.12.2019284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.12.2019221/2019
5001.12.2019336/2015Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2015 účinný od 01.12.2019221/2019
5101.12.2019343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019221/2019
5201.12.2019423/2015Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.12.2019221/2019
5301.12.2019138/2017Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.12.2019221/2019
5401.12.201957/2018Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.12.2019221/2019
5501.12.2019177/2018Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020221/2019
5601.12.2019308/2018Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 308/2018 účinný od 01.12.2019221/2019
5701.12.201930/2019Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.12.2019221/2019
5801.12.2019221/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020
nový predpis
5901.12.2019301/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 301/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
6001.12.2019302/2019Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 302/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
6101.12.2019347/2019Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 347/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
6201.12.2019352/2019Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry 352/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
6301.12.2019362/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 362/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
6401.12.2019381/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 381/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
6501.12.2019389/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 389/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
6601.12.2019393/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 393/2019 účinný od 01.12.2019 do 31.01.2020
nový predpis
6701.12.2019394/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 394/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
6801.12.2019395/2019Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 395/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
6901.12.2019401/2019Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii 401/2019 účinný od 01.12.2019 do 30.06.2020
nový predpis
7001.12.2019402/2019Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z. 402/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
7101.12.2019406/2019Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 406/2019 účinný od 01.12.2019
nový predpis
7204.12.2019181/2014Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 04.12.2019 do 30.12.2019413/2019
7304.12.2019413/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 413/2019 účinný od 04.12.2019 do 30.04.2020
nový predpis
7405.12.2019414/2019Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie 414/2019 účinný od 05.12.2019
nový predpis
7505.12.2019415/2019Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie 415/2019 účinný od 05.12.2019
nový predpis
7609.12.2019416/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla 416/2019 účinný od 09.12.2019
nový predpis
7710.12.2019266/2012Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov 266/2012 účinný od 10.12.2019419/2019
7810.12.2019419/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky č. 73/2019 Z. z. 419/2019 účinný od 10.12.2019
nový predpis
7911.12.2019421/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014 421/2019 účinný od 11.12.2019
nový predpis
8013.12.2019427/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2019 – 2023 427/2019 účinný od 13.12.2019
nový predpis
8114.12.2019152/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 14.12.2019 do 31.12.2023303/2019
8214.12.2019303/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 303/2019 účinný od 14.12.2019
nový predpis
8316.12.2019431/2019Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 4. decembra 2019, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov 431/2019 účinný od 16.12.2019
nový predpis
8419.12.2019439/2019Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO, Odborovým zväzom zmenových hasičov a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike 439/2019 účinný od 19.12.2019
nový predpis
8520.12.2019445/2019Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra 445/2019 účinný od 20.12.2019
nový predpis
8621.12.2019580/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 580/2006 účinný od 21.12.201913/2019
8721.12.2019582/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode 582/2006 účinný od 21.12.201914/2019
8821.12.201950/2011Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí 50/2011 účinný od 21.12.201915/2019
8921.12.201913/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 13/2019 účinný od 21.12.2019
nový predpis
9021.12.201914/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov 14/2019 účinný od 21.12.2019
nový predpis
9121.12.201915/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí 15/2019 účinný od 21.12.2019
nový predpis
9221.12.201916/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z. 16/2019 účinný od 21.12.2019
nový predpis
9323.12.2019456/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019 č. 7/2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk 456/2019 účinný od 23.12.2019
nový predpis
9423.12.2019457/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019 č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí 457/2019 účinný od 23.12.2019
nový predpis
9527.12.2019120/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 27.12.2019 do 31.12.2019472/2019
9627.12.2019385/2000Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 27.12.2019 do 31.12.2019459/2019
9727.12.2019154/2001Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 27.12.2019 do 31.12.2019459/2019
9827.12.2019185/2002Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 27.12.2019 do 26.03.2020459/2019
9927.12.2019205/2004Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 205/2004 účinný od 27.12.2019460/2019
10027.12.2019587/2004Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 27.12.2019460/2019
10127.12.201924/2006Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 27.12.2019460/2019
10227.12.2019359/2007Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 27.12.2019460/2019
10327.12.201939/2013Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 27.12.2019460/2019
10427.12.2019292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 27.12.2019461/2019
10527.12.201979/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 27.12.2019 do 31.12.2019460/2019
10627.12.2019323/2015Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 323/2015 účinný od 27.12.2019 do 31.12.2019461/2019
10727.12.2019458/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2019 č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018 458/2019 účinný od 27.12.2019
nový predpis
10827.12.2019459/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 459/2019 účinný od 27.12.2019
nový predpis
10927.12.2019460/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 460/2019 účinný od 27.12.2019 do 30.06.2020
nový predpis
11027.12.2019461/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 461/2019 účinný od 27.12.2019
nový predpis
11127.12.2019472/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 472/2019 účinný od 27.12.2019
nový predpis
11230.12.2019480/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Nikaragujskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 480/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
11330.12.2019481/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku 481/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
11430.12.2019482/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 482/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
11530.12.2019483/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Islandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 483/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
11630.12.2019484/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokol k nej 484/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
11730.12.2019485/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 485/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
11830.12.2019486/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 486/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
11930.12.2019487/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku 487/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
12030.12.2019488/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 488/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
12130.12.2019489/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 489/2019 účinný od 30.12.2019
nový predpis
12231.12.2019431/2002Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 31.12.2019 do 31.12.2019363/2019
12331.12.2019181/2014Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 31.12.2019 do 30.04.2020501/2019
12431.12.2019363/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 363/2019 účinný od 31.12.2019 do 31.12.2019
nový predpis
12531.12.2019409/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z. 409/2019 účinný od 31.12.2019
nový predpis
12631.12.2019500/2019Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky 500/2019 účinný od 31.12.2019
nový predpis
12731.12.2019501/2019Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky o pozastavení účinnosti § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, a to v časti jeho zmeny vykonanej čl. IV bodom 1 zákona č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 501/2019 účinný od 31.12.2019
nový predpis
12831.12.2019502/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018 502/2019 účinný od 31.12.2019
nový predpis
12931.12.2019503/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018 503/2019 účinný od 31.12.2019
nový predpis
13031.12.2019508/2019Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 508/2019 účinný od 31.12.2019
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore