Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67629
Dôvodové správy: 1682
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.11.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.01.2018513/1991Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018264/2017
201.01.201871/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.01.2018152/2017
301.01.2018145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2018276/2017
238/2017
242/2017
401.01.2018200/1998Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 200/1998 účinný od 01.01.2018272/2017
501.01.2018264/1999Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 264/1999 účinný od 01.01.201851/2017
601.01.2018136/2000Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.01.2018277/2017
701.01.2018385/2000Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2018152/2017
801.01.2018435/2001Zákon o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) 435/2001 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018242/2017
901.01.2018483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2018264/2017
1001.01.2018575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2018138/2017
238/2017
1101.01.2018133/2002Zákon o Slovenskej akadémii vied 133/2002 účinný od 01.01.2018 do 30.06.2018243/2017
1201.01.2018291/2002Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.01.2018243/2017
1301.01.2018431/2002Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.01.2018264/2017
1401.01.2018444/2002Zákon o dizajnoch 444/2002 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018242/2017
1501.01.2018453/2003Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 453/2003 účinný od 01.01.2018266/2017
1601.01.2018461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2018 do 30.06.2018184/2017
266/2017
1701.01.2018504/2003Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov 504/2003 účinný od 01.01.201824/2015
1801.01.2018530/2003Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018264/2017
1901.01.2018552/2003Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 01.01.2018243/2017
2001.01.2018553/2003Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 553/2003 účinný od 01.01.2018243/2017
2101.01.2018595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2018264/2017
341/2016
2201.01.2018597/2003Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 597/2003 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018182/2017
2301.01.20185/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.201881/2017
2401.01.201898/2004Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2018 do 31.03.2018268/2017
2501.01.2018106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.01.2018 do 31.03.2018269/2017
2601.01.2018523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2018243/2017
310/2016
2701.01.2018576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.201877/2015
2801.01.2018578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2018 do 31.08.201841/2017
77/2015
153/2013
2901.01.2018579/2004Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.01.2018153/2013
3001.01.2018580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.201877/2015
41/2017
153/2013
3101.01.2018581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2018 do 30.06.2018266/2017
77/2015
3201.01.2018582/2004Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 582/2004 účinný od 01.01.2018243/2017
3301.01.20187/2005Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2018264/2017
3401.01.2018171/2005Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2018386/2016
3501.01.2018172/2005Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.01.2018243/2017
3601.01.2018326/2005Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 01.01.2018153/2017
3701.01.2018538/2005Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2018153/2013
3801.01.201817/2006Zákon o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania 17/2006 účinný od 01.01.2018244/2017
3901.01.2018330/2007Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.01.2018274/2017
4001.01.2018516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2018138/2017
4101.01.2018317/2009Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2009 účinný od 01.01.2018390/2011
4201.01.2018479/2009Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2009 účinný od 01.01.2018267/2017
4301.01.2018506/2009Zákon o ochranných známkach 506/2009 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018242/2017
4401.01.2018563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018267/2017
4501.01.2018434/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 434/2010 účinný od 01.01.2018243/2017
4601.01.2018443/2010Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2018249/2017
4701.01.2018524/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.01.2018 do 01.01.2018243/2017
138/2017
4801.01.2018525/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.01.2018243/2017
4901.01.2018526/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.01.2018243/2017
5001.01.2018545/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 545/2010 účinný od 01.01.2018243/2017
5101.01.2018200/2011Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200/2011 účinný od 01.01.2018264/2017
5201.01.2018324/2011Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 01.01.2018243/2017
5301.01.2018351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.01.2018238/2017
243/2017
5401.01.2018362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.201841/2017
153/2013
77/2015
5501.01.2018390/2011Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 390/2011 účinný od 01.01.2018
nový predpis
5601.01.2018150/2013Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 150/2013 účinný od 01.01.2018244/2017
5701.01.2018153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2018
nový predpis
5801.01.2018305/2013Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.01.2018 do 31.01.2018238/2017
5901.01.2018292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.01.201893/2017
6001.01.201824/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 24/2015 účinný od 01.01.2018
nový predpis
6101.01.201877/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 77/2015 účinný od 01.01.2018
nový predpis
6201.01.2018310/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2016 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
nový predpis
6301.01.2018341/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 341/2016 účinný od 01.01.2018
nový predpis
6401.01.2018386/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 386/2016 účinný od 01.01.2018
nový predpis
6501.01.201841/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 41/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
6601.01.201850/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 50/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
6701.01.201851/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 51/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
6801.01.201855/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
nový predpis
6901.01.201881/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 81/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7001.01.201890/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 90/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7101.01.201893/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7201.01.2018109/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 109/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7301.01.2018138/2017Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7401.01.2018152/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7501.01.2018153/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 153/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7601.01.2018171/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 171/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7701.01.2018182/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2017 účinný od 01.01.2018 do 23.05.2018
nový predpis
7801.01.2018184/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 184/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
7901.01.2018219/2017Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 219/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
8001.01.2018225/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 225/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
8101.01.2018227/2017Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 227/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
8201.01.2018233/2017Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 233/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
8301.01.2018234/2017Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 234/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
8401.01.2018238/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 238/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.01.2018
nový predpis
8501.01.2018242/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 242/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
nový predpis
8601.01.2018243/2017Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 243/2017 účinný od 01.01.2018 do 30.06.2018
nový predpis
8701.01.2018244/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu 244/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
8801.01.2018249/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 249/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
8901.01.2018250/2017Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 250/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
nový predpis
9001.01.2018261/2017Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka 261/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
9101.01.2018264/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 264/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.08.2018
nový predpis
9201.01.2018266/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 266/2017 účinný od 01.01.2018 do 30.06.2018
nový predpis
9301.01.2018267/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 267/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
nový predpis
9401.01.2018268/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 268/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.03.2018
nový predpis
9501.01.2018269/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 269/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.03.2018
nový predpis
9601.01.2018270/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 270/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
9701.01.2018272/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 272/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
9801.01.2018274/2017Zákon o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 274/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
9901.01.2018275/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 275/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
10001.01.2018276/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 276/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.12.2018
nový predpis
10101.01.2018277/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 277/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
10201.01.2018278/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 278/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
10301.01.2018279/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 01.01.2018 do 29.04.2018
nový predpis
10401.01.2018280/2017Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 280/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
10501.01.2018283/2017Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z. 283/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
10601.01.2018284/2017Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2016 Z. z. 284/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
10701.01.2018286/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov 286/2017 účinný od 01.01.2018
nový predpis
10802.01.2018524/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 02.01.2018177/2017
10902.01.2018177/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 177/2017 účinný od 02.01.2018
nový predpis
11003.01.2018566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 03.01.2018 do 02.09.2019237/2017
11103.01.2018429/2002Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 03.01.2018237/2017
11203.01.2018237/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 237/2017 účinný od 03.01.2018 do 02.09.2019
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.