Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1993

1 1/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
2 2/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3 3/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení armády Slovenskej republiky
4 4/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
5 5/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
6 6/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
7 7/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia
8 8/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení
9 9/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia
10 10/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
11 11/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov
12 12/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
13 13/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch
14 14/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
15 15/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi
16 16/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
17 17/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
18 18/1993 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy
19 19/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodár- skeho pôdneho fondu
20 20/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
21 21/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov
22 22/1993 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
23 23/1993 Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov
24 24/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty
25 25/1993 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993
26 26/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona
27 27/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie prechodu na slovenskú menu
28 28/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona
29 29/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 Sk
30 30/1993 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi
31 31/1993 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov
32 32/1993 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku v znení neskorších predpisov
33 33/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecíi Slovenskej republiky o uzavretí Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o používaní peňažných prostriedkov v národných menách v oblasti vzájomného cestovného ruchu
34 34/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky
35 35/1993 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992
36 36/1993 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách
37 37/1993 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky
38 38/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
39 39/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
40 40/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky
41 41/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách
42 42/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici
43 43/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
44 44/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.
45 45/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva
46 46/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej informačnej službe
47 47/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb.
48 48/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov
49 49/1993 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na organizačné zabezpečenie vysporiadania pohľadávok a záväzkov v Českej republike
50 50/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
51 51/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štandarde prezidenta Slovenskej republiky
52 52/1993 Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách
53 53/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
54 54/1993 Nariadeni vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1993 a 1994
55 55/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa oslobodzujú od dane z príjmov dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre podnikateľské subjekty v odvetví poľnohospodárstva
56 56/1993 Nariadeni vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh požiarnej ochrany
57 57/1993 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov
58 58/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
59 59/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
60 60/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb.
61 61/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení polície Slovenskej republiky
62 62/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
63 63/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
64 64/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o technickom vyhotovení verejne obchodovateľných listinných cenných papierov
65 65/1993 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992
66 66/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov
67 67/1993 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
68 68/1993 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
69 69/1993 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a poskytovanie bezplatných odborných veterinárnych činností
70 70/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení so zostatkom prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb
71 71/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
72 72/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb.
73 73/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb.
74 74/1993 Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky do zahraničia v rámci mierových síl Organizácie Spojených národov, pozorovateľských misií Organizácie Spojených národova monirtorovacej misie Európskych spoločenstiev
75 75/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku
76 76/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa podrobnejšie upravujú podmienky a spôsob poskytovania prostriedkov Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
77 77/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993
78 78/1993 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
79 79/1993 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
80 80/1993 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1992
81 81/1993 Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii z 12. apríla 1993
82 82/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky
83 83/1993 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o štátnych prírodných rezerváciách
84 84/1993 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
85 85/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, zdravotného poisteniaa dôchodkového poistenia
86 86/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
87 87/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
88 88/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky
89 89/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
90 90/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva
91 91/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní
92 92/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov
93 93/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií
94 94/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
95 95/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach
96 96/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.
97 97/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1993
98 98/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obci vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
99 99/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov
100 100/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
101 101/1993 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 (dodatok)
102 102/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní
103 103/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 70/1993 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
104 104/1993 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
105 105/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
106 106/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z.
107 107/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení majetku Matici slovenskej
108 108/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Červeného kríža
109 109/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
110 110/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. .z.
111 111/1993 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
112 112/1993 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov
113 113/1993 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov
114 114/1993 Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky
115 115/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby
116 116/1993 Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách
117 117/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kontrole výroby a obehu liehu
118 118/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1986 a mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 z obehu
119 119/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby
120 120/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
121 121/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania maklérskej skúšky
122 122/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
123 123/1993 Vyhláška Ministerstva zdravotrníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa
124 124/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb.
125 125/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov
126 126/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
127 127/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
128 128/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vykonáva bod B ods. 3 uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 16. marca 1993 č. 171 k správe o vecnom zameraní a princípoch privatizácie v podmienkach zakladateľských rezortov
129 129/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve účtovných jednotiek na území Slovenskej republiky v súvislosti s oddelením meny Slovenskej republiky od česko-slovenskej meny
130 130/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
131 131/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov
132 132/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o menovom usporiadaní
133 133/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe v otázkach pobytu cudzincov z tretích štátov na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky
134 134/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky v oblasti vzdelávania
135 135/1993 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
136 136/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o puncových poplatkoch
137 137/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993
138 138/1993 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov
139 139/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti
140 140/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
141 141/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
142 142/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpoč- tové a príspevkové organizácie a obce
143 143/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatreniana predkladanie účtovnej závierky pre rozpočtových a príspevkových organizácií a obce
144 144/1993 Nariadenie vlády lovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb.
145 145/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov
146 146/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 77/1993 Z. z. o vydaní mincí po 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk vzoru 1993
147 147/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podminky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb.
148 148/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
149 149/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 412/1991 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov
150 150/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z.
151 151/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
152 152/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
153 153/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde cestného hospodárstva
154 154/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb.
155 155/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
156 156/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o výkone väzby
157 157/1993 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce v znení vyhlášky 15/1977 Zb.
158 158/1993 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
159 159/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov
160 160/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach pri vzájomnom započítavaní pohľadávok podnikateľov
161 161/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
162 162/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o občianskych preukazoch
163 163/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halierov vzoru 1977 a 1991 z obehu
164 164/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o osobných dokladoch, cestovných dokladoch, vodičských dokladoch a evidencii vozidiel
165 165/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon
166 166/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania
167 167/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci orgánov prípravného konania trestného
168 168/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti
169 169/1993 Nariadenie vlády lovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby
170 170/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby
171 171/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
172 172/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
173 173/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby
174 174/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
175 175/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov
176 176/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pe politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobové organizácie
177 177/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
178 178/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
179 179/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 50 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 50 Kčs z obehu
180 180/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnychvecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
181 181/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch
182 182/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
183 183/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o lesoch a ich obhospodarovaní
184 184/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o krmivách
185 185/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky
186 186/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
187 187/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
188 188/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z.
189 189/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde detí a mládeže
190 190/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 100 Sk k vzniku Slovenskej republiky
191 191/1993 Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a určení nepretržitého odpočinku v práci
192 192/1993 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody
193 193/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektroých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach
194 194/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o generálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc
195 195/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach
196 196/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní učebníc žiakom
197 197/1993 Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode
198 198/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Slovenskej republiky o hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráci
199 199/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie
200 200/1993 Oznámenie spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
201 201/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti
202 202/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby
203 203/1993 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o banskomerečskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
204 204/1993 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na koordináciu hospodárskej mobilizácie
205 205/1993 Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy
206 206/1993 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky
207 207/1993 Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami
208 208/1993 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalifikáciu a overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom
209 209/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 20 Sk a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 20 Kčs z obehu
210 210/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu
211 211/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978 a 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu
212 212/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci
213 213/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzájomnom usporiadaní niektorých vzťahov v devízovej oblasti po zániku federácie
214 214/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch
215 215/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
216 216/1993 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
217 217/1993 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác
218 218/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 100 Kčs z obehu
219 219/1993 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Slovenského banského úradu č. 388/1990 Zb. o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
220 220/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Liečebný poriadok
221 221/1993 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu a podmienkach úhrad poisťovne za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť zmluvným zdravotníckym zariadeniam
222 222/1993 Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
223 223/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu
224 224/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu
225 225/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzrušení vízovej povinnosti
226 226/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
227 227/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
228 228/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 1 000 Sk do obehu a o tiahnutí okolkovaných bankoviek po 1 000 Kčs z obehu
229 229/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
230 230/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane dedičskej a darovacej
231 231/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
232 232/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Platobnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
233 233/1993 Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách
234 234/1993 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
235 235/1993 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 7. júla 1993
236 236/1993 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky
237 237/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o registri trestov
238 238/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov
239 239/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých zmenách v poskytovaní štátnych sociálnych dávok
240 240/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmenách súvisiacich so zabezpečovaním sociálnej starostlivosti
241 241/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
242 242/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného znečistenia vôd
243 243/1993 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
244 244/1993 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
245 245/1993 Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o financovaní a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť,
246 246/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive
247 247/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č, 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov
248 248/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o minimálnej mtde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.
249 249/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.
250 250/1993 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania služieb v ústavoch sociálnej starostlivosti, o úhrade služby a o vreckovom
251 251/1993 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce
252 252/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
253 253/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení neskorších predpisov
254 254/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úzmených finančných orgánoch
255 255/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 238/1991 Zb. o odpadoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov
256 256/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
257 257/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
258 258/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Železniciach Slovenskej republiky
259 259/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej lesníckej komore
260 260/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk do obehu a o stiahnutí okolkovaných bankoviek po 500 Kčs z obehu
261 261/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla
262 262/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru proti dopingu
263 263/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní)
264 264/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom fonde telesnej kultúry
265 265/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po- zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vylášky č. 608/1992 Zb.
266 266/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podmienkach, za ktorých sa colné konanie vykonáva mimo colného priestoru, o výške nákladov zy vykonanie tohto konania a o spôsobe určovania nákladov dopravy tovaru na miesto, kde tovar vstupuje do tuzemska
267 267/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe
268 268/1993 Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
269 269/1993 Zákon Slovenskej národnej rady o rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
270 270/1993 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
271 271/1993 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
272 272/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom spôsobe vrátenia sumy dane z pridanej hodnoty viažucej sa na poskytnuté zdaniteľné plnenie osobám iných štátov, ktoré používajú výhody podľa medzinárodných zmlúv
273 273/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu,Česko- slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie
274 274/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
275 275/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov
276 276/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia
277 277/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime
278 278/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
279 279/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o školských zariadeniach
280 280/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky a sadzby poistného zákonného poistenia organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania
281 281/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny
282 282/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam
283 283/1993 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru
284 284/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spôsobe vyporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády a o prechode majetku, práv, záväzkov a ďalšej spolupráci republikových armád
285 285/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1993
286 286/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
287 287/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú záväzné vzory účtovných výkazov bánk, ich predkladacie cesty a termíny predkladania
288 288/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu
289 289/1993 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov
290 290/1993 Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie spojených národov UNOMIL v Libérii, do misei UNOMUR v Ugande-Rwande a na doplnenie vojakov vyčle- nených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie spojených národov
291 291/1993 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Štátnej bynky česko-slovenskej z 9. septembra 1992, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 30/1993 Z. z.
292 292/1993 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republikyna rok 1993 (dodatok)
293 293/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992
294 294/1993 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
295 295/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch
296 296/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov
297 297/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
298 298/1993 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1993
299 299/1993 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenskav roku 1994
300 300/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku
301 301/1993 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive
302 302/1993 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára
303 303/1993 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
304 304/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov
305 305/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu
306 306/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o psráve majetku štátu
307 307/1993 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. februára 1993, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách do Českej republiky
308 308/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
309 309/1993 Zákon árodnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z vína
310 310/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z piva
311 311/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu
312 312/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov
313 313/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou
314 314/1993 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník
315 315/1993 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva za- hraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz y vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z.
316 316/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív
317 317/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
318 318/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov
319 319/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmenách niektorých predpisov o zamestnanosti
320 320/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o úprave náhrady z astratu n azárobku po skončení pracovnej neschopnosti vznik- nutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
321 321/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov
322 322/1993 Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým a vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare
323 323/1993 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
324 324/1993 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
325 325/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov
326 326/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
327 327/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie
328 328/1993 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z.. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky
329 329/1993 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore