Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.10.201840/1964Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.10.2018 do 04.12.2018213/2018
201.10.2018145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.10.2018 do 10.10.2018212/2018
301.10.2018162/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 162/1995 účinný od 01.10.2018 do 30.09.2019212/2018
401.10.2018215/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 215/1995 účinný od 01.10.2018 do 30.09.2019212/2018
501.10.2018431/2002Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.10.2018213/2018
601.10.2018595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.10.2018 do 31.12.2018213/2018
701.10.201897/2013Zákon o pozemkových spoločenstvách 97/2013 účinný od 01.10.2018110/2018
801.10.2018110/2018ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 110/2018 účinný od 01.10.2018
nový predpis
901.10.2018212/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 212/2018 účinný od 01.10.2018 do 30.09.2019
nový predpis
1001.10.2018213/2018Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 213/2018 účinný od 01.10.2018 do 31.12.2018
nový predpis
1101.10.2018263/2018Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 263/2018 účinný od 01.10.2018
nový predpis
1201.10.2018264/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh 264/2018 účinný od 01.10.2018
nový predpis
1301.10.2018265/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine 265/2018 účinný od 01.10.2018
nový predpis
1401.10.2018272/2018Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/13135/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 272/2018 účinný od 01.10.2018
nový predpis
1501.10.2018273/2018Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 273/2018 účinný od 01.10.2018
nový predpis
1601.10.2018274/2018Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody 274/2018 účinný od 01.10.2018
nový predpis
1702.10.2018757/2004Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 02.10.2018275/2018
1802.10.2018275/2018Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 275/2018 účinný od 02.10.2018
nový predpis
1903.10.2018276/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej 276/2018 účinný od 03.10.2018
nový predpis
2011.10.2018241/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 241/1993 účinný od 11.10.2018281/2018
2111.10.2018145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 11.10.2018 do 31.10.2018215/2018
2211.10.2018167/2008Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 167/2008 účinný od 11.10.2018215/2018
2311.10.2018185/2015Autorský zákon 185/2015 účinný od 11.10.2018 do 31.12.2018215/2018
2411.10.2018215/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 215/2018 účinný od 11.10.2018
nový predpis
2511.10.2018281/2018Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 281/2018 účinný od 11.10.2018
nový predpis
2615.10.20182/1991Zákon o kolektívnom vyjednávaní 2/1991 účinný od 15.10.2018 do 31.12.2018268/2018
2715.10.2018185/2002Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 15.10.2018 do 31.12.2018285/2018
2815.10.2018268/2018Zákon, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 268/2018 účinný od 15.10.2018
nový predpis
2915.10.2018285/2018Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018 zo 4. apríla 2018 285/2018 účinný od 15.10.2018
nový predpis
3022.10.2018292/2018Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie 292/2018 účinný od 22.10.2018
nový predpis
3122.10.2018293/2018Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 293/2018 účinný od 22.10.2018
nový predpis
3222.10.2018297/2018Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike 297/2018 účinný od 22.10.2018
nový predpis
3325.10.2018298/2018Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom 298/2018 účinný od 25.10.2018
nový predpis
3425.10.2018299/2018Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 299/2018 účinný od 25.10.2018
nový predpis
3528.10.2018130/2018Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 130/2018 účinný od 28.10.2018 do 03.11.2018
nový predpis
3630.10.2018461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 30.10.2018 do 31.10.2018282/2018
3730.10.2018282/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 282/2018 účinný od 30.10.2018 do 31.10.2018
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore