Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68897
Dôvodové správy: 1797
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.12.2017455/1991Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.12.2017 do 31.12.2017289/2017
201.12.2017564/1991Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii 564/1991 účinný od 01.12.2017 do 31.03.2019293/2017
301.12.2017145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.12.2017 do 31.12.2017293/2017
401.12.2017139/1998Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.12.2017 do 31.08.2018288/2017
501.12.2017587/2004Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 587/2004 účinný od 01.12.2017 do 31.12.2017292/2017
601.12.2017725/2004Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 725/2004 účinný od 01.12.2017 do 30.04.2018293/2017
701.12.2017355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 01.12.2017 do 31.12.2017289/2017
801.12.2017137/2010Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 01.12.2017 do 30.06.2018293/2017
901.12.2017525/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.12.2017 do 31.12.2017290/2017
1001.12.201779/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.12.2017 do 31.12.2017292/2017
1101.12.2017285/2017Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev 285/2017 účinný od 01.12.2017
nový predpis
1201.12.2017288/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 288/2017 účinný od 01.12.2017
nový predpis
1301.12.2017289/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 289/2017 účinný od 01.12.2017 do 30.06.2018
nový predpis
1401.12.2017290/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 290/2017 účinný od 01.12.2017
nový predpis
1501.12.2017292/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2017 účinný od 01.12.2017 do 31.12.2017
nový predpis
1601.12.2017293/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 293/2017 účinný od 01.12.2017
nový predpis
1701.12.2017295/2017Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch 295/2017 účinný od 01.12.2017
nový predpis
1801.12.2017296/2017Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia 296/2017 účinný od 01.12.2017
nový predpis
1907.12.2017299/2017Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 299/2017 účinný od 07.12.2017
nový predpis
2012.12.2017303/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí zmeny Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, týkajúcej sa Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike, podpísanej 22. marca 2005 v Bratislave (oznámenie č. 198/2005 Z. z.). 303/2017 účinný od 12.12.2017
nový predpis
2115.12.2017747/2004Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 15.12.2017 do 31.12.2017279/2017
2215.12.2017279/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 279/2017 účinný od 15.12.2017 do 31.12.2017
nový predpis
2315.12.2017297/2017Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov 297/2017 účinný od 15.12.2017
nový predpis
2415.12.2017298/2017Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému 298/2017 účinný od 15.12.2017
nový predpis
2516.12.2017305/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 14. novembra 2017 č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 305/2017 účinný od 16.12.2017
nový predpis
2616.12.2017306/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 14. novembra 2017, č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver 306/2017 účinný od 16.12.2017
nový predpis
2716.12.2017307/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2017 č. MF/017340/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení neskorších predpisov. 307/2017 účinný od 16.12.2017
nový predpis
2816.12.2017308/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov. 308/2017 účinný od 16.12.2017
nový predpis
2916.12.2017309/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. 309/2017 účinný od 16.12.2017
nový predpis
3018.12.2017311/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2017 č. MF/14974/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 29. októbra 2015 č. MF/19939/2015-74. 311/2017 účinný od 18.12.2017
nový predpis
3118.12.2017312/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 28. novembra 2017 č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 246/2014 Z. z.) 312/2017 účinný od 18.12.2017
nový predpis
3218.12.2017313/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 28. novembra 2017 č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely (oznámenie č. 350/2014 Z. z.) 313/2017 účinný od 18.12.2017
nový predpis
3318.12.2017314/2017Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. novembra 2017 č. S00585-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach. 314/2017 účinný od 18.12.2017
nový predpis
3419.12.2017315/2017Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov 315/2017 účinný od 19.12.2017
nový predpis
3519.12.2017316/2017Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 316/2017 účinný od 19.12.2017
nový predpis
3621.12.2017326/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14770/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74. 326/2017 účinný od 21.12.2017
nový predpis
3721.12.2017327/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14774/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74 327/2017 účinný od 21.12.2017
nový predpis
3821.12.2017328/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14775/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74. 328/2017 účinný od 21.12.2017
nový predpis
3921.12.2017329/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 329/2017 účinný od 21.12.2017
nový predpis
4021.12.2017330/2017Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. S00923-2017-OL z 13. decembra 2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov v znení opatrenia č. S07880-OL-2016. 330/2017 účinný od 21.12.2017
nový predpis
4128.12.2017337/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu. 337/2017 účinný od 28.12.2017
nový predpis
4228.12.2017338/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. decembra 2017 č. 14/2017 o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu 338/2017 účinný od 28.12.2017
nový predpis
4328.12.2017341/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. decembra 2017 č. 15/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 341/2017 účinný od 28.12.2017
nový predpis
4428.12.2017342/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. decembra 2017 č. 16/2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov. 342/2017 účinný od 28.12.2017
nový predpis
4528.12.2017343/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. 343/2017 účinný od 28.12.2017
nový predpis
4628.12.2017345/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí zmeny č. 4 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní, podpísaného 4. novembra 2011 v Prahe 345/2017 účinný od 28.12.2017
nový predpis
4728.12.2017348/2017Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. S00692-2017-OL z 8. decembra 2017 ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 348/2017 účinný od 28.12.2017
nový predpis
4829.12.2017350/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Deviateho dodatkového protokolu Ústavy Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách. 350/2017 účinný od 29.12.2017
nový predpis
4930.12.2017311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 30.12.2017 do 30.04.2018335/2017
5030.12.2017595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 30.12.2017 do 31.12.2017335/2017
5130.12.2017448/2008Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 30.12.2017 do 31.12.2017331/2017
5230.12.2017440/2015Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 30.12.2017 do 31.12.2018335/2017
5330.12.2017331/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 331/2017 účinný od 30.12.2017 do 31.12.2017
nový predpis
5430.12.2017335/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 335/2017 účinný od 30.12.2017
nový predpis
5530.12.2017352/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy 352/2017 účinný od 30.12.2017
nový predpis
5630.12.2017353/2017Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. 353/2017 účinný od 30.12.2017
nový predpis
5730.12.2017354/2017Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721. 354/2017 účinný od 30.12.2017
nový predpis
5831.12.2017461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 31.12.2017 do 31.12.2017184/2017
5931.12.2017305/2013Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 31.12.2017 do 31.12.2017272/2016
6031.12.2017272/2016Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) 272/2016 účinný od 31.12.2017
nový predpis
6131.12.2017184/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 184/2017 účinný od 31.12.2017 do 31.12.2017
nový predpis
6231.12.2017291/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 291/2017 účinný od 31.12.2017 do 30.04.2018
nový predpis
6331.12.2017346/2017Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018 346/2017 účinný od 31.12.2017
nový predpis
6431.12.2017347/2017Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018 347/2017 účinný od 31.12.2017
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.