Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68125
Dôvodové správy: 1734
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.06.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.07.201771/1967Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 71/1967 účinný od 01.07.2017 do 31.10.2017149/2017
201.07.201771/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.07.2017 do 31.10.2017152/2017
301.07.2017385/2000Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017152/2017
401.07.2017483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.07.2017 do 31.12.20172/2017
501.07.2017566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.07.2017 do 31.10.2017117/2015
601.07.2017185/2002Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 01.07.2017152/2017
701.07.2017461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.07.2017 do 29.10.20172/2017
801.07.2017215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017152/2017
901.07.2017523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017146/2017
1001.07.2017581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.07.2017 do 31.07.2017356/2016
1101.07.2017757/2004Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.07.2017 do 24.05.2018152/2017
1201.07.201736/2005Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.07.20172/2017
1301.07.2017301/2005Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.07.2017 do 14.10.2017152/2017
1401.07.2017569/2007Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.07.2017 do 31.07.2017147/2017
1501.07.2017516/2008Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017138/2017
1601.07.2017526/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017146/2017
1701.07.2017258/2011Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 258/2011 účinný od 01.07.2017147/2017
1801.07.201739/2013Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017148/2017
1901.07.2017180/2014Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2020165/2017
2001.07.2017284/2014Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.07.2017138/2017
2101.07.2017117/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 117/2015 účinný od 01.07.2017
nový predpis
2201.07.2017356/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2016 účinný od 01.07.2017
nový predpis
2301.07.20172/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
2401.07.201716/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z. 16/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
2501.07.201750/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 50/2017 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017
nový predpis
2601.07.2017111/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z. 111/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
2701.07.2017138/2017Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017
nový predpis
2801.07.2017143/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
2901.07.2017146/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 146/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3001.07.2017147/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 147/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3101.07.2017148/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 148/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3201.07.2017149/2017Zákon, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 149/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3301.07.2017152/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152/2017 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017
nový predpis
3401.07.2017160/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu 160/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3501.07.2017161/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 475/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu 161/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3601.07.2017162/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami 162/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3701.07.2017163/2017Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 163/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3801.07.2017165/2017Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 165/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
3901.07.2017171/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 171/2017 účinný od 01.07.2017 do 31.12.2017
nový predpis
4001.07.2017172/2017Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov 172/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
4101.07.2017173/2017Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 173/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
4201.07.2017174/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti 174/2017 účinný od 01.07.2017
nový predpis
4306.07.2017317/2017Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 317/2017 účinný od 06.07.2017
nový predpis
4410.07.2017187/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) 187/2017 účinný od 10.07.2017
nový predpis
4515.07.2017338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 15.07.2017 do 31.03.2018176/2017
4615.07.2017514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 15.07.2017176/2017
4715.07.201756/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 15.07.2017176/2017
4815.07.2017176/2017Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 176/2017 účinný od 15.07.2017
nový predpis
4915.07.2017188/2017Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení 188/2017 účinný od 15.07.2017
nový predpis
5018.07.2017190/2017Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní 190/2017 účinný od 18.07.2017
nový predpis
5125.07.2017194/2017Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní opatrenia ktoré nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 194/2017 účinný od 25.07.2017
nový predpis
5225.07.2017195/2017Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. júna 2017 č. 8797/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia 195/2017 účinný od 25.07.2017
nový predpis
5325.07.2017196/2017Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 196/2017 účinný od 25.07.2017
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.