Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67812
Dôvodové správy: 1719
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.01.2018
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Najnovšie účinné predpisy


Zoznam najnovších znení predpisov


 Účinný odPredpisNázovNovela
101.12.2016483/2001Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2016292/2016
201.12.2016566/2001Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2016292/2016
301.12.2016575/2001Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2016171/2016
401.12.2016429/2002Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 01.12.2016 do 31.10.2017292/2016
501.12.201643/2004Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2017292/2016
601.12.2016364/2004Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2017303/2016
701.12.2016650/2004Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2017292/2016
801.12.2016747/2004Zákon o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 747/2004 účinný od 01.12.2016 do 31.10.2017292/2016
901.12.20167/2010Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2017303/2016
1001.12.2016545/2010Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 545/2010 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2017302/2016
1101.12.2016203/2011Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.12.2016 do 31.10.2017292/2016
1201.12.201639/2015Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.12.2016 do 31.12.2016292/2016
1301.12.2016171/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 171/2016 účinný od 01.12.2016
nový predpis
1401.12.2016292/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 292/2016 účinný od 01.12.2016 do 05.02.2017
nový predpis
1501.12.2016302/2016Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. 302/2016 účinný od 01.12.2016
nový predpis
1601.12.2016303/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 303/2016 účinný od 01.12.2016
nový predpis
1701.12.2016309/2016Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného 309/2016 účinný od 01.12.2016
nový predpis
1801.12.2016322/2016Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 322/2016 účinný od 01.12.2016
nový predpis
1902.12.2016323/2016Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z. 323/2016 účinný od 02.12.2016
nový predpis
2007.12.2016325/2016Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721 325/2016 účinný od 07.12.2016
nový predpis
2107.12.2016326/2016Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Tretieho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy. 326/2016 účinný od 07.12.2016
nový predpis
2208.12.2016330/2016Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2016 – 2020 330/2016 účinný od 08.12.2016
nový predpis
2309.12.2016332/2016Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky na obdobie rokov 2016 – 2019. 332/2016 účinný od 09.12.2016
nový predpis
2412.12.2016333/2016Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. novembra 2016 č. 6/2016 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk 333/2016 účinný od 12.12.2016
nový predpis
2514.12.2016335/2016Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2016 č. 08241-OL-2016, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 335/2016 účinný od 14.12.2016
nový predpis
2614.12.2016336/2016Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 22. novembra 2016 č. 7/2016, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika 336/2016 účinný od 14.12.2016
nový predpis
2714.12.2016337/2016Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej 337/2016 účinný od 14.12.2016
nový predpis
2815.12.2016106/2004Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 15.12.2016 do 31.01.2017296/2016
2915.12.2016530/2011Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 15.12.2016296/2016
3015.12.2016296/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 296/2016 účinný od 15.12.2016 do 31.01.2017
nový predpis
3115.12.2016331/2016Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení 331/2016 účinný od 15.12.2016
nový predpis
3219.12.2016346/2016Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov. 346/2016 účinný od 19.12.2016
nový predpis
3319.12.2016347/2016Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu 347/2016 účinný od 19.12.2016
nový predpis
3419.12.2016348/2016Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 348/2016 účinný od 19.12.2016
nový predpis
3519.12.2016349/2016Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 349/2016 účinný od 19.12.2016
nový predpis
3622.12.2016179/2016Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko 179/2016 účinný od 22.12.2016
nový predpis
3722.12.2016180/2016Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch 180/2016 účinný od 22.12.2016
nový predpis
3827.12.2016136/2001Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 136/2001 účinný od 27.12.2016350/2016
3927.12.2016350/2016Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 350/2016 účinný od 27.12.2016
nový predpis
4027.12.2016361/2016Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2016 č. 8/2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 361/2016 účinný od 27.12.2016
nový predpis
4127.12.2016362/2016Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13.decembra 2016 č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov cennými papiermi na štatistické účely 362/2016 účinný od 27.12.2016
nový predpis
4228.12.2016363/2016Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov 363/2016 účinný od 28.12.2016
nový predpis
4328.12.2016372/2016Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností. 372/2016 účinný od 28.12.2016
nový predpis
4428.12.2016373/2016Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie 373/2016 účinný od 28.12.2016
nový predpis
4529.12.2016381/2016Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S07880-OL-2016 z 15. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov. 381/2016 účinný od 29.12.2016
nový predpis
4629.12.2016383/2016Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. decembra 2016 č. 27706/2016/B820-SBPMR/79633-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov 383/2016 účinný od 29.12.2016
nový predpis
4729.12.2016384/2016Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. decembra 2016 č. MF/017857/2016-74, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74 384/2016 účinný od 29.12.2016
nový predpis
4830.12.2016387/2016Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 387/2016 účinný od 30.12.2016
nový predpis
4930.12.2016388/2016Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. decembra 2016, č. 08813-OL-2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín. 388/2016 účinný od 30.12.2016
nový predpis
5030.12.2016391/2016Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej 391/2016 účinný od 30.12.2016
nový predpis
5130.12.2016392/2016Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 15. decembra 2016 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa 392/2016 účinný od 30.12.2016
nový predpis
5231.12.2016143/1998Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 31.12.2016305/2016
5331.12.2016338/2000Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 31.12.2016 do 14.07.2017305/2016
5431.12.2016222/2004Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 31.12.2016 do 31.12.2016297/2016
5531.12.2016462/2007Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. 462/2007 účinný od 31.12.2016305/2016
5631.12.2016331/2011Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 331/2011 účinný od 31.12.2016 do 31.12.2016297/2016
5731.12.201656/2012Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 31.12.2016 do 14.07.2017305/2016
5831.12.2016235/2012Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 235/2012 účinný od 31.12.2016 do 31.12.2017338/2016
5931.12.2016305/2013Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 31.12.2016 do 28.02.2017374/2016
6031.12.2016244/2016Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia 244/2016 účinný od 31.12.2016
nový predpis
6131.12.2016297/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov 297/2016 účinný od 31.12.2016 do 31.12.2016
nový predpis
6231.12.2016305/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 305/2016 účinný od 31.12.2016
nový predpis
6331.12.2016338/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 338/2016 účinný od 31.12.2016
nový predpis
6431.12.2016374/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov 374/2016 účinný od 31.12.2016
nový predpis
6531.12.2016375/2016Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 375/2016 účinný od 31.12.2016
nový predpis
6631.12.2016379/2016Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017 379/2016 účinný od 31.12.2016
nový predpis
6731.12.2016380/2016Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 380/2016 účinný od 31.12.2016
nový predpis
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.