Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68244
Dôvodové správy: 1734
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.09.201840/1964Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
201.09.201871/1967Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 71/1967 účinný od 01.09.2018177/2018
301.09.2018111/1990Zákon o štátnom podniku 111/1990 účinný od 01.09.2018177/2018
401.09.201892/1991Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018177/2018
501.09.2018455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
601.09.2018513/1991Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.09.2018264/2017
701.09.2018182/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
801.09.2018129/1998Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
901.09.2018139/1998Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
1001.09.2018144/1998Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
1101.09.2018194/1998Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 194/1998 účinný od 01.09.2018177/2018
1201.09.2018253/1998Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.09.2018177/2018
1301.09.2018136/2000Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.09.2018177/2018
1401.09.2018308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
1501.09.2018338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
1601.09.2018314/2001Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 účinný od 01.09.2018177/2018
1701.09.2018491/2001Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 491/2001 účinný od 01.09.2018
nový predpis
1801.09.2018566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
1901.09.201834/2002Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018177/2018
2001.09.2018461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018264/2017
2101.09.2018530/2003Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018264/2017
2201.09.2018596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.09.2018182/2017
2301.09.2018597/2003Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018182/2017
2401.09.201811/2004Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2018177/2018
2501.09.2018215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
2601.09.2018220/2004Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.09.2018177/2018
2701.09.2018578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018156/2018
177/2018
2801.09.2018581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
2901.09.20188/2005Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3001.09.201815/2005Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3101.09.2018171/2005Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3201.09.2018172/2005Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3301.09.2018326/2005Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3401.09.201839/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3501.09.2018245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018182/2017
3601.09.2018318/2008Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách 318/2008 účinný od 01.09.2018113/2015
3701.09.2018448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.09.2018156/2018
3801.09.2018362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3901.09.2018113/2015Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 113/2015 účinný od 01.09.2018
nový predpis
4001.09.201892/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2017 účinný od 01.09.2018
nový predpis
4101.09.2018182/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
4201.09.2018264/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018
nový predpis
4301.09.2018265/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 265/2017 účinný od 01.09.2018
nový predpis
4401.09.201817/2018Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 17/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
4501.09.201834/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 34/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
4601.09.2018142/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 142/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.08.2019
nový predpis
4701.09.2018156/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
4801.09.2018177/2018Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
4901.09.2018178/2018Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 178/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018
nový predpis
5001.09.2018183/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 183/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.