Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69169
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.04.2018369/1990Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.04.2018 do 31.12.201870/2018
201.04.2018455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201887/2018
56/2018
301.04.2018198/1994Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve 198/1994 účinný od 01.04.201869/2018
401.04.2018145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201856/2018
87/2018
501.04.2018233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.04.2018 do 31.12.201859/2018
601.04.201873/1998Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.04.2018 do 31.12.201869/2018
701.04.2018338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.04.2018 do 31.08.201856/2018
801.04.2018435/2000Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 01.04.2018 do 31.08.201856/2018
901.04.2018483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201869/2018
1001.04.2018128/2002Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.04.2018 do 19.05.201856/2018
1101.04.2018319/2002Zákon o obrane Slovenskej republiky 319/2002 účinný od 01.04.201869/2018
1201.04.2018461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.04.2018 do 29.04.201887/2018
1301.04.2018595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201857/2018
1401.04.20185/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201857/2018
1501.04.201898/2004Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.04.2018 do 31.12.2018268/2017
1601.04.2018106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.04.2018 do 30.06.2018269/2017
1701.04.2018215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.04.2018 do 31.08.201869/2018
1801.04.2018541/2004Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.04.2018 do 24.05.201887/2018
1901.04.2018576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201887/2018
61/2018
2001.04.2018577/2004Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201887/2018
2101.04.2018578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201887/2018
2201.04.2018579/2004Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.04.2018 do 14.06.201887/2018
2301.04.2018581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201887/2018
2401.04.2018305/2005Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.04.2018 do 31.12.201861/2018
2501.04.2018238/2006Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2006 účinný od 01.04.2018 do 31.08.201887/2018
2601.04.2018355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 01.04.2018 do 30.06.201887/2018
2701.04.2018539/2008Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.04.2018 do 31.12.201858/2018
2801.04.2018529/2010Zákon o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) 529/2010 účinný od 01.04.201856/2018
2901.04.201845/2011Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.04.2018 do 31.12.201869/2018
3001.04.2018182/2011Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 182/2011 účinný od 01.04.2018 do 31.12.201856/2018
3101.04.2018254/2011Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 254/2011 účinný od 01.04.201856/2018
3201.04.2018351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.04.2018 do 31.08.201869/2018
56/2018
3301.04.2018362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.04.2018 do 14.06.201887/2018
351/2017
3401.04.2018363/2011Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.04.2018 do 14.06.201887/2018
3501.04.2018404/2011Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201857/2018
3601.04.201878/2012Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 78/2012 účinný od 01.04.201856/2018
3701.04.2018305/2013Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.04.2018 do 31.12.2018238/2017
69/2018
273/2015
3801.04.2018474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.04.2018 do 30.04.201856/2018
3901.04.2018273/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 273/2015 účinný od 01.04.2018
nový predpis
4001.04.2018238/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 238/2017 účinný od 01.04.2018
nový predpis
4101.04.2018268/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 268/2017 účinný od 01.04.2018
nový predpis
4201.04.2018269/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 269/2017 účinný od 01.04.2018 do 30.06.2018
nový predpis
4301.04.2018310/2017Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 310/2017 účinný od 01.04.2018
nový predpis
4401.04.2018351/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 351/2017 účinný od 01.04.2018 do 30.04.2018
nový predpis
4501.04.201855/2018Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru 55/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
4601.04.201856/2018Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 56/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
4701.04.201857/2018Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
4801.04.201858/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 58/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
4901.04.201859/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 59/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
5001.04.201860/2018Zákon o technickej normalizácii 60/2018 účinný od 01.04.2018 do 31.03.2020
nový predpis
5101.04.201861/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 61/2018 účinný od 01.04.2018 do 31.12.2018
nový predpis
5201.04.201869/2018Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2018 účinný od 01.04.2018 do 24.05.2018
nový predpis
5301.04.201870/2018Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 70/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
5401.04.201876/2018Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 76/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
5501.04.201882/2018Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch 82/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
5601.04.201883/2018Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z. 83/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
5701.04.201885/2018Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu 85/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
5801.04.201887/2018Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87/2018 účinný od 01.04.2018 do 31.12.2023
nový predpis
5901.04.201888/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 88/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6001.04.201889/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka 89/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6101.04.201891/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov 91/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6201.04.201892/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 92/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6301.04.201893/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty 93/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6401.04.201894/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky 94/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6501.04.201895/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom 95/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6601.04.201896/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete 96/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6701.04.201897/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 97/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6801.04.201898/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia 98/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
6901.04.201899/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zabezpečení radiačnej ochrany 99/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
7001.04.2018100/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody 100/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
7101.04.2018101/2018Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia 101/2018 účinný od 01.04.2018
nový predpis
7201.04.2018103/2018Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103/2018 účinný od 01.04.2018 do 31.12.2019
nový predpis
7307.04.2018104/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátni na jednej strane a Filipínskou republikou na druhej strane 104/2018 účinný od 07.04.2018
nový predpis
7407.04.2018105/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane s a Mongolskom na strane druhej 105/2018 účinný od 07.04.2018
nový predpis
7513.04.2018135/1961Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 135/1961 účinný od 13.04.2018 do 19.05.2018106/2018
7613.04.2018106/2018Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106/2018 účinný od 13.04.2018 do 30.04.2018
nový predpis
7714.04.2018114/2018Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom 114/2018 účinný od 14.04.2018
nový predpis
7815.04.2018115/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad 115/2018 účinný od 15.04.2018
nový predpis
7919.04.2018119/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie 119/2018 účinný od 19.04.2018
nový predpis
8020.04.2018118/2018Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov 118/2018 účinný od 20.04.2018
nový predpis
8121.04.2018116/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov 116/2018 účinný od 21.04.2018
nový predpis
8221.04.2018117/2018Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 117/2018 účinný od 21.04.2018
nový predpis
8324.04.2018120/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov 120/2018 účinný od 24.04.2018
nový predpis
8424.04.2018121/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) 121/2018 účinný od 24.04.2018
nový predpis
8526.04.2018122/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov 122/2018 účinný od 26.04.2018
nový predpis
8627.04.2018123/2018Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. 123/2018 účinný od 27.04.2018
nový predpis
8730.04.2018461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 30.04.2018 do 30.04.2018279/2017
8830.04.2018279/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 30.04.2018 do 30.04.2018
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore