Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70532
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.04.2019135/1961Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 01.04.2019 do 30.06.20199/2019
201.04.2019455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2019 do 31.05.20199/2019
301.04.2019564/1991Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 564/1991 účinný od 01.04.2019 do 30.11.20199/2019
401.04.2019124/1992Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 01.04.2019 do 30.04.201962/2019
501.04.2019182/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.04.2019 do 31.12.201963/2019
601.04.2019145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2019 do 30.06.20199/2019
701.04.2019453/2003Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 453/2003 účinný od 01.04.2019 do 31.10.201942/2019
801.04.2019595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2019 do 08.04.201910/2019
901.04.2019222/2004Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.04.2019 do 30.09.2019368/2018
1001.04.2019110/2005Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 110/2005 účinný od 01.04.2019387/2018
1101.04.2019462/2007Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 01.04.2019 do 31.12.20199/2019
1201.04.2019289/2008Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 01.04.2019 do 30.06.20199/2019
368/2018
1301.04.201956/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.04.2019 do 29.06.20199/2019
1401.04.2019124/2012Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 124/2012 účinný od 01.04.201975/2019
1501.04.2019416/2012Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie 416/2012 účinný od 01.04.201980/2019
1601.04.2019417/2013Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 417/2013 účinný od 01.04.2019 do 31.08.201942/2019
1701.04.201955/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.04.2019 do 11.04.201935/2019
1801.04.2019368/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 368/2018 účinný od 01.04.2019 do 30.09.2019
nový predpis
1901.04.2019387/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 387/2018 účinný od 01.04.2019
nový predpis
2001.04.20199/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
2101.04.201910/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 10/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
2201.04.201935/2019Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 35/2019 účinný od 01.04.2019 do 30.06.2019
nový predpis
2301.04.201942/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 42/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
2401.04.201943/2019Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe 43/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
2501.04.201962/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 62/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
2601.04.201963/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 63/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
2701.04.201964/2019Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 64/2019 účinný od 01.04.2019 do 16.01.2020
nový predpis
2801.04.201972/2019Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 72/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
2901.04.201975/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z. 75/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
3001.04.201976/2019Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy 76/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
3101.04.201980/2019Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie 80/2019 účinný od 01.04.2019
nový predpis
3201.04.2019385/2019Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 01.04.2019 do 31.12.2021
nový predpis
3302.04.201978/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 78/2019 účinný od 02.04.2019
nový predpis
3402.04.201984/2019Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia 84/2019 účinný od 02.04.2019
nový predpis
3508.04.201985/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dohodnutí zmeny prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza 85/2019 účinný od 08.04.2019
nový predpis
3608.04.201986/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 86/2019 účinný od 08.04.2019
nový predpis
3708.04.201987/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike 87/2019 účinný od 08.04.2019
nový predpis
3809.04.2019595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 09.04.2019 do 30.06.201988/2019
3909.04.2019385/2018Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 385/2018 účinný od 09.04.201988/2019
4009.04.201988/2019Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 88/2019 účinný od 09.04.2019
nový predpis
4111.04.201989/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry 89/2019 účinný od 11.04.2019
nový predpis
4212.04.2019120/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 12.04.201990/2019
4312.04.2019564/2001Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 12.04.2019 do 31.08.201990/2019
4412.04.2019215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 12.04.2019 do 31.08.201990/2019
4512.04.2019176/2015Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 12.04.2019 do 31.12.201990/2019
4612.04.201955/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 12.04.2019 do 30.06.201990/2019
4712.04.201990/2019Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 25. apríla 2018 vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky 90/2019 účinný od 12.04.2019
nový predpis
4816.04.2019351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 16.04.2019 do 31.05.201994/2019
4916.04.201994/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 94/2019 účinný od 16.04.2019
nový predpis
5018.04.201997/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave 97/2019 účinný od 18.04.2019
nový predpis
5120.04.2019106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 20.04.2019 do 31.08.201992/2019
5220.04.201989/2016Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 89/2016 účinný od 20.04.2019 do 19.05.201992/2019
5320.04.201992/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 92/2019 účinný od 20.04.2019 do 19.05.2019
nový predpis
5420.04.2019100/2019Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov 100/2019 účinný od 20.04.2019
nový predpis
5526.04.2019587/2004Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 26.04.2019111/2019
5626.04.2019329/2018Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 329/2018 účinný od 26.04.2019111/2019
5726.04.2019111/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 111/2019 účinný od 26.04.2019
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore