Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.01.2019218/1949Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom 218/1949 účinný od 01.01.2019318/2018
201.01.201940/1964Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.01.2019 do 29.01.2019170/2018
301.01.201950/1976Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019312/2018
177/2018
401.01.201942/1980Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím 42/1980 účinný od 01.01.2019373/2018
501.01.201951/1988Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.01.2019177/2018
601.01.2019369/1990Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019177/2018
701.01.20192/1991Zákon o kolektívnom vyjednávaní 2/1991 účinný od 01.01.2019177/2018
801.01.2019455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019170/2018
216/2018
177/2018
276/2017
901.01.201971/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.01.2019345/2018
1001.01.2019138/1992Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.01.2019
nový predpis
1101.01.2019310/1992Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení 310/1992 účinný od 01.01.2019277/2018
1201.01.2019323/1992Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.01.2019177/2018
1301.01.2019566/1992Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019177/2018
1401.01.201940/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.01.2019177/2018
1501.01.2019171/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019177/2018
1601.01.2019182/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019177/2018
1701.01.2019278/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019372/2018
1801.01.2019152/1994Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 152/1994 účinný od 01.01.2019347/2018
1901.01.2019145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2019 do 01.01.2019346/2018
312/2018
2001.01.2019233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.01.2019177/2018
2101.01.2019350/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019318/2018
2201.01.201980/1997Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky 80/1997 účinný od 01.01.2019373/2018
2301.01.2019147/1997Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 147/1997 účinný od 01.01.2019346/2018
177/2018
2401.01.2019213/1997Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.01.2019346/2018
177/2018
2501.01.201973/1998Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019177/2018
347/2018
2601.01.2019129/1998Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.01.2019177/2018
2701.01.2019139/1998Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019177/2018
2801.01.2019143/1998Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.01.2019177/2018
2901.01.2019144/1998Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.01.2019
nový predpis
3001.01.2019200/1998Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 200/1998 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019347/2018
177/2018
3101.01.2019136/2000Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.01.2019305/2018
3201.01.2019308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2019177/2018
3301.01.2019338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.01.2019 do 01.01.2019177/2018
3401.01.2019385/2000Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2019 do 22.02.2019177/2018
3501.01.2019147/2001Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 147/2001 účinný od 01.01.2019307/2018
3601.01.2019154/2001Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2019177/2018
3701.01.2019302/2001Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.01.2019177/2018
3801.01.2019311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2019376/2018
347/2018
3901.01.2019315/2001Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2019177/2018
347/2018
4001.01.2019381/2001Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2001 účinný od 01.01.2019373/2018
4101.01.2019435/2001Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 435/2001 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019242/2017
4201.01.2019483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019177/2018
279/2017
373/2018
345/2018
109/2018
4301.01.2019566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019373/2018
177/2018
4401.01.2019575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019313/2018
4501.01.201934/2002Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.01.2019177/2018
346/2018
4601.01.201949/2002Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 01.01.2019 do 10.02.2019177/2018
4701.01.2019128/2002Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.01.2019170/2018
177/2018
4801.01.2019131/2002Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019318/2018
4901.01.2019185/2002Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.01.2019 do 22.02.2019177/2018
5001.01.2019244/2002Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.01.2019373/2018
5101.01.2019291/2002Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2019344/2018
177/2018
5201.01.2019429/2002Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019177/2018
373/2018
5301.01.2019442/2002Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2019177/2018
5401.01.2019444/2002Zákon o dizajnoch 444/2002 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019242/2017
5501.01.2019467/2002Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2019177/2018
290/2018
5601.01.2019543/2002Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.01.2019 do 01.01.2019177/2018
310/2018
5701.01.2019461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019317/2018
177/2018
282/2018
368/2018
5801.01.2019463/2003Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2003 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020171/2018
5901.01.2019525/2003Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 525/2003 účinný od 01.01.2019312/2018
6001.01.2019530/2003Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.01.2019373/2018
6101.01.2019548/2003Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.01.2019177/2018
6201.01.2019549/2003Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2019177/2018
6301.01.2019550/2003Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 550/2003 účinný od 01.01.2019321/2018
6401.01.2019552/2003Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 01.01.2019177/2018
6501.01.2019553/2003Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2019318/2018
6601.01.2019586/2003Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 01.01.201936/2019
177/2018
6701.01.2019595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019344/2017
112/2018
385/2018
213/2018
347/2018
368/2018
6801.01.2019596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2019365/2018
177/2018
6901.01.2019597/2003Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2019182/2017
7001.01.20195/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019376/2018
7101.01.201922/2004Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 22/2004 účinný od 01.01.2019170/2018
7201.01.201943/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2021177/2018
7301.01.201998/2004Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019352/2018
7401.01.2019215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.01.2019 do 22.02.2019177/2018
7501.01.2019222/2004Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019369/2018
323/2018
112/2018
7601.01.2019344/2004Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 344/2004 účinný od 01.01.2019177/2018
7701.01.2019364/2004Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.01.2019 do 01.01.2019305/2018
177/2018
7801.01.2019382/2004Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.01.2019177/2018
7901.01.2019420/2004Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 420/2004 účinný od 01.01.2019177/2018
8001.01.2019523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019372/2018
177/2018
8101.01.2019541/2004Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.01.2019177/2018
308/2018
8201.01.2019576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019374/2018
8301.01.2019577/2004Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2021374/2018
8401.01.2019578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019351/2018
374/2018
336/2017
177/2018
8501.01.2019580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019351/2018
376/2018
8601.01.2019581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019351/2018
345/2018
177/2018
8701.01.2019582/2004Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.01.2019312/2018
8801.01.2019583/2004Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.01.2019310/2016
8901.01.2019587/2004Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.01.2019 do 25.04.2019329/2018
9001.01.2019650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019109/2018
177/2018
9101.01.2019657/2004Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.01.2019177/2018
9201.01.2019747/2004Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.01.2019373/2018
9301.01.20197/2005Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2019373/2018
9401.01.20198/2005Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.01.2019177/2018
9501.01.201915/2005Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020310/2018
177/2018
9601.01.201985/2005Zákon o politických stranách a politických hnutiach 85/2005 účinný od 01.01.2019344/2018
9701.01.201993/2005Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 01.01.2019177/2018
9801.01.2019171/2005Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019177/2018
9901.01.2019172/2005Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.01.2019177/2018
10001.01.2019271/2005Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) 271/2005 účinný od 01.01.2019177/2018
10101.01.2019300/2005Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2019 do 19.02.2019321/2018
10201.01.2019301/2005Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019321/2018
10301.01.2019305/2005Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.201961/2018
177/2018
10401.01.2019326/2005Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2019177/2018
10501.01.2019473/2005Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.01.2019177/2018
10601.01.2019474/2005Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2005 účinný od 01.01.2019177/2018
10701.01.2019528/2005Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) 528/2005 účinný od 01.01.2019321/2018
10801.01.2019538/2005Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2019177/2018
10901.01.2019570/2005Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019177/2018
11001.01.2019627/2005Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 627/2005 účinný od 01.01.201961/2018
11101.01.201924/2006Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2019177/2018
11201.01.2019238/2006Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2006 účinný od 01.01.2019177/2018
308/2018
11301.01.2019275/2006Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 275/2006 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019313/2018
11401.01.2019280/2006Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 01.01.2019177/2018
11501.01.201939/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019177/2018
11601.01.2019218/2007Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2007 účinný od 01.01.2019177/2018
11701.01.2019220/2007Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.01.2019177/2018
11801.01.2019250/2007Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 01.01.2019170/2018
11901.01.2019330/2007Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019177/2018
12001.01.2019569/2007Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.01.2019353/2018
177/2018
12101.01.201992/2008Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2008 účinný od 01.01.2019177/2018
12201.01.2019245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.01.2019 do 01.01.2019375/2018
365/2018
440/2015
12301.01.2019282/2008Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2019177/2018
12401.01.2019289/2008Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 289/2008 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019368/2018
12501.01.2019385/2008Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 385/2008 účinný od 01.01.2019177/2018
12601.01.2019448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2019177/2018
12701.01.2019516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2019177/2018
12801.01.2019539/2008Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2019313/2018
12901.01.2019583/2008Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.01.2019177/2018
13001.01.2019185/2009Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.01.2019177/2018
13101.01.2019186/2009Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019177/2018
13201.01.2019285/2009Zákon o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 285/2009 účinný od 01.01.2019241/2017
13301.01.2019309/2009Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov 309/2009 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019377/2018
309/2018
13401.01.2019492/2009Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019373/2018
177/2018
13501.01.2019505/2009Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 505/2009 účinný od 01.01.2019177/2018
13601.01.2019506/2009Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 01.01.2019 do 13.01.2019242/2017
13701.01.2019513/2009Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.01.2019 do 14.03.2019177/2018
13801.01.2019514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2019 do 14.03.2019177/2018
13901.01.2019563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019267/2017
368/2018
213/2018
14001.01.201991/2010Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 01.01.2019347/2018
14101.01.2019129/2010Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019373/2018
177/2018
14201.01.2019151/2010Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 151/2010 účinný od 01.01.2019318/2018
14301.01.2019154/2010Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 01.01.2019321/2018
14401.01.2019434/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 434/2010 účinný od 01.01.2019322/2018
177/2018
14501.01.2019524/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.01.2019313/2018
14601.01.2019525/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.01.2019177/2018
14701.01.2019526/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.01.2019177/2018
14801.01.2019532/2010Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2010 účinný od 01.01.2019177/2018
14901.01.2019544/2010Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019375/2018
15001.01.201945/2011Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.01.2019373/2018
177/2018
15101.01.2019203/2011Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.01.2019373/2018
177/2018
15201.01.2019249/2011Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 249/2011 účinný od 01.01.2019177/2018
15301.01.2019324/2011Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 01.01.2019177/2018
15401.01.2019333/2011Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 333/2011 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019373/2018
15501.01.2019351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.01.2019 do 15.04.2019177/2018
15601.01.2019362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2021374/2018
177/2018
15701.01.2019363/2011Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.01.2019156/2018
374/2018
336/2017
15801.01.2019392/2011Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.01.2019177/2018
15901.01.2019404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2019 do 05.03.2019376/2018
16001.01.2019530/2011Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2019 do 30.04.2019352/2018
290/2018
177/2018
16101.01.201956/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.01.2019 do 14.03.2019177/2018
16201.01.2019235/2012Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 235/2012 účinný od 01.01.2019368/2018
16301.01.2019250/2012Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019177/2018
309/2018
16401.01.2019251/2012Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019162/2018
309/2018
177/2018
16501.01.2019396/2012Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.01.2019
nový predpis
16601.01.201939/2013Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.01.2019312/2018
16701.01.201971/2013Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.01.2019177/2018
302/2018
16801.01.2019133/2013Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 133/2013 účinný od 01.01.2019177/2018
16901.01.2019144/2013Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 144/2013 účinný od 01.01.2019177/2018
17001.01.2019153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2019 do 31.05.2019351/2017
374/2018
17101.01.2019305/2013Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.01.2019313/2018
17201.01.2019402/2013Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.01.2019177/2018
17301.01.2019474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.01.2019
nový predpis
17401.01.201958/2014Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.01.2019177/2018
17501.01.2019102/2014Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2014 účinný od 01.01.2019170/2018
17601.01.2019180/2014Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.01.2019 do 18.02.2019344/2018
177/2018
17701.01.2019181/2014Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 181/2014 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020344/2018
17801.01.2019219/2014Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 219/2014 účinný od 01.01.2019177/2018
17901.01.2019284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.01.2019
nový predpis
18001.01.2019335/2014Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2019177/2018
373/2018
18101.01.2019371/2014Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.01.2019373/2018
177/2018
18201.01.2019374/2014Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/2014 účinný od 01.01.2019372/2018
18301.01.201979/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019177/2018
312/2018
18401.01.2019162/2015Správny súdny poriadok 162/2015 účinný od 01.01.2019344/2018
18501.01.2019185/2015Autorský zákon 185/2015 účinný od 01.01.2019306/2018
18601.01.2019343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019345/2018
177/2018
18701.01.2019357/2015Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 357/2015 účinný od 01.01.2019177/2018
18801.01.2019440/2015Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2019177/2018
18901.01.2019310/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2016 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19001.01.201955/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2019 do 31.01.2019347/2018
177/2018
318/2018
19101.01.2019182/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19201.01.2019241/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. 241/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19301.01.2019242/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19401.01.2019250/2017Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 250/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19501.01.2019267/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19601.01.2019276/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 276/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19701.01.2019279/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19801.01.2019302/2017Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest 302/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
19901.01.2019336/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 336/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
20001.01.2019344/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 344/2017 účinný od 01.01.2019
nový predpis
20101.01.2019351/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 351/2017 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
nový predpis
20201.01.201961/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 61/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
20301.01.2019109/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
20401.01.2019112/2018Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
nový predpis
20501.01.2019156/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
20601.01.2019162/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 162/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
20701.01.2019170/2018Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 170/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
20801.01.2019171/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 171/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020
nový predpis
20901.01.2019177/2018Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21001.01.2019185/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019 185/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21101.01.2019186/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 186/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21201.01.2019211/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21301.01.2019213/2018Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21401.01.2019216/2018Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 216/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21501.01.2019226/2018Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja 226/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21601.01.2019231/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 231/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21701.01.2019232/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 232/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
21801.01.2019241/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách 241/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019
nový predpis
21901.01.2019251/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.09.2019
nový predpis
22001.01.2019266/2018Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 266/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22101.01.2019277/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov 277/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22201.01.2019278/2018Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 278/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22301.01.2019279/2018Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 279/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22401.01.2019280/2018Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 280/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22501.01.2019282/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 282/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22601.01.2019290/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 290/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22701.01.2019295/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 295/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22801.01.2019296/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia 296/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
22901.01.2019300/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 300/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
23001.01.2019302/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. 302/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
23101.01.2019305/2018Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
nový predpis
23201.01.2019306/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 306/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
23301.01.2019307/2018Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 307/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
23401.01.2019308/2018Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 308/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
23501.01.2019309/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 309/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
nový predpis
23601.01.2019310/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 310/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020
nový predpis
23701.01.2019312/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 312/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019
nový predpis
23801.01.2019313/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 313/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
23901.01.2019317/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 317/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020
nový predpis
24001.01.2019318/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 318/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24101.01.2019321/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 321/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24201.01.2019322/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 322/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24301.01.2019323/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 323/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24401.01.2019325/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z. 325/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24501.01.2019329/2018Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 329/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24601.01.2019330/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov 330/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24701.01.2019331/2018Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii 331/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24801.01.2019333/2018Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 333/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
24901.01.2019334/2018Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov 334/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
25001.01.2019335/2018Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 335/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
25101.01.2019337/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov 337/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019
nový predpis
25201.01.2019344/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 344/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
25301.01.2019345/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 345/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
25401.01.2019346/2018Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
25501.01.2019347/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
25601.01.2019348/2018Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami 348/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
25701.01.2019351/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2018 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
nový predpis
25801.01.2019352/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 352/2018 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
nový predpis
25901.01.2019353/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 353/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
26001.01.2019354/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov 354/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
26101.01.2019355/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 355/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
26201.01.2019361/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 361/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
26301.01.2019362/2018Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení 362/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
26401.01.2019363/2018Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest 363/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
26501.01.2019364/2018Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republikyo výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní 364/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
26601.01.2019365/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 365/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
26701.01.2019368/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 368/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019
nový predpis
26801.01.2019369/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 369/2018 účinný od 01.01.2019 do 30.09.2019
nový predpis
26901.01.2019370/2018Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 370/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
27001.01.2019371/2018Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z. 371/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
27101.01.2019372/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
nový predpis
27201.01.2019373/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2018 účinný od 01.01.2019 do 20.07.2019
nový predpis
27301.01.2019374/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2018 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019
nový predpis
27401.01.2019375/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 375/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.08.2019
nový predpis
27501.01.2019376/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 376/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
27601.01.2019377/2018Zákon, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 377/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
27701.01.2019378/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov 378/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
27801.01.2019379/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z. 379/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
27901.01.2019380/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov 380/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
28001.01.2019381/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 381/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
28101.01.2019382/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 382/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
28201.01.2019383/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov 383/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
28301.01.2019385/2018Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 385/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
28401.01.2019386/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 386/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
28501.01.2019387/2018Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 387/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.03.2019
nový predpis
28601.01.2019388/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 388/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
nový predpis
28701.01.2019389/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 389/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
nový predpis
28801.01.2019392/2018Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 392/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
28901.01.2019393/2018Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 393/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29001.01.2019394/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov 394/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29101.01.2019396/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 396/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29201.01.2019397/2018Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení 397/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29301.01.2019399/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov 399/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29401.01.2019400/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 400/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29501.01.2019401/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 401/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29601.01.2019402/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019 402/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29701.01.2019415/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 415/2018 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29801.01.20191/2019Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky 1/2019 účinný od 01.01.2019
nový predpis
29901.01.201936/2019Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 36/2019 účinný od 01.01.2019
nový predpis
30002.01.2019145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 02.01.2019 do 28.02.2019284/2018
30102.01.2019219/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 219/1996 účinný od 02.01.2019284/2018
30202.01.2019338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 02.01.2019284/2018
30302.01.2019543/2002Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 02.01.2019284/2018
30402.01.2019364/2004Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 02.01.2019284/2018
30502.01.2019245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 02.01.2019 do 31.08.2019209/2018
30602.01.2019209/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2018 účinný od 02.01.2019 do 31.08.2019
nový predpis
30702.01.2019284/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 284/2018 účinný od 02.01.2019
nový predpis
30802.01.2019342/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách 342/2018 účinný od 02.01.2019
nový predpis
30909.01.20197/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu 7/2019 účinný od 09.01.2019
nový predpis
31010.01.20198/2019Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 8/2019 účinný od 10.01.2019
nový predpis
31114.01.2019435/2001Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 435/2001 účinný od 14.01.2019291/2018
31214.01.2019444/2002Zákon o dizajnoch 444/2002 účinný od 14.01.2019291/2018
31314.01.2019506/2009Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 14.01.2019291/2018
31414.01.2019291/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 291/2018 účinný od 14.01.2019
nový predpis
31514.01.2019332/2018Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 332/2018 účinný od 14.01.2019
nový predpis
31615.01.2019404/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín 404/2018 účinný od 15.01.2019
nový predpis
31715.01.201912/2019Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov 12/2019 účinný od 15.01.2019
nový predpis
31816.01.201917/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu 17/2019 účinný od 16.01.2019
nový predpis
31916.01.201918/2019Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 18/2019 účinný od 16.01.2019
nový predpis
32016.01.201919/2019Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie 19/2019 účinný od 16.01.2019
nový predpis
32117.01.201920/2019Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 20/2019 účinný od 17.01.2019
nový predpis
32222.01.201923/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 23/2019 účinný od 22.01.2019
nový predpis
32322.01.201924/2019Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúceho sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie 24/2019 účinný od 22.01.2019
nový predpis
32430.01.201940/1964Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 30.01.201925/2019
32530.01.201925/2019Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2016 z 10. októbra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 25/2019 účinný od 30.01.2019
nový predpis
32631.01.201926/2019Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva 26/2019 účinný od 31.01.2019
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore