Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1979

1 1/1979 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
2 2/1979 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebných obvodoch č. 37 so sídlom v Moldave nad Bodvou a č. 49 so sídlom v Úbreži
3 3/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu
4 4/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení
5 5/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky
6 7/1979 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení
7 10/1979 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd brdy, Jablunkov a okolie, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žambrek - Králíky
8 11/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach
9 12/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti a oprávnenia na plnenie jeho úloh
10 13/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
11 14/1979 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Horná Orava
12 15/1979 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 42 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
13 16/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku
14 17/1979 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o právnych úkonoch odovzdávaním dát
15 18/1979 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
16 19/1979 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
17 20/1979 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úrdu ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
18 21/1979 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
19 22/1979 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zrušení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 133/1973 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
20 23/1979 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
21 24/1979 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
22 25/1979 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
23 26/1979 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
24 28/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska
25 29/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
26 30/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
27 31/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou štátu Kuvajt
28 32/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave
29 33/1979 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny
30 34/1979 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 75 (Bratislava II)
31 35/1979 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve
32 36/1979 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1979 a 1980
33 37/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy
34 38/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky
35 39/1979 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami
36 40/1979 Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 54/1977 Sb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií
37 41/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom
38 42/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou
39 43/1979 Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
40 45/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
41 46/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
42 47/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska
43 48/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
44 49/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
45 50/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 30. výročiu IX. zjazdu Komunistickej strany Československa
46 51/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
47 52/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
48 54/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
49 55/1979 Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pro poistenie osôb
50 56/1979 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb
51 57/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
52 58/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku
53 59/1979 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa určujú vybrané prevádzkové meradlá, hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá (vyhláška o určených meradlách)
54 60/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o inšpekcii výchovy a vzdelávania
55 62/1979 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a niektoré iné kampaňové práce
56 63/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc
57 64/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky
58 65/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci
59 66/1979 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky a Českého cenového úradu ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovane služieb
60 67/1979 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom
61 68/1979 Zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve
62 70/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky
63 71/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy
64 72/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii výchovy a vzdelávania
65 73/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a riadení stredných odborných učilíšť
66 74/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
67 75/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
68 76/1979 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov
69 77/1979 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné
70 78/1979 Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady ktorým sa mení zákon Českej národnej rady č. 129/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
71 79/1979 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
72 80/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri dani zo mzdy
73 81/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 121/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
74 82/1979 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 50 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
75 83/1979 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 24
76 84/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1980
77 85/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského
78 86/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva
79 87/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
80 88/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
81 89/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialitickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky
82 90/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socilistickej republiky o školách v prírode
83 91/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, staníc mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov
84 92/1979 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
85 93/1979 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
86 94/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakov gymnázií, odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
87 95/1979 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
88 96/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl pre pracujúcich
89 98/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky
90 99/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o sústave osobitných určených odborov
91 100/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o sústave osobitných učebných odborov
92 101/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
93 102/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú nomenklatúry študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách, na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a sústava učebných odborov na stredných odborných učilištiach, a o štúdiu na nich
94 103/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
95 104/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, staníc mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov
96 105/1979 Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
97 106/1979 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú hranice príjmov prípustné pre poskytovanie niektorých sociálnych dávok na deti
98 107/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel
99 108/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
100 109/1979 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 130/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
101 110/1979 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť HORNÁ ORAVA
102 111/1979 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť BIELE KARPATY
103 112/1979 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
104 113/1979 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani
105 114/1979 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Federálneho zhromaždenia
106 115/1979 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
107 116/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní
108 117/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
109 118/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977
110 119/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali
111 120/1979 Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o priestorovej identifikácii informácií
112 121/1979 Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline
113 122/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave o vnútroštátnom zasielateľstve
114 123/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o mestskej hromadnej doprave
115 124/1979 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY
116 125/1979 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách v prírode
117 127/1979 Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
118 129/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu
119 130/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci
120 131/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o kultúrnej a vedeckej spolupráci
121 132/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
122 133/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl
123 134/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky
124 135/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islandskej republiky
125 136/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupnými organizáciami na spracovanie alebo na predaj
126 137/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poľnohospodárskom družstevníctve o dovolenke a hmotnej zodpovednosti členov jednotných roľníckych družstiev
127 138/1979 Zásady na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri propagácii, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. novembra 1979 č. 301
128 139/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1963
129 140/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke vykurovacích plynov obyvateľstvu
130 141/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
131 142/1979 Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška kultúry a informácií č. 25/1967 zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
132 143/1979 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení
133 144/1979 Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizeračných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci
134 145/1979 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení
135 146/1979 Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
136 147/1979 Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu
137 148/1979 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1980
138 149/1979 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev
139 150/1979 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení
140 151/1979 Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1980 a o rozpočtovom určení výnosu niektorých odplát vo vodnom hospodárstve
141 152/1979 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1980
142 153/1979 Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov
143 154/1979 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov
144 155/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
145 156/1979 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
146 158/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
147 159/1979 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou
148 160/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva
149 161/1979 Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 161/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Českou štátnou poisťovňou
150 162/1979 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
151 163/1979 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.
152 164/1979 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
153 166/1979 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej reubliky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 93/1979 Zb. o odmieňaní hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
154 167/1979 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore