Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1986

1 1/1986 Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
2 2/1986 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
3 3/1986 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
4 4/1986 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov
5 5/1986 Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných pobytoch
6 6/1986 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988
7 7/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných päťdesiatkorunákov s tematikou mestských pamiatkových rezervácií Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče
8 8/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
9 9/1986 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb.
10 10/1986 Uznesenie Predsedníctva Federálneho Zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
11 11/1986 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
12 12/1986 Usnesení Předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
13 13/1986 Usnesení Předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
14 14/1986 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej Národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
15 15/1986 Uznesenie Predsedníctva Sloveskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
16 16/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri dobývaní ložísk čierneho uhlia v oblasti spoločných československo-poľských štátnych hraníc
17 17/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb.
18 18/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona
19 19/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti tvorby a používania referenčných materiálov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
20 21/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
21 22/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.
22 23/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
23 24/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva
24 25/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách v znení vyhlášky č. 100/1983 Zb.
25 26/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch
26 27/1986 Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov
27 28/1986 Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve
28 29/1986 Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o plánovaní tematických úloh
29 30/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o Kódexe rokovaní líniových konferencií
30 31/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov
31 32/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
32 33/1986 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách
33 34/1986 Nařízení vlády České socialistické republiky jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
34 35/1986 Nařízení vlády České socialistickej republiky o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany
35 36/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs
36 37/1986 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
37 38/1986 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
38 39/1986 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany
39 40/1986 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
40 41/1986 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
41 42/1986 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
42 43/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou
43 44/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu úmrtia Karla Hynka Máchu
44 45/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru s vysvetlivkami
45 46/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti vývoja prostriedkov robototechniky, robotizovaných komplexov a pružných výrobných systémov a o zriadení medzinárodného vedecko-výrobného združenia ROBOT
46 47/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky s vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
47 48/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti štátnej a miestnej správy
48 49/1986 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
49 53/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach
50 54/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti normalizácie, metrológie a starostlivosti o akosť
51 55/1986 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studntům vysokých škol
52 56/1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.
53 57/1986 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o budovaní automatizovaných systémov riadenia
54 58/1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku
55 59/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci v občianskych, rodinných a obchodných veciach
56 60/1986 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov
57 61/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dočasnej správe národného majetku
58 62/1986 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov
59 63/1986 Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
60 64/1986 Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
61 65/1986 Zákon České národní rady kterou se doplňuje zákon č. 40/1958 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
62 66/1986 Zákon České národní rady o umělěm přerušení těhotenství
63 69/1986 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb. o poskytovámí náborových příspěvků a jiných výhod doosídlenům ve vymezeném území pohraničí
64 70/1986 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
65 71/1986 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii
66 72/1986 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
67 73/1986 Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva
68 74/1986 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
69 75/1986 Vyhláška ministerstva zdracotnictví České socialistické republiky kterou se provádí zákom České národní rady č. 66/1986 S., o umělém přerušení těhotenství
70 76/1986 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o kontrole plánu rozvoja vedy a techniky a investícií na jeho realizáciu
71 77/1986 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
72 78/1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém obvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhú ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
73 79/1986 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
74 80/1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách
75 81/1986 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1986-1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)
76 82/1986 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1987
77 83/1986 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)
78 84/1986 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987
79 85/1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy. Kdy lze přidelit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb.
80 86/1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
81 87/1986 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu)
82 88/1986 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987
83 89/1986 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1987
84 90/1986 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov
85 91/1986 Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore