Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1990

1 1/1990 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
2 2/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky elektriny
3 3/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb.
4 4/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb. a č. 118/1989 Zb
5 5/1990 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy
6 6/1990 Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
7 7/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
8 8/1990 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
9 11/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov
10 12/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb.
11 13/1990 Ústavný zákon o zmene v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
12 14/1990 Ústavný zákon o odvolaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov
13 15/1990 Zákon o politických stranách
14 17/1990 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene doby trvania základnej služby
15 19/1990 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách
16 20/1990 Zákon o zriadení Správy ochrany prezidenta Československej socialistickej republiky a o Hradnej stráži Československej socialistickej republiky
17 21/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o kalkulácii
18 22/1990 Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o tvorbe a kontrole cien
19 23/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o účtovníctve
20 24/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 99/1989 Zb., o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
21 25/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
22 26/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.
23 27/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení vyhláška č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov
24 28/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb. a vyhlášky č. 107/1981 Zb.
25 29/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko
26 30/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu
27 31/1990 Vyhláška Štátnej banky československej o odmenách za poskytovanie peňažných služieb
28 32/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príspevkov a náhrad pravníkom získaným náborom vykonávaných niektorými organizáciami
29 34/1990 Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti
30 35/1990 Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o zmluvných cenách
31 36/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
32 37/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve
33 38/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1
34 39/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch
35 41/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
36 42/1990 Vyhláška Štátnej banky československej o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs
37 43/1990 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o projektovej príprave stavieb
38 44/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ústredného riaditeľa Československého filmu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu
39 45/1990 Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia zákonodarných zborov
40 46/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
41 47/1990 Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia
42 48/1990 Zákon o zmene názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
43 49/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive
44 50/1990 Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky
45 51/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
46 52/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb. a č. 4/1990 Zb.
47 53/1990 Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky
48 54/1990 Zákon České národní rady o volbách do České národní rady
49 55/1990 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1990 až 1992
50 56/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode
51 57/1990 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky
52 58/1990 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie, Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy v oblasti investičného rozvoja
53 59/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o deputátnom uhlí a dreve
54 60/1990 Oznámenie Slovenského štatistického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú smernice k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
55 63/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
56 64/1990 Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
57 65/1990 Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady
58 66/1990 Ústavní zákon České národní rady o slibu poslance České národní rady a národního výboru a slibu členů vlády České republiky
59 67/1990 Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky
60 68/1990 Zákon České národní rady o užívaní státního znaku a státní vlajky České republiky
61 69/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike
62 70/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti
63 71/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o odchode sovietskych vojsk z územia Československej socialistickej republiky
64 72/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
65 73/1990 Zákon o civilnej službe
66 74/1990 Zákon, ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zborov nápravnej výchovy, upravuje názov československej armády, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe a ktorým sa mení zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti
67 75/1990 Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.
68 76/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
69 77/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o uzávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu
70 78/1990 Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi
71 79/1990 Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o počte poslancov Slovenskej národnej rady, o znení sľubu poslancov Slovenskej národnej rady, členov vlády Slovenskej republiky a poslancov národných výborov a o volebnom období Slovenskej národnej rady
72 80/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
73 81/1990 Ústavný zákon o zmene názvu Československej socialistickej republiky
74 82/1990 Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1990
75 83/1990 Zákon o združovaní občanov
76 84/1990 Zákon o zhromažďovacom práve
77 85/1990 Zákon o petičnom práve
78 86/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
79 87/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník
80 88/1990 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
81 89/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
82 90/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 43/1979 Zb.
83 92/1990 Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývaní a pozbývaní státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
84 95/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
85 96/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky
86 97/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe
87 100/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Česko-slovenskej federatívnej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
88 101/1990 Ústavný zákon o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky
89 102/1990 Ústavný zákon o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
90 103/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník
91 104/1990 Zákon o akciových spoločnostiach
92 105/1990 Zákon o súkromnom podnikaní občanov
93 106/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži
94 107/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
95 108/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani
96 109/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 162/1989 Zb.
97 110/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov
98 111/1990 Zákon o štátnom podniku
99 112/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou
100 113/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb.
101 114/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby
102 115/1990 Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
103 116/1990 Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
104 117/1990 Zákon o zásluhách M. R. Štefánika
105 118/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve
106 119/1990 Zákon o súdnej rehabilitácii
107 120/1990 Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi
108 121/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov
109 122/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov aparátu politických strán a spoločenských organizácií
110 123/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a vyhláška č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
111 128/1990 Zákon České národní rady o advokacii
112 129/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov
113 130/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov
114 131/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpeční
115 132/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
116 133/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
117 134/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu
118 135/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov pri súkromnom podnikaní občanov
119 136/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
120 142/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 10 Kč
121 143/1990 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o zmene vyhlášky č. 124/1974 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
122 144/1990 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
123 145/1990 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
124 146/1990 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov
125 147/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných medziach
126 148/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos o poskytovaní príspevkov a náhrad pracovníkom získaným náborom vykonávaným niektorými organizáciami
127 149/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v Česko-slovenskej akadémii vied
128 150/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam zamestnaní vykonávaných občianskymi pracovníkmi vojenskej správy a výrobných hospodárskych organizácií v pôsobnosti FMNO zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. alebo II. pracovnej kategórie
129 151/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v štátnom podniku Česko-slovenský armádny film
130 152/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva národnej obrany o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
131 153/1990 Oznámení Ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodkového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.
132 154/1990 Oznámení Ministerstva výstavby a stavebníctví České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví období s nižší potřebou práce
133 155/1990 Oznámení Ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o obsazování některých funkci konkursem
134 156/1990 Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa meni a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
135 157/1990 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky
136 158/1990 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 161/1989
137 159/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
138 160/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu
139 161/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky v znení ústavného zákona č. 62/1978 Zb.
140 162/1990 Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
141 163/1990 Zákon o bohosloveckých fakultách
142 164/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb.
143 165/1990 Zákon o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
144 166/1990 Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 180/1980 Zb. o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie
145 167/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení neskorších predpisov.
146 168/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre
147 169/1990 Zákon o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere píslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.
148 170/1990 Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách
149 171/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)
150 173/1990 Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií
151 174/1990 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa
152 175/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
153 176/1990 Zákon o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve
154 177/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Fedrálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
155 178/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
156 179/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
157 180/1990 Zákon o zmenách predpisov v nemocenskom a sociálnom zabezpečení a materskom príspevku a niektorých ďalších predpisov
158 181/1990 Zákon o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
159 183/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vybieraní zmluvného cla z tovaru dovážaného zo štátov, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom poskytovaní colných výhod
160 186/1990 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť
161 190/1990 Oznámení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky - hlavního hygienika České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny
162 191/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky
163 192/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch
164 193/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvateľstva
165 195/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
166 196/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
167 197/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici slovenskej
168 198/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre
169 199/1990 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 137/1983 Zb.
170 206/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o štátnom vyrovnávacom príspevku
171 207/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vyčleňovaní príslušníkov Pohraničnej stráže a vojakov vojsk ministerstva vnútra na plnenie úloh Verejnej bezpečnosti
172 208/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia
173 209/1990 Zákon České národní rady o komerčních právnicích a právní pomoci jimi poskytované
174 211/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
175 212/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o odňatí nehnuteľného majetku štátu v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska
176 214/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 193/1989 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani
177 215/1990 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry
178 216/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Česko-slovenskej federatívnej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
179 217/1990 Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
180 219/1990 Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteľne
181 220/1990 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon kotrých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti
182 222/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku
183 223/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vízových otázkach
184 224/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
185 225/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb. a č. 52/1990 Zb.
186 230/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 17/1990 Zb. o zmene doby trvania základnej služby
187 231/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zvýšení vyplácaných dôchodkov a hraníc nízkych dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu
188 232/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
189 233/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení
190 234/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon
191 235/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
192 236/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášok č. 181/1988 Zb. a č. 224/1988 Zb.
193 239/1990 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
194 240/1990 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
195 241/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe
196 242/1990 Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále
197 243/1990 Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o odmeňovaní pracovníkov v Štátnej banke česko-slovenskej, Komerčnej banke, Všeobecnej úverovej banke, Česko-slovenskej obchodnej banke, a. s. a Živnostenskej banke
198 244/1990 Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o úprave platových pomerov pracovníkov bánk pridelených na výkon funkcie do zahraničia
199 246/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.
200 247/1990 Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 89/1990 Zb.)
201 250/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o spôsobe úhrady nákladov na vyrovnávací príspevok platiteľom príspevku
202 251/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášok č. 81/1988 Zb. a č. 241/1988 Zb., vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb. a č. 90/1989 Zb. a smernice Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 10. augusta 1979 č. 316-1238/79-7305 o odmieňaní pracovníkov, ktorí v súvislosti s výkonom povolania vedú cestné motorové vozidlá
203 253/1990 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky
204 254/1990 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja
205 255/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
206 256/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
207 257/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť
208 258/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona
209 259/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 130/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o materskom príspevku
210 260/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
211 261/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
212 262/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu vlády č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
213 263/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňajú vyhláška č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch a niektoré ďalšie predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov
214 264/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive
215 265/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriaďovaní a prevádzkovaní obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb
216 266/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
217 268/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 76/1957 Ú. l. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity)
218 269/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zjednodušení úpravy odmeňovania robotníkov, obchodno-prevádzkových a technicko-hospodárskych pracovníkov
219 270/1990 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
220 272/1990 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti
221 273/1990 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
222 275/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy
223 276/1990 Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách v znení vyhlášky č. 170/1990 Zb.
224 277/1990 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č.141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
225 278/1990 Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o Chránenej krajinnej oblasti Latorica
226 279/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Predpis L 1 Spôsobilosť leteckého personálu civilného letectva
227 280/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos FMEP, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
228 281/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a doĺňa výnos FMHŤS, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
229 282/1990 Nariadenie vlády Česko-slovenskej federatívnej republiky o zmene v organizácii vysokých škôl umeleckého smeru
230 285/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vysielaní česko-slovenských pracovníkov z podnikov so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na zamestnanie na základe zmlúv o dielo
231 286/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky
232 287/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií
233 289/1990 Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
234 290/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho kultúrneho dohovoru
235 291/1990 Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydaní výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetrovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice
236 294/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb., Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým sa skracuje volebné obdobie národných výborov.
237 295/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
238 296/1990 Ústavný zákon o zmenách v ústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
239 297/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy
240 298/1990 Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
241 299/1990 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb. a zákona č. 164/1990 Zb.
242 300/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
243 301/1990 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.
244 302/1990 Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
245 303/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
246 304/1990 Zákon o plate a náhradách výdavkov poslancov Federálneho zhromaždenia
247 308/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Sb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
248 309/1990 Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
249 310/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch
250 311/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 14/1982 Zb. a vyhlášky č. 86/1984 Zb.
251 312/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb.
252 313/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
253 314/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb. a vyhlášky č. 38/1988 Zb.
254 315/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb. a vyhlášky č. 39/1988 Zb.
255 319/1990 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č.151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
256 320/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov v Agrobanke a. s. Praha, Slovenskej poľnohospodárskej banke a. s. Bratislava a Slovenskej Tatra banke
257 322/1990 Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky
258 323/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov
259 325/1990 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čakateľov
260 326/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
261 327/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike
262 328/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odbornej spôsobilosti a oprávnení na výkon funkcie členov lodných posádok česko-slovenských námorných lodí
263 330/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vnútrozemskej vodnej doprave
264 331/1990 Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovnišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
265 332/1990 Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky
266 333/1990 Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje instrukce o stejnokrojích pro pracovníky lesního hospodářství
267 335/1990 Oznámení Ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
268 336/1990 Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike
269 337/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č.180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 170/1973 Zb.
270 338/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb.
271 339/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti
272 341/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty
273 342/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Švédska o zrušení vízovej povinnosti
274 343/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o tonážnej značke na česko-slovenských námorných lodiach
275 344/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení ďalekopisný poriadok
276 345/1990 Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
277 346/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
278 348/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 1. novembra 1990 za Deň zmierenia (Pamiatke obetiam politického násilia)
279 349/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky o zmenách v organizácii Vysokej školy múzických umení v Bratislave
280 351/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru
281 355/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o odmeňovaní a ďalších náležitostiach pracovníkov Štátneho leteckého útvaru
282 356/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady
283 357/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb., vyhlášky č. 4/1976 Zb., vyhlášky č. 152/1983 Zb. a vyhlášky č. 74/1985 Zb.
284 358/1990 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. konaniu pretekov Veľká pardubická
285 359/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o kultúrnej spolupráci
286 361/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o predpise L 17 - Ochrana civilného letectva proti činom nezákonného vmiešavania sa
287 362/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o rozšírení okruhu vedúcich funkcií obsadzovaných vymenovaním
288 363/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o predĺžení účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií
289 364/1990 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o nakladaní s majetkom zvereným štátnemu podniku
290 365/1990 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)
291 366/1990 Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike
292 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
293 370/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o oprávnení na predaj tovaru a poskytovanie služieb na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za devízové prostriedky
294 372/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
295 375/1990 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - hlavného hygienika Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi
296 376/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov
297 377/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
298 378/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
299 380/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt
300 382/1990 Zákon o rodičovskom príspevku
301 383/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva a zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb.
302 384/1990 Zákon o vymezení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
303 385/1990 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení zákona č. 74/1990 Zb., a o niektorých opatreniach na vybavovanie priestupkov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
304 386/1990 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky
305 387/1990 Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy
306 388/1990 Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
307 389/1990 Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
308 390/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o postupe pri uzavieraní a vykonávaní zahraničnoobchodných operácií
309 391/1990 Oznámenie Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
310 392/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organiácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb.
311 393/1990 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch
312 394/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojených štátov amerických o programe Mierových zborov Spojených štátov v Česko-Slovensku
313 395/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti
314 396/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva a Protokole o jeho zmene
315 397/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava, ktorou sa pre pracovníkov trustu podnikov Vojenské lesy a majetky v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany upravujú niektoré náhrady podľa vyhlášky č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách
316 398/1990 Oznámení Ministerstva vnitra České republiky o vydaní výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství
317 399/1990 Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu
318 400/1990 Oznámenie Slovenského banského radu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie
319 401/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
320 402/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
321 403/1990 Zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
322 404/1990 Zákon o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
323 405/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva palív a energetiky o vydaní výnosu o čase osobnej očisty baníkov po skončení práce v podzemí
324 406/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
325 407/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
326 409/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole
327 410/1990 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1990
328 411/1990 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k prvému výročiu svätorečenia Anežky Českej
329 412/1990 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989
330 413/1990 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960
331 414/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o osobitných paušálnych náhradách cestovných výdavkov pre niektorých pracovníkov dopravy, u ktorých častá zmena miesta výkonu práce vyplýva z osobitnej povahy povolania
332 415/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva, Ministerstva strojárstva a elektrotechniky Českej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa § 5 výnosu vo veci prémiového sporenia mladých pre učňov učebného odboru baník z prostriedkov organizácií
333 416/1990 Oznámení Ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálneho ministra hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
334 417/1990 Oznámení Ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky o vydání výnosu, jímž se mění a doplňuje výnos federálního ministra všeobecného strojírenství, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
335 419/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva
336 420/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva
337 421/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovili ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
338 422/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o akreditačnej komisii
339 423/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb. a č. 225/1990 Zb.
340 424/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., a vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru
341 425/1990 Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
342 426/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov
343 427/1990 Zákon o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
344 428/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike
345 429/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu
346 430/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. a č. 338/1990 Zb.
347 431/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
348 432/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením
349 433/1990 Oznámení Ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby, ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas
350 434/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1990 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti
351 435/1990 Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
352 436/1990 Vyhláška Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
353 437/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodňovaní pracovných úrazov v poľnohospodárstve (č. 12) a Dohovoru o odškodnení pracovných úrazov (č. 17)
354 438/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o odškodnení chorôb z povolania (revidovaný) (č. 42)
355 439/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zavedení metód určenia minimálnych miezd (č. 26)
356 440/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platených sprostredkovateľniach práce (č. 34)
357 441/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o zamestnávaní žien podzemnými prácami v podzemí a baniach všetkých druhov (č. 45)
358 442/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o každoročnej platenej dovolenke (č. 52)
359 443/1990 Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují obecně některé závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu
360 444/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení úradov práce
361 445/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
362 446/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa zrušuje vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 101/1981 Zb. o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke
363 448/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov
364 449/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania
365 450/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100)
366 451/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydání výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel trvale vykonávajúcim riadiacu činnosť technicko-hospodárskeho charakteru v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
367 452/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy
368 453/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991
369 454/1990 Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydáva resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
370 455/1990 Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
371 456/1990 Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
372 457/1990 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 31/1989 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia a ktorým sa mení Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
373 458/1990 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
374 460/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nočnej práci mladistvých zamestnaných v priemysle (revidovaný 1948) (č. 90)
375 461/1990 Oznámenie Federálného ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zrušení vízovej povinnosti
376 462/1990 Oznámení Ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovnej pohotovosti
377 465/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) (č. 111) a Dohovoru o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (č. 115)
378 466/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov
379 467/1990 Oznámenie Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
380 468/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o jednorazovom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť, ku ktorým došlo v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru nápravnej výchovy
381 469/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 37), Dohovoru o povinnom invalidnom poistení zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 38), Dohovoru o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v priemyselných a obchodných podnikoch a v slobodných povolaniach, ako aj domáckych robotníkov a osôb zamestnaných v domácnosti (č. 39) a Dohovoru o povinnom poistení pre prípad smrti zamestnancov v poľnohospodárskych podnikoch (č. 40)
382 470/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať (č. 98) a Dohovoru o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve (č. 99)
383 471/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí
384 472/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
385 473/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody
386 474/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
387 477/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách
388 478/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
389 479/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter
390 480/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 251/1990 Zb. č. 338/1990 Zb. a č. 430/1990 Zb.
391 482/1990 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Bohuslava Martinů
392 483/1990 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
393 484/1990 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
394 485/1990 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
395 486/1990 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
396 487/1990 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
397 488/1990 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
398 489/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87)
399 490/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o politike zamestnanosti (č. 122)
400 491/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o platenom študijnom voľne (č. 140)
401 492/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení telegrafný poriadok
402 493/1990 Oznámenie Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, ktorým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
403 494/1990 Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
404 495/1990 Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorý mení a dopĺňa rezortný zoznan zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia vydaného úpravou MP SSR
405 496/1990 Ústavný zákon o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
406 497/1990 Ústavný zákon o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
407 498/1990 Zákon o utečencoch
408 499/1990 Zákon o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
409 501/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa menia a dopĺňajú vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch
410 503/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
411 504/1990 Oznámenie Ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky
412 505/1990 Zákon o metrológii
413 506/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29)
414 507/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o minimálnom veku pre prácu pod zemou v baniach (č. 123)
415 508/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach
416 509/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Upravenej dodatkovej dohody o technickej pomoci poskytovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
417 510/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o uložení listiny Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o odvolaní výhrady Československej republiky k Protokolu o zákaze použiť vo vojne dusivé, otravné alebo podobné plyny a bakteriologické prostriedky
418 511/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov vo výrobných hospodárskych organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
419 512/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmieňaní robotníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
420 513/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
421 514/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava o odmieňaní odborných veterinárnych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany
422 515/1990 Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl)
423 516/1990 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia
424 517/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
425 518/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
426 519/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru
427 521/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zrušení vízovej povinnosti
428 522/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
429 523/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
430 524/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
431 525/1990 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
432 526/1990 Zákon o cenách
433 527/1990 Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
434 529/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
435 530/1990 Zákon o dlhopisoch
436 531/1990 Zákon České národní rady o územních finančních orgánech
437 532/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
438 533/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
439 534/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb., č. 4/1990 Zb., č. 52/1990 Zb., č. 225/1990 Zb. a č. 423/1990 Zb.
440 536/1990 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
441 537/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe (č. 130)
442 538/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu o odmeňovaní členov posádok civilných lietadiel a riadiacich letovej prevádzky
443 539/1990 Oznámenie Ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv
444 540/1990 Zákon o Generálnom inšpektorovi ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
445 541/1990 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby
446 545/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
447 546/1990 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov a zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.
448 547/1990 Zákon o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole
449 548/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov
450 549/1990 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti
451 550/1990 Vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov
452 555/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmeny Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov
453 556/1990 Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii
454 557/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku niektorým baníkom
455 558/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre postupné nahradenie doterajšieho štátneho znaku novým znakom
456 559/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 215/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
457 560/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu
458 561/1990 Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej banky československej č. 201/1989 Zb. o úverových vzťahoch socialistických organizácií
459 562/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o odmeňovaní posádok československých námorných lodí
460 563/1990 Zákon o rozpočtových pravidlách federácie
461 567/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami
462 568/1990 Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
463 569/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dovoznej prirážke
464 570/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
465 571/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva
466 572/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla
467 574/1990 Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1991
468 577/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov
469 578/1990 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností
470 580/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách
471 581/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti finančnej kontroly
472 582/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení
473 583/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej, ktorou sa vykonáva devízový zákon
474 584/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky
475 585/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov
476 586/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov
477 587/1990 Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1983 Zb. o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach
478 590/1990 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
479 591/1990 Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
480 592/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
481 593/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
482 595/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie
483 596/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
484 597/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky
485 598/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá technickej prevádzky metra
486 599/1990 Oznámenie Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje úprava o devízovej zainteresovanosti zo zahraničnohospodárskej činnosti
487 600/1990 Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
488 601/1990 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
489 602/1990 Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore