Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68125
Dôvodové správy: 1734
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.06.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.06.2017460/1992Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.06.2017137/2017
201.06.201716/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 16/1993 účinný od 01.06.201755/2017
301.06.201738/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 38/1993 účinný od 01.06.201755/2017
401.06.201739/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 39/1993 účinný od 01.06.201755/2017
501.06.2017118/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 118/1996 účinný od 01.06.201755/2017
601.06.2017350/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.06.201755/2017
701.06.2017311/2001Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.06.2017 do 29.12.201795/2017
801.06.2017564/2001Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 01.06.201755/2017
901.06.2017552/2003Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 01.06.2017 do 31.12.201755/2017
1001.06.2017580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.06.2017 do 31.10.201741/2017
153/2013
148/2015
77/2015
1101.06.2017581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.06.2017 do 30.06.201777/2015
41/2017
1201.06.2017330/2007Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.06.2017 do 31.12.201755/2017
1301.06.2017528/2008Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 528/2008 účinný od 01.06.201793/2017
1401.06.20179/2010Zákon o sťažnostiach 9/2010 účinný od 01.06.201794/2017
1501.06.201767/2010Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 67/2010 účinný od 01.06.2017
nový predpis
1601.06.2017129/2010Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.06.2017 do 31.12.2017299/2016
1701.06.2017153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.06.2017 do 31.12.2017
nový predpis
1801.06.2017180/2013Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.06.201755/2017
1901.06.2017292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.06.2017 do 31.12.201793/2017
2001.06.2017374/2014Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/2014 účinný od 01.06.201793/2017
2101.06.201777/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 77/2015 účinný od 01.06.2017 do 31.12.2017
nový predpis
2201.06.2017148/2015Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 148/2015 účinný od 01.06.2017
nový predpis
2301.06.2017343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.06.201793/2017
2401.06.2017299/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 299/2016 účinný od 01.06.2017
nový predpis
2501.06.201741/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 41/2017 účinný od 01.06.2017 do 31.12.2017
nový predpis
2601.06.201755/2017Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.06.2017 do 31.12.2017
nový predpis
2701.06.201776/2017Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 76/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
2801.06.201793/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2017 účinný od 01.06.2017 do 31.12.2017
nový predpis
2901.06.201794/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 94/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3001.06.201795/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 95/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3101.06.2017108/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 108/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3201.06.2017110/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení vyhlášky č. 234/2010 Z. z. 110/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3301.06.2017113/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby 113/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3401.06.2017114/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky 114/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3501.06.2017123/2017Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami 123/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3601.06.2017124/2017Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z. 124/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3701.06.2017125/2017Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 125/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3801.06.2017126/2017Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov 126/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
3901.06.2017127/2017Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach 127/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
4001.06.2017128/2017Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov 128/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
4101.06.2017132/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním 132/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
4201.06.2017135/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 135/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
4301.06.2017136/2017Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení 136/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
4401.06.2017137/2017Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 137/2017 účinný od 01.06.2017
nový predpis
4502.06.2017669/2007Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 669/2007 účinný od 02.06.2017139/2017
4602.06.2017139/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 139/2017 účinný od 02.06.2017
nový predpis
4702.06.2017140/2017Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci zrušenia článkov V a VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky 140/2017 účinný od 02.06.2017
nový predpis
4812.06.2017154/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory 154/2017 účinný od 12.06.2017
nový predpis
4912.06.2017155/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania zo 7. novembra 2006 155/2017 účinný od 12.06.2017
nový predpis
5014.06.2017156/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy 156/2017 účinný od 14.06.2017
nový predpis
5114.06.2017157/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 30. mája 2017 č. 1/2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch 157/2017 účinný od 14.06.2017
nový predpis
5215.06.201751/1988Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 15.06.2017 do 31.07.2017142/2017
5315.06.201771/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 15.06.2017 do 30.06.2017141/2017
5415.06.2017530/2003Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 15.06.2017 do 07.11.2017141/2017
5515.06.2017555/2005Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 15.06.2017144/2017
5615.06.201724/2006Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 15.06.2017142/2017
5715.06.2017141/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 141/2017 účinný od 15.06.2017
nový predpis
5815.06.2017142/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 142/2017 účinný od 15.06.2017
nový predpis
5915.06.2017144/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 144/2017 účinný od 15.06.2017
nový predpis
6015.06.2017145/2017Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu 145/2017 účinný od 15.06.2017
nový predpis
6115.06.2017158/2017Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 2. júna 2017 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívny m zmluvám vyššieho stupňa 158/2017 účinný od 15.06.2017
nový predpis
6216.06.2017159/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o poskytnutí dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do OECD na audit protikorupčných právnych predpisov Slovenskej republiky a zmapovanie rizík v týchto predpisoch. 159/2017 účinný od 16.06.2017
nový predpis
6318.06.2017440/2010Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 440/2010 účinný od 18.06.2017
nový predpis
6428.06.2017250/2012Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 28.06.2017164/2017
6528.06.2017164/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 164/2017 účinný od 28.06.2017
nový predpis
6628.06.2017166/2017Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 166/2017 účinný od 28.06.2017
nový predpis
6728.06.2017167/2017Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 167/2017 účinný od 28.06.2017
nový predpis
6828.06.2017168/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. júna 2017 č. 3/2017, o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu 168/2017 účinný od 28.06.2017
nový predpis
6928.06.2017169/2017Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 20. júna 2017 č. 2/2017, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 169/2017 účinný od 28.06.2017
nový predpis
7028.06.2017170/2017Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. júna 2017 č. 2/2017, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu. 170/2017 účinný od 28.06.2017
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.