Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.09.201951/1988Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.09.2019241/2019
201.09.2019138/1991Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 01.09.2019241/2019
301.09.2019229/1991Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.09.2019158/2019
401.09.2019455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
501.09.201971/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019216/2019
601.09.2019566/1992Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.09.2019221/2019
701.09.201940/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
801.09.2019278/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.09.2019241/2019
209/2019
901.09.2019145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019216/2019
1001.09.2019162/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019225/2019
1101.09.2019213/1997Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2020221/2019
1201.09.2019254/1998Zákon o verejných prácach 254/1998 účinný od 01.09.2019218/2019
1301.09.2019338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
1401.09.2019153/2001Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019242/2019
1501.09.2019154/2001Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.09.2019 do 26.12.2019242/2019
1601.09.2019446/2001Zákon o majetku vyšších územných celkov 446/2001 účinný od 01.09.2019241/2019
1701.09.2019564/2001Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
1801.09.2019131/2002Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.09.2019 do 12.11.2019270/2018
221/2019
138/2019
1901.09.2019543/2002Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
2001.09.2019553/2002Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 553/2002 účinný od 01.09.2019221/2019
2101.09.2019614/2002Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kreditovom systéme štúdia 614/2002 účinný od 01.09.2019123/2019
2201.09.2019461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019225/2019
2301.09.2019553/2003Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019224/2019
138/2019
2401.09.2019595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019223/2019
2501.09.2019596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019138/2019
221/2019
209/2019
2601.09.2019600/2003Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 600/2003 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2020226/2019
2701.09.2019601/2003Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 601/2003 účinný od 01.09.2019 do 31.03.2020226/2019
2801.09.20195/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019223/2019
2901.09.201911/2004Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2019219/2019
3001.09.201998/2004Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
3101.09.2019106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
3201.09.2019176/2004Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 176/2004 účinný od 01.09.2019241/2019
3301.09.2019199/2004Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
3401.09.2019215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.09.2019221/2019
3501.09.2019341/2004Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 341/2004 účinný od 01.09.2019270/2019
3601.09.2019382/2004Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.09.2019221/2019
3701.09.2019578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019192/2018
3801.09.2019581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
3901.09.2019582/2004Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
4001.09.2019326/2005Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019158/2019
4101.09.2019592/2006Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov 592/2006 účinný od 01.09.2019 do 31.03.2020222/2019
4201.09.201939/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.09.2019 do 30.10.2019184/2018
4301.09.201950/2007Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.09.2019 do 31.05.2020173/2019
4401.09.2019220/2007Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
4501.09.2019330/2007Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019221/2019
4601.09.2019569/2007Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.09.2019 do 08.04.2020221/2019
4701.09.2019107/2008Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi 107/2008 účinný od 01.09.2019272/2019
4801.09.2019201/2008Zákon o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 201/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
4901.09.2019245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
209/2018
5001.09.2019282/2008Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
5101.09.2019297/2008Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.09.2019241/2019
5201.09.2019318/2008Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách 318/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.08.2020142/2018
5301.09.2019447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019223/2019
5401.09.2019448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019221/2019
5501.09.2019516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
5601.09.2019583/2008Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
5701.09.2019630/2008Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia 630/2008 účinný od 01.09.2019 do 01.05.2020269/2019
5801.09.2019140/2009Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá 140/2009 účinný od 01.09.2019 do 31.08.2020186/2019
5901.09.2019185/2009Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019217/2019
6001.09.2019186/2009Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
6101.09.201997/2010Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii 97/2010 účinný od 01.09.2019124/2019
6201.09.2019435/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 435/2010 účinný od 01.09.2019221/2019
6301.09.2019525/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.09.2019221/2019
6401.09.2019526/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.09.2019221/2019
6501.09.2019544/2010Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.09.2019 do 24.04.2020222/2019
375/2018
6601.09.201922/2011Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22/2011 účinný od 01.09.2019262/2019
6701.09.2019362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019221/2019
6801.09.2019476/2011Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu 476/2011 účinný od 01.09.2019268/2019
6901.09.2019513/2011Nariadenie vlády Slovenskej republiky o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 513/2011 účinný od 01.09.2019271/2019
7001.09.2019530/2011Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
7101.09.2019250/2012Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.09.2019 do 31.10.2019221/2019
7201.09.2019396/2012Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.09.2019221/2019
7301.09.201971/2013Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.09.2019 do 31.10.2019221/2019
7401.09.2019402/2013Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.09.2019221/2019
7501.09.2019417/2013Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019223/2019
7601.09.2019284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
7701.09.201939/2015Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019221/2019
7801.09.201965/2015Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o stredných školách 65/2015 účinný od 01.09.2019241/2018
7901.09.2019343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
8001.09.2019391/2015Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 391/2015 účinný od 01.09.2019221/2019
8101.09.2019440/2015Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.09.2019 do 14.10.2019221/2019
8201.09.2019315/2016Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 315/2016 účinný od 01.09.2019 do 31.10.2019241/2019
8301.09.201992/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2017 účinný od 01.09.2019
nový predpis
8401.09.2019138/2017Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
8501.09.201918/2018Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 účinný od 01.09.2019221/2019
8601.09.2019111/2018Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 111/2018 účinný od 01.09.2019 do 30.06.2020221/2019
8701.09.2019142/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 142/2018 účinný od 01.09.2019 do 31.08.2020
nový predpis
8801.09.2019177/2018Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
8901.09.2019184/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 184/2018 účinný od 01.09.2019 do 30.10.2019
nový predpis
9001.09.2019192/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 192/2018 účinný od 01.09.2019
nový predpis
9101.09.2019209/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2018 účinný od 01.09.2019
nový predpis
9201.09.2019241/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách 241/2018 účinný od 01.09.2019
nový predpis
9301.09.2019251/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019245/2019
9401.09.2019270/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 270/2018 účinný od 01.09.2019
nový predpis
9501.09.2019375/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 375/2018 účinný od 01.09.2019
nový predpis
9601.09.201930/2019Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019221/2019
9701.09.2019123/2019Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z. 123/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
9801.09.2019124/2019Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii 124/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
9901.09.2019138/2019Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019
nový predpis
10001.09.2019158/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 158/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
10101.09.2019173/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 173/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
10201.09.2019186/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov 186/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
10301.09.2019201/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 201/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
10401.09.2019204/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch 204/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
10501.09.2019209/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019
nový predpis
10601.09.2019216/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 216/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
10701.09.2019217/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 217/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
10801.09.2019218/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 218/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
10901.09.2019219/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov 219/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
11001.09.2019221/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
nový predpis
11101.09.2019222/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 222/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
11201.09.2019223/2019Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
11301.09.2019224/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 224/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
11401.09.2019225/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 225/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.06.2020
nový predpis
11501.09.2019226/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 226/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
11601.09.2019241/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 241/2019 účinný od 01.09.2019 do 31.10.2019
nový predpis
11701.09.2019242/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 242/2019 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
nový predpis
11801.09.2019244/2019Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 244/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
11901.09.2019245/2019Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 245/2019 účinný od 01.09.2019 do 30.09.2019
nový predpis
12001.09.2019246/2019Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 246/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12101.09.2019262/2019Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 262/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12201.09.2019263/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“ 263/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12301.09.2019264/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní 264/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12401.09.2019268/2019Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu 268/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12501.09.2019269/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 269/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12601.09.2019270/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov 270/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12701.09.2019271/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 271/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12801.09.2019272/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi 272/2019 účinný od 01.09.2019
nový predpis
12903.09.2019566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 03.09.2019 do 02.09.2020237/2017
13003.09.2019237/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 237/2017 účinný od 03.09.2019
nový predpis
13103.09.2019273/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní rozhodnutia z 21. augusta 2019 č. 17/2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám 273/2019 účinný od 03.09.2019
nový predpis
13212.09.2019275/2019Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. augusta 2019 č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu 275/2019 účinný od 12.09.2019
nový predpis
13313.09.2019277/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu 277/2019 účinný od 13.09.2019
nový predpis
13415.09.2019274/2019Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 274/2019 účinný od 15.09.2019
nový predpis
13526.09.2019270/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 270/2018 účinný od 26.09.2019
nový predpis
13626.09.2019284/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I. 284/2019 účinný od 26.09.2019
nový predpis
13726.09.2019285/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa 285/2019 účinný od 26.09.2019
nový predpis
13830.09.2019283/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 283/2019 účinný od 30.09.2019
nový predpis
13930.09.2019289/2019Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky 289/2019 účinný od 30.09.2019
nový predpis
14030.09.2019290/2019Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2019 č. 2019/12428:5-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách 290/2019 účinný od 30.09.2019
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore