Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.07.2019135/1961Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019149/2019
201.07.2019229/1991Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 229/1991 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019158/2019
301.07.2019513/1991Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.07.2019 do 30.09.2020156/2019
401.07.201978/1992Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 78/1992 účinný od 01.07.2019 do 31.12.201935/2019
501.07.2019460/1992Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.07.201999/2019
601.07.2019171/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.07.2019 do 30.11.201935/2019
701.07.2019145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.07.2019 do 31.07.2019156/2019
158/2019
801.07.2019139/1998Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.07.2019 do 31.12.201935/2019
901.07.2019566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.07.2019 do 20.07.2019156/2019
1001.07.2019131/2002Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019155/2019
1101.07.2019328/2002Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 01.07.2019 do 31.12.201935/2019
1201.07.2019461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2019 do 31.08.201935/2019
1301.07.2019504/2003Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.07.2019158/2019
1401.07.2019595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019155/2019
1501.07.20195/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.07.2019 do 31.08.201935/2019
1601.07.2019199/2004Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.07.2019 do 31.08.201935/2019
1701.07.2019581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.07.2019 do 31.08.201935/2019
1801.07.2019639/2004Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 639/2004 účinný od 01.07.2019149/2019
1901.07.2019650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019156/2019
35/2019
2001.07.2019300/2005Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.07.2019 do 31.07.201935/2019
2101.07.2019301/2005Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.07.2019 do 31.07.201935/2019
2201.07.2019326/2005Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019158/2019
2301.07.2019475/2005Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 475/2005 účinný od 01.07.201935/2019
2401.07.2019570/2005Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.07.2019 do 31.01.202035/2019
2501.07.2019101/2006Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie 101/2006 účinný od 01.07.2019337/2018
2601.07.2019289/2008Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 01.07.2019 do 30.09.2019188/2019
2701.07.2019563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.07.2019 do 30.11.201935/2019
2801.07.2019203/2011Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2019156/2019
2901.07.2019503/2011Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 503/2011 účinný od 01.07.201935/2019
3001.07.201956/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.07.2019 do 31.12.201935/2019
3101.07.2019150/2013Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.201965/2019
3201.07.2019284/2013Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 284/2013 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019129/2019
3301.07.2019465/2013Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.07.2019 do 21.07.2019104/2019
3401.07.2019474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019149/2019
3501.07.2019488/2013Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.07.2019 do 30.11.2019149/2019
3601.07.2019255/2014Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach 255/2014 účinný od 01.07.2019187/2019
3701.07.2019292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.07.2019 do 26.12.2019154/2019
3801.07.201939/2015Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019156/2019
3901.07.201979/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.07.2019 do 26.12.2019312/2018
4001.07.2019281/2015Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.07.2019 do 31.12.201935/2019
4101.07.2019157/2016Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty 157/2016 účinný od 01.07.2019171/2019
4201.07.201918/2017Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 01.07.2019 do 19.10.2019178/2019
4301.07.201955/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.07.2019 do 31.12.201935/2019
4401.07.2019280/2017Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 01.07.2019154/2019
4501.07.2019295/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019182/2019
4601.07.2019312/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 312/2018 účinný od 01.07.2019
nový predpis
4701.07.2019337/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov 337/2018 účinný od 01.07.2019
nový predpis
4801.07.201911/2019Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia 11/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
4901.07.201935/2019Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
nový predpis
5001.07.201965/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 65/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
5101.07.201999/2019Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 99/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
5201.07.2019104/2019Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 104/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
5301.07.2019129/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 129/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
5401.07.2019149/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 149/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
5501.07.2019151/2019Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky 151/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
5601.07.2019154/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. 154/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
5701.07.2019155/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 155/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
5801.07.2019156/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 01.07.2019 do 02.09.2020
nový predpis
5901.07.2019158/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 158/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.08.2019
nový predpis
6001.07.2019168/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 168/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
6101.07.2019171/2019Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty 171/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
6201.07.2019172/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 172/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
6301.07.2019176/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 176/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
6401.07.2019178/2019Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. 178/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
nový predpis
6501.07.2019182/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 182/2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
nový predpis
6601.07.2019183/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 183/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
6701.07.2019184/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom 184/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
6801.07.2019185/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2006 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo 185/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
6901.07.2019187/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov 187/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
7001.07.2019188/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. 188/2019 účinný od 01.07.2019
nový predpis
7108.07.2019190/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a o o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 190/2019 účinný od 08.07.2019
nový predpis
7208.07.2019191/2019Oznámenie o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 191/2019 účinný od 08.07.2019
nový predpis
7308.07.2019192/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov 192/2019 účinný od 08.07.2019
nový predpis
7408.07.2019193/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov 193/2019 účinný od 08.07.2019
nový predpis
7508.07.2019194/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu 194/2019 účinný od 08.07.2019
nový predpis
7608.07.2019195/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 195/2019 účinný od 08.07.2019
nový predpis
7708.07.2019196/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii 196/2019 účinný od 08.07.2019
nový predpis
7808.07.2019197/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov Slovenskej republiky za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie 197/2019 účinný od 08.07.2019
nový predpis
7909.07.2019198/2019Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave 198/2019 účinný od 09.07.2019
nový predpis
8015.07.2019189/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu 189/2019 účinný od 15.07.2019
nový predpis
8115.07.2019202/2019Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny 202/2019 účinný od 15.07.2019
nový predpis
8216.07.2019596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 16.07.2019 do 31.08.2019209/2019
8316.07.201985/2005Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 16.07.2019 do 30.11.2019208/2019
8416.07.2019359/2007Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 16.07.2019 do 26.12.2019210/2019
8516.07.2019181/2014Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 16.07.2019 do 03.12.2019208/2019
8616.07.2019208/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 208/2019 účinný od 16.07.2019
nový predpis
8716.07.2019209/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2019 účinný od 16.07.2019 do 31.08.2019
nový predpis
8816.07.2019210/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2019 účinný od 16.07.2019 do 31.12.2019
nový predpis
8921.07.2019566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 21.07.2019 do 31.07.2019373/2018
9021.07.2019429/2002Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 21.07.2019373/2018
9121.07.2019373/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2018 účinný od 21.07.2019
nový predpis
9222.07.2019346/2013Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 346/2013 účinný od 22.07.2019314/2016
9322.07.2019465/2013Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 22.07.2019 do 29.02.2020203/2019
9422.07.2019314/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 314/2016 účinný od 22.07.2019
nový predpis
9522.07.2019203/2019Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 203/2019 účinný od 22.07.2019 do 29.02.2020
nový predpis
9631.07.2019237/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 237/2019 účinný od 31.07.2019
nový predpis
9731.07.2019238/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie. 238/2019 účinný od 31.07.2019
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore