Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.06.2019330/1991Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.06.2019 do 31.07.2019119/2019
201.06.2019455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2019139/2019
30/2019
301.06.2019483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.06.2019 do 31.07.201930/2019
401.06.2019575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.06.2019 do 25.05.202030/2019
501.06.201955/2002Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc 55/2002 účinný od 01.06.2019135/2019
601.06.2019576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2019139/2019
374/2018
701.06.2019577/2004Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.06.2019 do 20.05.2020139/2019
801.06.2019578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.06.2019 do 31.07.2019139/2019
901.06.2019579/2004Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.06.2019 do 20.05.2020139/2019
1001.06.2019580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.06.2019 do 31.10.2019139/2019
1101.06.2019581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019351/2018
139/2019
1201.06.2019301/2005Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019161/2018
1301.06.2019479/2009Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2009 účinný od 01.06.2019 do 30.06.201930/2019
1401.06.2019492/2009Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.06.201930/2019
1501.06.2019333/2011Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 333/2011 účinný od 01.06.2019 do 30.06.201930/2019
1601.06.2019351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.06.2019 do 31.07.201930/2019
1701.06.2019396/2012Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2019140/2019
1801.06.2019153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2019374/2018
1901.06.201955/2014Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 účinný od 01.06.2019 do 30.04.202078/2018
2001.06.2019161/2015Civilný mimosporový poriadok 161/2015 účinný od 01.06.2019 do 30.09.2020137/2019
2101.06.201992/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2017 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2020139/2019
2201.06.2019161/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 161/2018 účinný od 01.06.2019
nový predpis
2301.06.2019170/2018Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 01.06.2019 do 28.05.2020119/2019
2401.06.2019351/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2018 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2019
nový predpis
2501.06.2019374/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2019
nový predpis
2601.06.201930/2019Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 30/2019 účinný od 01.06.2019 do 31.08.2019
nový predpis
2701.06.2019119/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 119/2019 účinný od 01.06.2019
nový predpis
2801.06.2019134/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 134/2019 účinný od 01.06.2019
nový predpis
2901.06.2019135/2019Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov 135/2019 účinný od 01.06.2019
nový predpis
3001.06.2019137/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 137/2019 účinný od 01.06.2019
nový predpis
3101.06.2019139/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 139/2019 účinný od 01.06.2019 do 31.12.2020
nový predpis
3201.06.2019140/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 140/2019 účinný od 01.06.2019
nový predpis
3301.06.2019142/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier 142/2019 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2020
nový predpis
3401.06.2019143/2019Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 143/2019 účinný od 01.06.2019
nový predpis
3511.06.2019160/2019Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov 160/2019 účinný od 11.06.2019
nový predpis
3612.06.201989/2013Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 89/2013 účinný od 12.06.2019162/2019
3712.06.2019346/2013Zákon o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 346/2013 účinný od 12.06.2019 do 21.07.2019145/2019
3812.06.201984/2016Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 84/2016 účinný od 12.06.2019163/2019
3912.06.2019145/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. 145/2019 účinný od 12.06.2019
nový predpis
4012.06.2019162/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 162/2019 účinný od 12.06.2019
nový predpis
4112.06.2019163/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z. 163/2019 účinný od 12.06.2019
nový predpis
4212.06.2019164/2019Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe 164/2019 účinný od 12.06.2019
nový predpis
4312.06.2019165/2019Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019, č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby 165/2019 účinný od 12.06.2019
nový predpis
4414.06.2019167/2019Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 167/2019 účinný od 14.06.2019
nový predpis
4515.06.2019655/2004Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 655/2004 účinný od 15.06.2019159/2019
4615.06.2019180/2015Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia 180/2015 účinný od 15.06.2019166/2019
4715.06.2019159/2019Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov 159/2019 účinný od 15.06.2019
nový predpis
4815.06.2019166/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 174/2018 Z. z. 166/2019 účinný od 15.06.2019
nový predpis
4917.06.2019169/2019Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2019 č. MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí 169/2019 účinný od 17.06.2019
nový predpis
5017.06.2019170/2019Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2019 č. MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy 170/2019 účinný od 17.06.2019
nový predpis
5119.06.2019177/2019Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 12. júna 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (č.258/2016 Z. z.) 177/2019 účinný od 19.06.2019
nový predpis
5220.06.2019179/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení 179/2019 účinný od 20.06.2019
nový predpis
5320.06.2019180/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 180/2019 účinný od 20.06.2019
nový predpis
5430.06.2019338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 30.06.2019 do 31.08.2019146/2019
5530.06.2019328/2002Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 328/2002 účinný od 30.06.2019 do 30.06.2019153/2019
5630.06.2019513/2009Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 30.06.2019 do 30.11.2019146/2019
5730.06.2019514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 30.06.2019 do 30.11.2019146/2019
5830.06.201956/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 30.06.2019 do 30.06.2019146/2019
5930.06.2019146/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2019 účinný od 30.06.2019 do 31.12.2019
nový predpis
6030.06.2019153/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 153/2019 účinný od 30.06.2019
nový predpis
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore