Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67812
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.01.2017372/1990Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 372/1990 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017311/2016
201.01.2017377/1990Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.01.2017386/2016
301.01.2017401/1990Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 401/1990 účinný od 01.01.2017386/2016
401.01.2017513/1991Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2017 do 07.11.2017389/2015
501.01.2017120/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 120/1993 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017340/2016
601.01.2017278/1993Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu 278/1993 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017301/2016
701.01.2017145/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017386/2016
801.01.2017152/1995Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o potravinách 152/1995 účinný od 01.01.2017376/2016
901.01.2017350/1996Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 účinný od 01.01.2017 do 31.05.20171/2017
1001.01.2017435/2000Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 01.01.2017152/2014
1101.01.2017483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017386/2016
298/2016
299/2016
1201.01.2017564/2001Zákon o verejnom ochrancovi práv 564/2001 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017340/2016
1301.01.2017566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.01.2017 do 05.02.2017389/2015
1401.01.2017575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017378/2016
1501.01.2017244/2002Zákon o rozhodcovskom konaní 244/2002 účinný od 01.01.2017125/2016
1601.01.2017282/2002Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 282/2002 účinný od 01.01.2017355/2016
1701.01.2017431/2002Zákon o účtovníctve 431/2002 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017130/2015
1801.01.2017544/2002Zákon o Horskej záchrannej službe 544/2002 účinný od 01.01.2017274/2015
1901.01.2017461/2003Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2017 do 28.02.2017285/2016
355/2016
310/2016
2001.01.2017462/2003Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.01.2017285/2016
2101.01.2017530/2003Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530/2003 účinný od 01.01.2017 do 14.06.2017389/2015
2201.01.2017552/2003Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017354/2016
2301.01.2017595/2003Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017341/2016
389/2015
2401.01.20175/2004Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2017 do 30.04.2017389/2015
310/2016
2501.01.201725/2004Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť 25/2004 účinný od 01.01.2017334/2016
2601.01.2017199/2004Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov 199/2004 účinný od 01.01.2017298/2016
2701.01.2017215/2004Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.01.2017 do 31.03.2017340/2016
301/2016
2801.01.2017222/2004Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017297/2016
298/2016
331/2011
2901.01.2017371/2004Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 371/2004 účinný od 01.01.2017316/2016
3001.01.2017523/2004Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017352/2016
310/2016
301/2016
3101.01.2017576/2004Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 účinný od 01.01.2017 do 28.04.2017386/2016
3201.01.2017577/2004Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2017 do 31.10.2017356/2016
3301.01.2017578/2004Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017356/2016
3401.01.2017579/2004Zákon o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 účinný od 01.01.2017153/2013
3501.01.2017580/2004Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580/2004 účinný od 01.01.2017 do 28.02.2017356/2016
341/2016
3601.01.2017581/2004Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.201777/2015
3701.01.2017583/2004Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2018426/2013
310/2016
3801.01.2017652/2004Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 652/2004 účinný od 01.01.2017298/2016
3901.01.2017668/2004Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 668/2004 účinný od 01.01.2017370/2016
4001.01.2017755/2004Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd 755/2004 účinný od 01.01.2017394/2016
4101.01.2017757/2004Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 757/2004 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017301/2016
4201.01.20177/2005Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7/2005 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017377/2016
389/2015
4301.01.2017171/2005Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017386/2016
4401.01.2017300/2005Trestný zákon 300/2005 účinný od 01.01.2017 do 07.11.2017316/2016
4501.01.2017301/2005Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.01.2017 do 30.06.2017316/2016
4601.01.2017543/2005Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy 543/2005 účinný od 01.01.2017206/2016
4701.01.2017555/2005Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 01.01.2017 do 14.06.2017277/2015
4801.01.201724/2006Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 01.01.2017 do 14.06.2017312/2016
4901.01.201739/2007Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.01.2017376/2016
5001.01.201750/2007Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 01.01.2017273/2016
5101.01.2017299/2007Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností 299/2007 účinný od 01.01.2017395/2016
5201.01.2017355/2007Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 355/2007 účinný od 01.01.2017 do 28.02.2017355/2016
5301.01.2017469/2007Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba 469/2007 účinný od 01.01.2017237/2016
5401.01.2017561/2007Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2007 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017389/2015
5501.01.2017447/2008Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 účinný od 01.01.2017355/2016
5601.01.2017539/2008Zákon o podpore regionálneho rozvoja 539/2008 účinný od 01.01.2017378/2016
5701.01.20177/2009Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 7/2009 účinný od 01.01.2017345/2016
5801.01.20178/2009Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2009 účinný od 01.01.2017311/2016
5901.01.20179/2009Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.01.201720/2016
6001.01.2017400/2009Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017301/2016
340/2016
6101.01.2017479/2009Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 479/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017386/2016
339/2016
6201.01.2017492/2009Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.01.2017 do 12.01.2018386/2016
6301.01.2017513/2009Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.01.2017351/2016
316/2016
6401.01.2017514/2009Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2017 do 14.07.2017351/2016
6501.01.2017563/2009Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017298/2016
339/2016
6601.01.2017129/2010Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2017 do 01.01.2017299/2016
389/2015
6701.01.2017154/2010Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 154/2010 účinný od 01.01.2017316/2016
6801.01.2017443/2010Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 443/2010 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017277/2015
6901.01.2017524/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017378/2016
7001.01.2017331/2011Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 331/2011 účinný od 01.01.2017
nový predpis
7101.01.2017333/2011Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 333/2011 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017386/2016
7201.01.2017351/2011Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017386/2016
7301.01.2017362/2011Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2017 do 28.02.2017306/2016
7401.01.2017363/2011Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 363/2011 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017306/2016
7501.01.2017383/2011Zákon o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste 383/2011 účinný od 01.01.2017316/2016
7601.01.201799/2012Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o hlbokozmrazených potravinách 99/2012 účinný od 01.01.2017385/2016
7701.01.2017276/2012Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 276/2012 účinný od 01.01.2017235/2016
7801.01.2017277/2012Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla 277/2012 účinný od 01.01.2017234/2016
7901.01.2017278/2012Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu 278/2012 účinný od 01.01.2017233/2016
8001.01.2017364/2012Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 364/2012 účinný od 01.01.2017364/2012
324/2016
8101.01.2017396/2012Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.01.2017352/2016
8201.01.2017442/2012Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 442/2012 účinný od 01.01.2017 do 28.02.2017300/2016
8301.01.201724/2013Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 24/2013 účinný od 01.01.2017371/2016
8401.01.201771/2013Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.01.2017290/2016
8501.01.2017153/2013Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153/2013 účinný od 01.01.2017
nový predpis
8601.01.2017180/2013Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017378/2016
8701.01.2017426/2013Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 426/2013 účinný od 01.01.2017
nový predpis
8801.01.2017449/2013Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 449/2013 účinný od 01.01.2017344/2016
8901.01.2017497/2013Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií 497/2013 účinný od 01.01.2017368/2016
9001.01.2017152/2014Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 152/2014 účinný od 01.01.2017
nový predpis
9101.01.2017228/2014Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 228/2014 účinný od 01.01.2017367/2015
9201.01.2017335/2014Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2017125/2016
9301.01.201739/2015Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2017339/2016
9401.01.201777/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 77/2015 účinný od 01.01.2017
nový predpis
9501.01.201779/2015Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2017313/2016
9601.01.2017130/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 130/2015 účinný od 01.01.2017
nový predpis
9701.01.2017176/2015Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 01.01.2017340/2016
9801.01.2017274/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 274/2015 účinný od 01.01.2017
nový predpis
9901.01.2017277/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 277/2015 účinný od 01.01.2017
nový predpis
10001.01.2017326/2015Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 326/2015 účinný od 01.01.2017284/2016
10101.01.2017336/2015Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 336/2015 účinný od 01.01.2017378/2016
10201.01.2017342/2015Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu 342/2015 účinný od 01.01.2017
nový predpis
10301.01.2017359/2015Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2015 účinný od 01.01.2017300/2016
10401.01.2017367/2015Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 367/2015 účinný od 01.01.2017
nový predpis
10501.01.2017371/2015Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 371/2015 účinný od 01.01.2017
nový predpis
10601.01.2017389/2015Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 389/2015 účinný od 01.01.2017
nový predpis
10701.01.2017400/2015Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky 400/2015 účinný od 01.01.2017310/2016
10801.01.2017440/2015Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2018354/2016
10901.01.201716/2016Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania 16/2016 účinný od 01.01.2017359/2016
11001.01.201720/2016Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 20/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
11101.01.201790/2016Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 90/2016 účinný od 01.01.2017299/2016
11201.01.201791/2016Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 91/2016 účinný od 01.01.2017316/2016
11301.01.2017125/2016Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 125/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
11401.01.2017206/2016Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov 206/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
11501.01.2017218/2016Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., 218/2016 účinný od 01.01.2017 do 31.03.2017
nový predpis
11601.01.2017221/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 221/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
11701.01.2017223/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve 223/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
11801.01.2017224/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov 224/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
11901.01.2017225/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 225/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12001.01.2017233/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu 233/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12101.01.2017234/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla 234/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12201.01.2017235/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 235/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12301.01.2017236/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny 236/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12401.01.2017237/2016Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba 237/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12501.01.2017240/2016Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla 240/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12601.01.2017248/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 248/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12701.01.2017257/2016Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 257/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12801.01.2017260/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike 260/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
12901.01.2017269/2016Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 269/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13001.01.2017273/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 273/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13101.01.2017280/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 280/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13201.01.2017284/2016Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 284/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13301.01.2017285/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 285/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13401.01.2017290/2016Zákon o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 290/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13501.01.2017297/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov 297/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13601.01.2017298/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 298/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13701.01.2017299/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 299/2016 účinný od 01.01.2017 do 01.01.2017
nový predpis
13801.01.2017300/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch 300/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
13901.01.2017301/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 301/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
14001.01.2017306/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 306/2016 účinný od 01.01.2017 do 31.03.2017
nový predpis
14101.01.2017308/2016Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom 308/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
14201.01.2017310/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 310/2016 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017
nový predpis
14301.01.2017311/2016Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 311/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
14401.01.2017312/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 312/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
14501.01.2017313/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 313/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
14601.01.2017316/2016Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 316/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
14701.01.2017324/2016Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 324/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
14801.01.2017327/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa uznáva kúpeľné miesto Červený Kláštor a vydáva Štatút kúpeľného miesta Červený Kláštor 327/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
14901.01.2017334/2016Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 334/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15001.01.2017339/2016Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 339/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15101.01.2017340/2016Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 340/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15201.01.2017341/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 341/2016 účinný od 01.01.2017 do 31.01.2017
nový predpis
15301.01.2017344/2016Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z. z. 344/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15401.01.2017345/2016Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 345/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15501.01.2017351/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 351/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15601.01.2017352/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 352/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15701.01.2017354/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 354/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15801.01.2017355/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 355/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
15901.01.2017356/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2016 účinný od 01.01.2017 do 28.02.2017
nový predpis
16001.01.2017357/2016Zákon o štátnom rozpočte na rok 2017 357/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16101.01.2017358/2016Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov 358/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16201.01.2017359/2016Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania 359/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16301.01.2017360/2016Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 360/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16401.01.2017364/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 364/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16501.01.2017365/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 365/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16601.01.2017366/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 366/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16701.01.2017367/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení neskorších predpisov 367/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16801.01.2017368/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z. 368/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
16901.01.2017369/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 369/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
17001.01.2017370/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 370/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
17101.01.2017371/2016Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom 371/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
17201.01.2017376/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 376/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
17301.01.2017377/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 377/2016 účinný od 01.01.2017 do 28.02.2017
nový predpis
17401.01.2017378/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 378/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
17501.01.2017382/2016Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
17601.01.2017385/2016Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách 385/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
17701.01.2017386/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 386/2016 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017
nový predpis
17801.01.2017389/2016Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 389/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
17901.01.2017390/2016Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 390/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
18001.01.2017393/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov 393/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
18101.01.2017394/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z. 394/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
18201.01.2017395/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov 395/2016 účinný od 01.01.2017
nový predpis
18301.01.20171/2017Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 1/2017 účinný od 01.01.2017
nový predpis
18402.01.2017299/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 299/2016 účinný od 02.01.2017 do 31.05.2017
nový predpis
18503.01.20173/2017Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 369/2016 Z. z. 3/2017 účinný od 03.01.2017
nový predpis
18603.01.20174/2017Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z. 4/2017 účinný od 03.01.2017
nový predpis
18713.01.20175/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5/2017 účinný od 13.01.2017
nový predpis
18813.01.20176/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. 6/2017 účinný od 13.01.2017
nový predpis
18920.01.20179/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) 9/2017 účinný od 20.01.2017
nový predpis
19024.01.20179/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) 9/2017 účinný od 24.01.2017
nový predpis
19125.01.201710/2017Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. januára 2017 č. 38324/2017-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov 10/2017 účinný od 25.01.2017
nový predpis
19227.01.201713/2017Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 13/2017 účinný od 27.01.2017
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.