Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69016
Dôvodové správy: 1804
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.03.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.05.2018138/1991Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 01.05.2018 do 31.01.2019112/2018
201.05.2018455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018112/2018
301.05.2018513/1991Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.05.2018 do 31.08.2018112/2018
401.05.2018278/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018112/2018
501.05.2018152/1994Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 152/1994 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018112/2018
601.05.2018145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018108/2018
701.05.2018147/1997Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 147/1997 účinný od 01.05.2018 do 31.10.2018112/2018
801.05.2018213/1997Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.05.2018 do 31.10.2018112/2018
901.05.2018311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.05.2018 do 31.12.201863/2018
1001.05.2018446/2001Zákon o majetku vyšších územných celkov 446/2001 účinný od 01.05.2018 do 31.01.2019112/2018
1101.05.2018483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.05.2018 do 24.05.2018108/2018
1201.05.2018575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018112/2018
1301.05.201834/2002Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.05.2018 do 31.08.2018112/2018
1401.05.2018461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.05.2018 do 30.06.2018279/2017
63/2018
1501.05.2018504/2003Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.05.2018 do 31.01.2019110/2018
291/2017
1601.05.2018553/2003Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.05.2018 do 31.12.201863/2018
1701.05.2018595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.05.2018 do 31.08.201863/2018
1801.05.20185/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.05.2018 do 30.06.2018112/2018
63/2018
108/2018
64/2018
1901.05.201843/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.05.2018 do 31.08.2018109/2018
2001.05.2018576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.05.2018 do 30.06.2018109/2018
351/2017
2101.05.2018577/2004Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018109/2018
351/2017
2201.05.2018578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.05.2018 do 14.06.2018351/2017
109/2018
2301.05.2018580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.05.2018 do 14.06.201863/2018
2401.05.2018581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.05.2018 do 14.06.2018109/2018
351/2017
2501.05.2018582/2004Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018112/2018
2601.05.2018650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.05.2018 do 31.08.2018109/2018
2701.05.2018725/2004Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 725/2004 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018106/2018
2801.05.2018172/2005Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.05.2018 do 31.08.2018108/2018
2901.05.2018569/2005Zákon o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu 569/2005 účinný od 01.05.2018107/2018
3001.05.2018570/2005Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018107/2018
3101.05.2018663/2007Zákon o minimálnej mzde 663/2007 účinný od 01.05.201863/2018
3201.05.2018129/2010Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.05.2018 do 24.05.2018279/2017
3301.05.2018404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.05.2018 do 24.05.2018108/2018
3401.05.2018414/2012Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.05.2018332/2017
3501.05.2018474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.05.2018106/2018
3601.05.2018488/2013Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.05.2018106/2018
3701.05.2018292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.05.2018112/2018
3801.05.2018343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.05.2018 do 31.08.2018112/2018
3901.05.201890/2016Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90/2016 účinný od 01.05.2018 do 30.06.2018279/2017
4001.05.201855/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.05.2018 do 31.12.201863/2018
112/2018
4101.05.2018279/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 01.05.2018 do 30.06.2018
nový predpis
4201.05.2018291/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 291/2017 účinný od 01.05.2018
nový predpis
4301.05.2018332/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 332/2017 účinný od 01.05.2018
nový predpis
4401.05.2018351/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 351/2017 účinný od 01.05.2018 do 30.06.2018
nový predpis
4501.05.20185/2018Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov 5/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
4601.05.201811/2018Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa 11/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
4701.05.201833/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 33/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
4801.05.201863/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 63/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
4901.05.201864/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 64/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
5001.05.2018106/2018Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018
nový predpis
5101.05.2018107/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 107/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
5201.05.2018108/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
5301.05.2018109/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018
nový predpis
5401.05.2018110/2018ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 110/2018 účinný od 01.05.2018 do 30.06.2018
nový predpis
5501.05.2018111/2018Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 111/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
5601.05.2018112/2018Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 112/2018 účinný od 01.05.2018 do 30.06.2018
nový predpis
5701.05.2018124/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z. 124/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
5801.05.2018125/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 125/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
5901.05.2018126/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 126/2018 účinný od 01.05.2018
nový predpis
6018.05.2018143/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci 143/2018 účinný od 18.05.2018
nový predpis
6118.05.2018144/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednsoti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti 144/2018 účinný od 18.05.2018
nový predpis
6220.05.2018135/1961Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 20.05.2018 do 31.03.2019
nový predpis
6320.05.2018128/2002Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 20.05.2018 do 30.06.2018
nový predpis
6420.05.20188/2009Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 20.05.2018 do 31.12.2019
nový predpis
6520.05.2018136/2010Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 136/2010 účinný od 20.05.2018
nový predpis
6620.05.201879/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 20.05.2018 do 31.07.2018
nový predpis
6720.05.2018106/2018Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 20.05.2018 do 31.12.2019
nový predpis
6820.05.2018127/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov 127/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
6920.05.2018128/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov 128/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7020.05.2018129/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel 129/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7120.05.2018131/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel 131/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7220.05.2018132/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania 132/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7320.05.2018133/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla 133/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7420.05.2018134/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 134/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7520.05.2018135/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole 135/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7620.05.2018136/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania 136/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7720.05.2018137/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly 137/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7820.05.2018138/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 138/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
7920.05.2018139/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 139/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
8020.05.2018140/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení 140/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
8120.05.2018141/2018Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke 141/2018 účinný od 20.05.2018
nový predpis
8224.05.2018596/2003Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 24.05.2018 do 31.08.2018182/2017
8324.05.2018182/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 24.05.2018 do 31.08.2018
nový predpis
8425.05.2018124/1992Zákon o Vojenskej polícii 124/1992 účinný od 25.05.2018 do 31.03.201918/2018
8525.05.2018171/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 25.05.2018 do 31.12.201818/2018
68/2018
8625.05.2018145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 25.05.2018 do 30.06.201818/2018
8725.05.20184/2001Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 4/2001 účinný od 25.05.201818/2018
8825.05.2018153/2001Zákon o prokuratúre 153/2001 účinný od 25.05.2018 do 31.01.201918/2018
8925.05.2018483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 25.05.2018 do 31.08.201818/2018
9025.05.2018395/2002Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 395/2002 účinný od 25.05.201818/2018
9125.05.2018417/2002Zákon o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb 417/2002 účinný od 25.05.201818/2018
9225.05.2018586/2003Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 25.05.2018 do 31.12.201818/2018
9325.05.2018541/2004Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 25.05.2018 do 31.08.201818/2018
9425.05.2018652/2004Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 652/2004 účinný od 25.05.2018 do 30.06.201918/2018
9525.05.2018757/2004Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 25.05.2018 do 01.10.201818/2018
9625.05.2018129/2010Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 25.05.2018 do 30.06.201818/2018
9725.05.2018404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 25.05.2018 do 31.12.201868/2018
9825.05.201818/2018Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18/2018 účinný od 25.05.2018
nový predpis
9925.05.201868/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 68/2018 účinný od 25.05.2018
nový predpis
10025.05.201869/2018Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2018 účinný od 25.05.2018
nový predpis
10125.05.2018149/2018Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča 149/2018 účinný od 25.05.2018
nový predpis
10231.05.2018152/2018Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. mája 2018 č. S05091-2018-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018 152/2018 účinný od 31.05.2018
nový predpis
10331.05.2018153/2018Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 153/2018 účinný od 31.05.2018
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore