Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1981

1 1/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962
2 2/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
3 6/1981 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách
4 8/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o odberných poukazoch PZO Tuzex
5 9/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švédskym kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
6 10/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
7 11/1981 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
8 12/1981 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
9 13/1981 Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzovaní odborné způsobilosti některých pracovníků
10 14/1981 Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia plánu v rokoch 1981-1985 schválené uznesením vlády ČSSR č. 401 z 9. decembra 1980
11 15/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
12 16/1981 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch
13 17/1981 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1981 a 1982
14 18/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o schvaľovaní dráhových vozidiel a osobitných dráhových mechanizačných zariadení
15 19/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod, o Protokole k Zmluve a o Dohode o vykonávaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných označení poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov odkazujúcich na pôvod
16 20/1981 Vyhláška Slovenského banského úradu o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov
17 22/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o konzulárnych stykoch
18 23/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie v priemysle (č. 77)
19 24/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti detí a mladistvých na zamestnanie nepriemyselnými prácami (č. 78)
20 25/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o lekárskom vyšetrení spôsobilosti mladistvých na zamestnanie pod zemou v baniach (č. 124)
21 26/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o ochrane proti ohrozeniu otravou benzénom (č. 136)
22 27/1981 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov
23 28/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968
24 29/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty
25 30/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
26 32/1981 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
27 33/1981 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
28 36/1981 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
29 37/1981 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
30 38/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 20. výročiu prvého letu človeka do vesmíru
31 39/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Otakara Španiela
32 40/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní s Dodatkovým protokolom
33 41/1981 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčení o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami
34 43/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a osobitných pasov a cestovných pasov používaných na služobné cesty
35 44/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
36 47/1981 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločnosti
37 48/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej výmene medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky
38 49/1981 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárení s nevyužitými zásobami
39 50/1981 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.
40 51/1981 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe
41 52/1981 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
42 53/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach poskytovania zahranično - hospodárskych služieb v oblasti dopravy
43 54/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevádzkových radách podnikov zahraničného obchodu
44 55/1981 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre
45 56/1981 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
46 57/1981 Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytovaní zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o konrole těchto služeb
47 58/1981 Vyhláška Ministerstva školství České socialistické republiky o umělecké aspiratuře
48 60/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel na motorovú dopravu
49 61/1981 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb
50 62/1981 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
51 63/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
52 64/1981 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
53 65/1981 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
54 66/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady
55 67/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Grenady o vedecko-technickej spolupráci
56 68/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jamajky
57 69/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách v znení neskorších predpisov
58 70/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky
59 71/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva
60 72/1981 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny
61 73/1981 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studujních oborů na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatorích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
62 74/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku
63 75/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej sústave na spoluprácu v oblasti transplantácie obličiek „Intertransplant"
64 76/1981 Vyhláška ministerstvo zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení spoločenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.
65 77/1981 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotníctví
66 78/1981 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. a odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
67 79/1981 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve
68 80/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach
69 81/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodže
70 82/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru
71 83/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vedecko-technickej spolupráci
72 84/1981 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
73 85/1981 Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Politický pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
74 86/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o uzavieraní a vykonávaní zmlúv o vedecko-technickej spolupráci so zahraničím
75 87/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
76 88/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a o Protokole k Dohode
77 89/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky
78 90/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry
79 91/1981 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu
80 96/1981 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach
81 97/1981 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana
82 99/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinárskom úseku
83 100/1981 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
84 101/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o zadržiavaní vodičských preukazov vodičom, ktorí nemôžu na mieste zaplatiť pokutu uloženú im v blokovom konaní za priestupok v cestnej premávke
85 102/1981 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zrušuje zákon č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov v znení neskorších predpisov a zákon č. 67/1962 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
86 103/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom
87 104/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
88 105/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb
89 106/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Ivana Olbrachta
90 107/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb.
91 108/1981 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí
92 112/1981 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
93 114/1981 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 101 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
94 115/1981 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky
95 116/1981 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave zmeny a zrušenia hospodárskych záväzkov
96 117/1981 Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných prác výrobnej povahy
97 120/1981 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
98 121/1981 Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
99 122/1981 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
100 123/1981 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1982
101 124/1981 Uznesenie Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
102 128/1981 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981 - 1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne)
103 129/1981 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
104 130/1981 Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore