Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1988

1 1/1988 Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytovaní jiných služeb na základe povolení národního výboru
2 2/1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
3 5/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok
4 6/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II
5 7/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají
6 8/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960
7 9/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru
8 10/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 45/1986 Zb., ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami
9 11/1988 Vyhláška ministerstva zdravotníctví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí matky
10 12/1988 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, v znení vyhlášky č. 26/1982 Zb.
11 13/1988 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách
12 14/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
13 15/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve
14 16/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky
15 17/1988 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním hmotném zabezpečení žáků středních odborních učilisť, sředních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
16 18/1988 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o krátení fondov palív a energie
17 19/1988 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví
18 20/1988 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky kterou se privádí zákom o myslivosti
19 21/1988 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. štátnej pamiatkovej starostlivosti
20 22/1988 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
21 23/1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Slovenský raj
22 24/1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Malá Fatra
23 25/1988 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 48 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
24 28/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými
25 29/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk
26 30/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
27 31/1988 Zásady a postup prestavby organizačných štruktúr výrobnotechnickej, vedeckotechnickej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 11. februára 1988 č. 40
28 32/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 34 - Bratislava II
29 33/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Beninskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
30 34/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
31 35/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
32 36/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti braniu rukojemníka
33 37/1988 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
34 38/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte, v znení vyhlášky č. 75/1987 Zb.
35 39/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 76/1987 Zb.
36 40/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok
37 41/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu
38 42/1988 Ústavný zákon o zmenách v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
39 43/1988 Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Poskou lidovou republikou
40 44/1988 Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
41 47/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských práv, osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976
42 49/1988 Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
43 50/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácií a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
44 51/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
45 52/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
46 53/1988 Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku
47 54/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-sovietskych združení, podnikov a organizácií
48 55/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k Svetovej výstave poštových známok PRAGA 1988
49 56/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej
50 57/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka
51 58/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 20. výročiu československej federácie
52 59/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Martina Benku
53 60/1988 Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
54 61/1988 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a ostátní bánské správě
55 62/1988 Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
56 63/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov
57 64/1988 Vyhláška ministra vnitra České socialistické republiky, kterou sa mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978
58 65/1988 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou
59 66/1988 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památková péči
60 67/1988 Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
61 68/1988 Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních
62 69/1988 Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe
63 70/1988 Vyhláška Slovenského banského úradu o vybraných banských zariadeniach
64 71/1988 Vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
65 72/1988 Vyhláška Českého baňského úřadu o výbušninách
66 73/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča
67 74/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu
68 75/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
69 76/1988 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
70 77/1988 Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 96/1976 Zb.
71 78/1988 Vyhláška Českého baňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech
72 79/1988 Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
73 80/1988 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o určovaní kondícií, klasifikácii zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov
74 81/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách
75 82/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov
76 83/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky
77 84/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe
78 85/1988 Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamivání výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a úhradě nákladů
79 86/1988 Vyhláška Slovenského geologického úradu o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
80 88/1988 Zákon o štátnom podniku
81 89/1988 Vyhláška Slovenského banského úradu o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
82 90/1988 Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
83 91/1988 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve
84 92/1988 Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkach racionálního využívaní ložisek nevyhrazených nerostu
85 93/1988 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o určených meradlách
86 94/1988 Zákon o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve
87 95/1988 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenia výroby
88 96/1988 Vyhláška Českého geologického úřadu správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob
89 97/1988 Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
90 98/1988 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník
91 99/1988 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži
92 101/1988 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o certifikácii výrobkov
93 102/1988 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím
94 103/1988 Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení
95 104/1988 Vyhláška Českého báňského uřadu o racionálním využívaní výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti provádědné hornickým způsobem
96 106/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
97 107/1988 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch
98 108/1988 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
99 109/1988 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu
100 110/1988 Nařízení vlády české socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím Československým právnickým osobám řízeným národními výbory
101 111/1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
102 114/1988 Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
103 115/1988 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
104 116/1988 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
105 117/1988 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
106 118/1988 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku
107 119/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o hospodárení s národným majetkom
108 120/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach
109 121/1988 Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
110 122/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 20 Kč
111 123/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru
112 124/1988 Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia
113 125/1988 Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.
114 127/1988 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov
115 128/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 76 - Veľký Šariš
116 129/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vytvorení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky v Sovietskom zväze
117 130/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou
118 131/1988 Vyhláška mimisterstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 42/1966 Sb., o poskytovámí léčebně preventivní péče
119 132/1988 Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
120 133/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 38 - Komjatice
121 134/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 3 - Bratislava I
122 135/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zriadení Medzivládnej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
123 136/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a dohovore dojednanom výmenou nót medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách na území Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1987 a zo 4. januára 1988
124 137/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a BĽR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-bulharských združení, podnikov a organizácií
125 138/1988 Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Česné národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
126 140/1988 Vyhlášené úplné znění zákona o národních výborech
127 141/1988 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
128 142/1988 Vyhlášené úplné znění zákona České národní rady o vnitřním obchodě
129 143/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
130 144/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štatistikách práce (č. 160)
131 145/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o závodných zdravotných službách (č. 161)
132 146/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky a spolupráci v oblasti cestovného ruchu
133 147/1988 Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 78/1984 Zb.
134 148/1988 Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov
135 150/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
136 152/1988 Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
137 155/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov
138 156/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
139 157/1988 Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
140 158/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 108/1988 Zb.)
141 159/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 7 Bratislava-Vinohrady
142 160/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene
143 161/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
144 162/1988 Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
145 163/1988 Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
146 164/1988 Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
147 165/1988 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
148 167/1988 Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 27. októbra 1988
149 168/1988 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV
150 169/1988 Ústavný zákon o zmenách priebehu štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou
151 170/1988 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
152 171/1988 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani
153 172/1988 Zákon o poľnohospodárskej dani
154 173/1988 Zákon o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou
155 174/1988 Zákon o ochranných známkach
156 175/1988 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej
157 177/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh a vyhláška č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach
158 178/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 119/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o občianskych preukazoch
159 179/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch
160 180/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9 1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla
161 181/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon
162 182/1988 Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívaní pozemků a náhradách za dočasné užívaní pozemků
163 184/1988 Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
164 185/1988 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
165 186/1988 Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění
166 187/1988 Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach ochranných známok
167 188/1988 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce
168 189/1988 Zákon o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
169 190/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlakov na celoštátnych dráhach a vlečkách
170 191/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku
171 192/1988 Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
172 193/1988 Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky
173 194/1988 Zákon o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy
174 195/1988 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989
175 196/1988 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov a zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre
176 197/1988 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
177 198/1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
178 203/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov
179 204/1988 Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
180 205/1988 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
181 207/1988 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989
182 208/1988 Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
183 209/1988 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb
184 210/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989
185 211/1988 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy
186 212/1988 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.
187 215/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
188 216/1988 Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
189 217/1988 Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného za zvlášní účty nájemného
190 218/1988 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku
191 220/1988 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
192 223/1988 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce
193 224/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 181/1988 Zb.
194 225/1988 Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů
195 227/1988 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja
196 228/1988 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru
197 229/1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov
198 230/1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorých pracovníkom
199 231/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o poplatkoch
200 232/1988 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytvání nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
201 233/1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách
202 234/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov
203 235/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zisťovaní a používaní priemerného zárobku
204 236/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme
205 237/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
206 238/1988 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona
207 239/1988 Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
208 240/1988 Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
209 241/1988 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.
210 242/1988 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
211 243/1988 Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o štatistických zisťovaniach a účtovnom výkazníctve
212 244/1988 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona
213 245/1988 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore