Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 68028
Dôvodové správy: 1720
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.04.201771/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.04.2017 do 14.06.201754/2017
2/2017
201.04.2017145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.04.2017 do 31.10.201751/2017
301.04.2017233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.04.2017 do 31.12.20172/2017
233/1995
401.04.2017264/1999Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 264/1999 účinný od 01.04.2017 do 31.12.201751/2017
501.04.2017461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.04.2017 do 30.04.20172/2017
601.04.2017215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.04.2017 do 30.06.201751/2017
701.04.201736/2005Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 36/2005 účinný od 01.04.20172/2017
801.04.2017275/2006Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 275/2006 účinný od 01.04.2017 do 31.10.2017273/2015
901.04.201755/2007Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh 55/2007 účinný od 01.04.2017276/2016
1001.04.201757/2007Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh 57/2007 účinný od 01.04.2017277/2016
1101.04.2017254/2011Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 254/2011 účinný od 01.04.2017 do 31.03.201851/2017
1201.04.2017362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.04.2017 do 31.10.2017306/2016
1301.04.201778/2012Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 78/2012 účinný od 01.04.2017 do 31.03.201851/2017
1401.04.2017474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.04.2017 do 31.07.201751/2017
1501.04.2017273/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 273/2015 účinný od 01.04.2017 do 31.10.2017
nový predpis
1601.04.2017218/2016Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., 218/2016 účinný od 01.04.2017
nový predpis
1701.04.2017274/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 274/2016 účinný od 01.04.2017
nový predpis
1801.04.2017275/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh 275/2016 účinný od 01.04.2017
nový predpis
1901.04.2017276/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z. 276/2016 účinný od 01.04.2017
nový predpis
2001.04.2017277/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 277/2016 účinný od 01.04.2017
nový predpis
2101.04.2017278/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov 278/2016 účinný od 01.04.2017
nový predpis
2201.04.2017306/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 306/2016 účinný od 01.04.2017
nový predpis
2301.04.2017343/2016Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o niektorých výrobkoch z mlieka 343/2016 účinný od 01.04.2017
nový predpis
2401.04.20172/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2017 účinný od 01.04.2017 do 30.06.2017
nový predpis
2501.04.20178/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 8/2017 účinný od 01.04.2017
nový predpis
2601.04.201751/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 51/2017 účinný od 01.04.2017 do 31.12.2017
nový predpis
2701.04.201754/2017Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 54/2017 účinný od 01.04.2017
nový predpis
2801.04.201760/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu 60/2017 účinný od 01.04.2017
nový predpis
2901.04.201761/2017Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 61/2017 účinný od 01.04.2017
nový predpis
3001.04.201768/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 68/2017 účinný od 01.04.2017
nový predpis
3101.04.201770/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z. 70/2017 účinný od 01.04.2017
nový predpis
3204.04.2017460/1992Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 04.04.2017 do 31.05.201771/2017
3304.04.201738/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 38/1993 účinný od 04.04.2017 do 31.05.201772/2017
3404.04.201771/2017Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 71/2017 účinný od 04.04.2017
nový predpis
3504.04.201772/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov 72/2017 účinný od 04.04.2017
nový predpis
3606.04.201774/2017Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 74/2017 účinný od 06.04.2017
nový predpis
3708.04.201775/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode 75/2017 účinný od 08.04.2017
nový predpis
3810.04.201778/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci 78/2017 účinný od 10.04.2017
nový predpis
3911.04.201780/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. 80/2017 účinný od 11.04.2017
nový predpis
4015.04.201783/2017Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 83/2017 účinný od 15.04.2017
nový predpis
4120.04.201784/2017Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom 84/2017 účinný od 20.04.2017
nový predpis
4220.04.201789/2017Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 89/2017 účinný od 20.04.2017
nový predpis
4321.04.201791/2017Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 91/2017 účinný od 21.04.2017
nový predpis
4427.04.201798/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci. 98/2017 účinný od 27.04.2017
nový predpis
4529.04.2017576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 29.04.2017 do 31.10.2017317/2016
4629.04.2017578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 29.04.2017 do 30.04.2017317/2016
4729.04.2017581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 29.04.2017 do 31.05.2017317/2016
4829.04.2017317/2016Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2016 účinný od 29.04.2017
nový predpis
4930.04.2017329/2016Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov 329/2016 účinný od 30.04.2017 do 05.11.2017
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.