Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1977

1 1/1977 Vyhláška Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o býkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
2 2/1977 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
3 3/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o prepravnom poriadku lanových dráh
4 4/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou úniou
5 5/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom
6 6/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podtemných vôd
7 7/1977 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 27 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
8 8/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických
9 9/1977 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Muránska planina
10 10/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
11 12/1977 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov
12 13/1977 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
13 14/1977 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
14 15/1977 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
15 16/1977 Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
16 17/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara
17 18/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
18 19/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou
19 20/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave
20 21/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike
21 22/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách
22 23/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd
23 24/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodárskej evidencii
24 25/1977 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
25 27/1977 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
26 28/1977 Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o evidencii a kontrole jadrových materiálov
27 29/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky
28 30/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky
29 32/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1978
30 33/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977
31 34/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel
32 35/1977 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty
33 36/1977 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Českej socialistickej republike
34 37/1977 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
35 38/1977 Zákon o novom výtvarnom riešení Radu republiky
36 39/1977 Zákon o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov
37 40/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov
38 41/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky
39 42/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky
40 44/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu
41 45/1977 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy
42 46/1977 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb.
43 47/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
44 48/1977 Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poriadku
45 49/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
46 50/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám
47 51/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 63/1964 Zb. o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)
48 53/1977 Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch
49 54/1977 Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií
50 55/1977 Vyhláška Československej akadémie vied o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov
51 56/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie
52 57/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach
53 58/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi
54 59/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov
55 61/1977 Zákon o lesoch
56 62/1977 Zákon o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií
57 64/1977 Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodnotí
58 65/1977 Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
59 66/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1961
60 67/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o povolaní príslušníkov Ľudových milícií na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti
61 68/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o vedeckotechnickej spolupráci
62 69/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej republiky a o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou
63 70/1977 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
64 71/1977 Vyhláška Rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostrave ktorou sa poverujú mestské a miestne národné výbory v Severomoravskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
65 73/1977 Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
66 74/1977 Zákon o poľnohospodárskej dani (úplné znenie zákona o poľnohospodárskej dani, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnení)
67 75/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o opakovaných projektoch
68 76/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.
69 77/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe
70 78/1977 Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií
71 80/1977 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o jednotnom systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl poskytujúcich základné, stredné a vyššie vzdelanie a ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov
72 81/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 99/1976 Zb. o vodnej stráži
73 82/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu
74 83/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
75 84/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami
76 85/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podmienkach začívania stavieb a ich registrácii a evidencii
77 86/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dočasnej správe národného majetku
78 87/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci
79 88/1977 Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978
80 89/1977 Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1978, o správe dôchodkovej dane u niektorých daňovníkov a o premlčacích lehotách pri majetkových a mimoriadnych dávkach
81 90/1977 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978
82 91/1977 Zákon o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.
83 92/1977 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb.
84 93/1977 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 94 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
85 94/1977 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
86 95/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe
87 96/1977 Zákon Českej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
88 97/1977 Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej repuubliky o odbornej správe lesov a o príspevku za ňu
89 98/1977 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži
90 99/1977 Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
91 100/1977 Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
92 101/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej správe lesov
93 102/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o lesnej stráži
94 103/1977 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
95 104/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk
96 105/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého
97 106/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
98 107/1977 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla
99 108/1977 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív
100 109/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska
101 110/1977 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore