Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70308
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.05.201950/1976Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.05.2019 do 30.09.201993/2019
201.05.201985/1990Zákon o petičnom práve 85/1990 účinný od 01.05.201995/2019
301.05.2019124/1992Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.05.201998/2019
401.05.2019566/1992Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.05.2019 do 31.08.201995/2019
501.05.2019152/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.05.2019 do 13.12.201991/2019
601.05.201918/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách 18/1996 účinný od 01.05.2019 do 31.12.2019112/2019
701.05.2019350/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.05.2019217/2018
801.05.2019131/2002Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.05.2019 do 30.06.201995/2019
270/2018
901.05.2019321/2002Zákon o ozbrojených silách Slovenskej republiky 321/2002 účinný od 01.05.201998/2019
1001.05.2019555/2005Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 01.05.201996/2019
1101.05.2019356/2006Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 356/2006 účinný od 01.05.2019110/2019
1201.05.201939/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.05.2019 do 31.08.201991/2019
1301.05.2019533/2007Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 533/2007 účinný od 01.05.2019102/2019
1401.05.2019554/2007Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 554/2007 účinný od 01.05.2019103/2019
1501.05.2019378/2011Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane 378/2011 účinný od 01.05.2019109/2019
1601.05.2019530/2011Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.05.2019 do 31.08.2019352/2018
1701.05.201955/2014Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 účinný od 01.05.2019 do 31.05.2019311/2018
1801.05.2019172/2018Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného 172/2018 účinný od 01.05.2019113/2019
1901.05.2019217/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 217/2018 účinný od 01.05.2019
nový predpis
2001.05.2019270/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 270/2018 účinný od 01.05.2019 do 31.08.2019
nový predpis
2101.05.2019311/2018Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov 311/2018 účinný od 01.05.2019 do 22.06.2021
nový predpis
2201.05.2019352/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 352/2018 účinný od 01.05.2019
nový predpis
2301.05.201991/2019Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
2401.05.201993/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 93/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
2501.05.201995/2019Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
2601.05.201996/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
2701.05.201998/2019Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 98/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
2801.05.2019102/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z. 102/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
2901.05.2019103/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení vyhlášky č. 75/2014 Z. z. 103/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3001.05.2019106/2019Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom 106/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3101.05.2019107/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov 107/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3201.05.2019108/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu 108/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3301.05.2019109/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov 109/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3401.05.2019110/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 110/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3501.05.2019112/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 112/2019 účinný od 01.05.2019 do 31.12.2019
nový predpis
3601.05.2019113/2019Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného 113/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3701.05.2019114/2019Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave 114/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3801.05.2019115/2019Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky 115/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
3901.05.2019116/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vrbovka a Őrhalom 116/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
4001.05.2019117/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti 117/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
4101.05.2019118/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní 118/2019 účinný od 01.05.2019
nový predpis
4207.05.2019120/2019Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 120/2019 účinný od 07.05.2019
nový predpis
4310.05.2019125/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Fidžijskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 125/2019 účinný od 10.05.2019
nový predpis
4415.05.201963/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 63/1993 účinný od 15.05.2019 do 23.05.2019126/2019
4515.05.2019314/2003Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny 314/2003 účinný od 15.05.2019127/2019
4615.05.2019137/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 15.05.2019121/2019
4715.05.2019138/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 138/2018 účinný od 15.05.2019122/2019
4815.05.2019121/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 121/2019 účinný od 15.05.2019
nový predpis
4915.05.2019122/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 122/2019 účinný od 15.05.2019
nový predpis
5015.05.2019126/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov 126/2019 účinný od 15.05.2019
nový predpis
5115.05.2019127/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z. 127/2019 účinný od 15.05.2019
nový predpis
5215.05.2019128/2019Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 128/2019 účinný od 15.05.2019
nový predpis
5317.05.2019131/2019Oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 131/2019 účinný od 17.05.2019
nový predpis
5420.05.2019254/2014Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov 254/2014 účinný od 20.05.2019130/2019
5520.05.201989/2016Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89/2016 účinný od 20.05.2019 do 19.05.202092/2019
5620.05.201992/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 92/2019 účinný od 20.05.2019 do 19.05.2020
nový predpis
5720.05.2019130/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z. 130/2019 účinný od 20.05.2019
nový predpis
5824.05.201963/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 63/1993 účinný od 24.05.2019136/2019
5924.05.2019132/2019Oznámenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2019 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo 16. mája 2019, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 132/2019 účinný od 24.05.2019
nový predpis
6024.05.2019133/2019Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL, o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019 133/2019 účinný od 24.05.2019
nový predpis
6124.05.2019136/2019Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov 136/2019 účinný od 24.05.2019
nový predpis
6229.05.2019286/2018Zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 286/2018 účinný od 29.05.2019141/2019
6329.05.2019141/2019Zákon, ktorým sa mení zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 141/2019 účinný od 29.05.2019
nový predpis
6429.05.2019144/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) 144/2019 účinný od 29.05.2019
nový predpis
6531.05.2019147/2019Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 147/2019 účinný od 31.05.2019
nový predpis
6631.05.2019148/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej 148/2019 účinný od 31.05.2019
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore