Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67506
Dôvodové správy: 1680
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.10.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.02.201751/1988Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.02.2017 do 14.06.2017315/2016
201.02.2017372/1990Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.02.2017315/2016
301.02.201792/1991Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.02.2017315/2016
401.02.2017138/1991Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí 138/1991 účinný od 01.02.2017315/2016
501.02.201771/1992Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.02.2017 do 31.03.2017342/2016
307/2016
601.02.2017278/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.02.2017315/2016
701.02.2017145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.02.2017 do 31.03.2017342/2016
801.02.2017233/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.02.2017 do 31.03.20172/2017
901.02.2017446/2001Zákon o majetku vyšších územných celkov 446/2001 účinný od 01.02.2017315/2016
1001.02.2017483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.02.2017 do 30.06.2017315/2016
1101.02.2017527/2002Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 527/2002 účinný od 01.02.2017315/2016
1201.02.2017549/2003Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.02.2017315/2016
307/2016
1301.02.2017595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.02.2017 do 31.12.2017341/2016
1401.02.2017106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.02.2017 do 30.04.2017296/2016
1501.02.2017176/2004Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. 176/2004 účinný od 01.02.2017315/2016
1601.02.2017523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.02.2017 do 30.06.2017315/2016
1701.02.2017578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.02.2017 do 28.02.2017317/2016
1801.02.2017581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.02.2017 do 28.04.2017315/2016
1901.02.2017757/2004Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.02.2017 do 30.06.20172/2017
2001.02.20177/2005Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.02.2017 do 28.02.2017315/2016
2101.02.2017561/2007Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2007 účinný od 01.02.2017315/2016
2201.02.2017569/2007Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.02.2017 do 30.06.2017315/2016
2301.02.2017297/2008Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 297/2008 účinný od 01.02.2017315/2016
2401.02.2017351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.02.2017353/2016
2501.02.2017251/2012Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017315/2016
2601.02.2017474/2013Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.02.2017 do 31.03.2017315/2016
2701.02.2017488/2013Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov 488/2013 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017315/2016
2801.02.2017292/2014Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 292/2014 účinný od 01.02.2017 do 31.05.2017315/2016
2901.02.2017343/2015Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 01.02.2017 do 31.05.2017315/2016
3001.02.2017296/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 296/2016 účinný od 01.02.2017 do 30.04.2017
nový predpis
3101.02.2017307/2016Zákon o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov 307/2016 účinný od 01.02.2017
nový predpis
3201.02.2017315/2016Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 315/2016 účinný od 01.02.2017 do 31.07.2017
nový predpis
3301.02.2017317/2016Zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov 317/2016 účinný od 01.02.2017 do 28.04.2017
nový predpis
3401.02.2017328/2016Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora 328/2016 účinný od 01.02.2017
nový predpis
3501.02.2017341/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 341/2016 účinný od 01.02.2017 do 31.12.2017
nový predpis
3601.02.2017342/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 342/2016 účinný od 01.02.2017
nový predpis
3701.02.2017353/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 353/2016 účinný od 01.02.2017
nový predpis
3801.02.20172/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2/2017 účinný od 01.02.2017 do 28.02.2017
nový predpis
3901.02.20177/2017Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré 7/2017 účinný od 01.02.2017
nový predpis
4001.02.20178/2017Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 8/2017 účinný od 01.02.2017 do 28.02.2017
nový predpis
4101.02.201712/2017Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 12/2017 účinný od 01.02.2017
nový predpis
4201.02.201714/2017Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov 14/2017 účinný od 01.02.2017
nový predpis
4301.02.201715/2017Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 15/2017 účinný od 01.02.2017
nový predpis
4406.02.2017566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 06.02.2017 do 30.06.2017292/2016
4506.02.2017292/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 06.02.2017
nový predpis
4607.02.201717/2017Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 31. januára 2017 č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak 17/2017 účinný od 07.02.2017
nový predpis
4710.02.201718/2017Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 18/2017 účinný od 10.02.2017
nový predpis
4814.02.201719/2017Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 388/2016 Z. z. 19/2017 účinný od 14.02.2017
nový predpis
4915.02.201720/2017Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia z 8. 2. 2017 č. 1/2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení. 20/2017 účinný od 15.02.2017
nový predpis
5016.02.201721/2017Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 21/2017 účinný od 16.02.2017
nový predpis
5117.02.201724/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 24/2017 účinný od 17.02.2017
nový predpis
5221.02.201731/2017Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. februára 2017 č. 16/2017 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017 31/2017 účinný od 21.02.2017
nový predpis
5321.02.201732/2017Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov 32/2017 účinný od 21.02.2017
nový predpis
5422.02.201733/2017Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 33/2017 účinný od 22.02.2017
nový predpis
5522.02.201734/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa 34/2017 účinný od 22.02.2017
nový predpis
5623.02.201737/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi 37/2017 účinný od 23.02.2017
nový predpis
5724.02.201738/2017Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 38/2017 účinný od 24.02.2017
nový predpis
5827.02.2017460/1992Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 27.02.2017 do 03.04.201744/2017
5927.02.201744/2017Zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 44/2017 účinný od 27.02.2017
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.