Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69037
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.09.201840/1964Občiansky zákonník 40/1964 účinný od 01.09.2018 do 30.09.2018184/2018
201.09.201871/1967Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 71/1967 účinný od 01.09.2018177/2018
301.09.2018111/1990Zákon o štátnom podniku 111/1990 účinný od 01.09.2018177/2018
401.09.201892/1991Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018177/2018
501.09.2018455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
601.09.2018513/1991Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.09.2018264/2017
701.09.2018566/1992Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
801.09.201840/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
901.09.2018182/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018177/2018
1001.09.201842/1994Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 01.09.2018177/2018
1101.09.2018129/1998Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
1201.09.2018139/1998Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018177/2018
1301.09.2018144/1998Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
1401.09.2018194/1998Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 194/1998 účinný od 01.09.2018177/2018
1501.09.2018253/1998Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.09.2018177/2018
1601.09.2018136/2000Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
1701.09.2018308/2000Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
1801.09.2018338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018177/2018
1901.09.2018435/2000Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 01.09.2018177/2018
2001.09.2018314/2001Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 účinný od 01.09.2018177/2018
2101.09.2018483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
2201.09.2018491/2001Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 491/2001 účinný od 01.09.2018184/2018
2301.09.2018566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
2401.09.201834/2002Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018177/2018
2501.09.2018139/2002Zákon o rybárstve 139/2002 účinný od 01.09.2018177/2018
2601.09.2018386/2002Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 386/2002 účinný od 01.09.2018177/2018
2701.09.2018429/2002Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
2801.09.2018467/2002Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
2901.09.2018461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018264/2017
3001.09.2018503/2003Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 503/2003 účinný od 01.09.2018177/2018
3101.09.2018530/2003Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018264/2017
3201.09.2018595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.09.2018 do 30.09.2018209/2018
3301.09.2018596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.09.2018 do 19.12.2018209/2018
182/2017
3401.09.2018597/2003Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.09.2018 do 29.12.2018209/2018
182/2017
3501.09.20185/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3601.09.201811/2004Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2018177/2018
3701.09.201843/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3801.09.2018215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
3901.09.2018220/2004Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.09.2018177/2018
4001.09.2018523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
4101.09.2018541/2004Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
4201.09.2018578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018177/2018
156/2018
4301.09.2018581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.09.2018 do 29.12.2018177/2018
4401.09.2018650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
4501.09.2018657/2004Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
4601.09.20188/2005Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
4701.09.201815/2005Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
4801.09.2018171/2005Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
4901.09.2018172/2005Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
5001.09.2018326/2005Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
5101.09.2018473/2005Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
5201.09.2018538/2005Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
5301.09.2018555/2005Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 01.09.2018177/2018
5401.09.201824/2006Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
5501.09.2018238/2006Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2006 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
5601.09.201839/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
184/2018
5701.09.2018220/2007Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
5801.09.2018461/2007Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave 461/2007 účinný od 01.09.2018177/2018
5901.09.2018474/2007Zákon o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie 474/2007 účinný od 01.09.2018177/2018
6001.09.2018569/2007Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
6101.09.201892/2008Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2008 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
6201.09.2018245/2008Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018182/2017
209/2018
210/2018
6301.09.2018282/2008Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
6401.09.2018318/2008Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách 318/2008 účinný od 01.09.2018113/2015
6501.09.2018448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018177/2018
156/2018
6601.09.2018514/2008Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 514/2008 účinný od 01.09.2018177/2018
6701.09.2018516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
211/2018
6801.09.2018583/2008Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
6901.09.2018185/2009Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
7001.09.2018186/2009Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018177/2018
7101.09.2018189/2009Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 189/2009 účinný od 01.09.2018177/2018
7201.09.2018276/2009Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov 276/2009 účinný od 01.09.2018177/2018
7301.09.2018313/2009Zákon o vinohradníctve a vinárstve 313/2009 účinný od 01.09.2018177/2018
7401.09.2018492/2009Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
7501.09.2018514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
7601.09.2018563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
7701.09.2018129/2010Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
7801.09.2018267/2010Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 267/2010 účinný od 01.09.2018177/2018
7901.09.2018434/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 434/2010 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8001.09.2018524/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8101.09.2018525/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8201.09.2018526/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8301.09.2018544/2010Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8401.09.201839/2011Zákon o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 39/2011 účinný od 01.09.2018177/2018
8501.09.2018203/2011Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8601.09.2018324/2011Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8701.09.2018351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8801.09.2018362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
8901.09.2018392/2011Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
9001.09.2018405/2011Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 405/2011 účinný od 01.09.2018177/2018
9101.09.201856/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
9201.09.2018414/2012Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.09.2018
nový predpis
9301.09.201839/2013Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
9401.09.201871/2013Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.09.2018 do 29.11.2018177/2018
9501.09.2018144/2013Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 144/2013 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
9601.09.2018387/2013Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2013 účinný od 01.09.2018177/2018
9701.09.2018474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
9801.09.201858/2014Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018177/2018
220/2018
9901.09.2018284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.09.2018 do 01.09.2018
nový predpis
10001.09.2018113/2015Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 113/2015 účinný od 01.09.2018
nový predpis
10101.09.2018343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.09.2018 do 25.09.2018177/2018
10201.09.201892/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2017 účinný od 01.09.2018
nový predpis
10301.09.2018182/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
10401.09.2018264/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.09.2018
nový predpis
10501.09.2018265/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 265/2017 účinný od 01.09.2018
nový predpis
10601.09.201817/2018Zákon o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 17/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
10701.09.201834/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 34/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
10801.09.2018142/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov 142/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.08.2019
nový predpis
10901.09.2018156/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
11001.09.2018177/2018Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
11101.09.2018178/2018Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 178/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.10.2018
nový predpis
11201.09.2018183/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 183/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
11301.09.2018184/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 184/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.08.2019
nový predpis
11401.09.2018209/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 209/2018 účinný od 01.09.2018 do 01.01.2019
nový predpis
11501.09.2018210/2018Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 210/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
11601.09.2018211/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2018 účinný od 01.09.2018 do 01.09.2018
nový predpis
11701.09.2018220/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 220/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
11801.09.2018233/2018Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 233/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
11901.09.2018237/2018Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z. 237/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
12001.09.2018241/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách 241/2018 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
12101.09.2018242/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov 242/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
12201.09.2018243/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby 243/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
12301.09.2018244/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov 244/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
12401.09.2018245/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 245/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
12501.09.2018246/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z. 246/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
12601.09.2018247/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia 247/2018 účinný od 01.09.2018
nový predpis
12702.09.2018284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 02.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
12802.09.2018211/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2018 účinný od 02.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
12904.09.2018248/2018Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov 248/2018 účinný od 04.09.2018
nový predpis
13006.09.2018249/2018Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk 249/2018 účinný od 06.09.2018
nový predpis
13106.09.2018250/2018Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 9/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov 250/2018 účinný od 06.09.2018
nový predpis
13213.09.2018251/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 13.09.2018 do 31.12.2018
nový predpis
13313.09.2018253/2018Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. septembra 2018 č. 2018/7986:7-60A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách. 253/2018 účinný od 13.09.2018
nový predpis
13415.09.2018252/2018Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 252/2018 účinný od 15.09.2018
nový predpis
13518.09.2018254/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 254/2018 účinný od 18.09.2018
nový predpis
13618.09.2018255/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami 255/2018 účinný od 18.09.2018
nový predpis
13718.09.2018256/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov 256/2018 účinný od 18.09.2018
nový predpis
13818.09.2018257/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry 257/2018 účinný od 18.09.2018
nový predpis
13918.09.2018258/2018Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. S08321-2018-OL, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 258/2018 účinný od 18.09.2018
nový predpis
14020.09.2018259/2018Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia zo 07.09.2018 č. 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam 259/2018 účinný od 20.09.2018
nový predpis
14120.09.2018260/2018Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 260/2018 účinný od 20.09.2018
nový predpis
14220.09.2018261/2018Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov 261/2018 účinný od 20.09.2018
nový predpis
14320.09.2018262/2018Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 262/2018 účinný od 20.09.2018
nový predpis
14425.09.2018267/2018Oznámenie Národnej banky Slovenskao vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave 267/2018 účinný od 25.09.2018
nový predpis
14526.09.2018133/2002Zákon o Slovenskej akadémii vied 133/2002 účinný od 26.09.2018270/2018
14626.09.2018343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 26.09.2018 do 31.12.2018269/2018
14726.09.2018269/2018Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 269/2018 účinný od 26.09.2018 do 31.10.2018
nový predpis
14826.09.2018270/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 270/2018 účinný od 26.09.2018 do 31.10.2018
nový predpis
14927.09.2018250/2007Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 27.09.2018 do 31.12.2018271/2018
15027.09.2018271/2018Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci Ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 271/2018 účinný od 27.09.2018
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore