Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1976

1 1/1976 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Jindřichův Hradec)
2 2/1976 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 25 - Zakamenné
3 3/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru národnej bezpečnosti
4 4/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom dopravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb.
5 5/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam
6 6/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)
7 8/1976 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku
8 9/1976 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kvalifikácii odborných lesných hospodárov
9 10/1976 Vyhláška rady Západočeského národného výboru v Plzni ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
10 11/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o evidencii vnútrozemských plavidiel
11 12/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov
12 13/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení
13 14/1976 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášok č. 11/1968 Zb. a č. 143/1969 Zb.
14 15/1976 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva
15 16/1976 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky
16 17/1976 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove
17 18/1976 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb.
18 19/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o odbornej príprave občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách
19 20/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúcej sa spolupráce na veterinárnom úseku
20 21/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky
21 22/1976 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkov na sypké hmoty
22 23/1976 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály
23 24/1976 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Českej socialistickej republike
24 25/1976 Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení zákon Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. o zariadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov
25 26/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlhodobej platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
26 27/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
27 28/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci
28 29/1976 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach
29 30/1976 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Slovenskej socialistickej republike
30 31/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa na použitie súhrnných cien menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb
31 32/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o vedecko - technických pracovníkoch v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne
32 33/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libérijskej republiky
33 34/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje
34 36/1976 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach
35 38/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní dovolenky na zotavenie niektorým pracovníkom v súvislosti s ich pobytom v cudzine
36 39/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o všeobecných podmienkach medzinárodných prepráv cestujúcich autobusmi
37 40/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky
38 41/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku 5 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
39 42/1976 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o vodohospodároch
40 43/1976 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon)
41 44/1976 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
42 45/1976 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
43 46/1976 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
44 47/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Janka Kráľa
45 48/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
46 49/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
47 50/1976 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
48 51/1976 Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
49 52/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní čestných titulov „zaslúžilý vynálezca" a „zaslúžilý zlepšovateľ"
50 53/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času v roku 1977
51 54/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov
52 55/1976 Vyhláška Federálneho štatistického úradu o rodnom čísle
53 56/1976 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky ktorou sa určuje príslušnosť odvodných súdov v Prahe v dopravných trestných veciach
54 57/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o kontejneroch, 1972
55 58/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodnej výmene
56 59/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pomocníkoch Pohraničnej stráže
57 60/1976 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane
58 61/1976 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane
59 62/1976 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov
60 63/1976 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomnosti ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomnosti
61 64/1976 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
62 65/1976 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov
63 66/1976 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodároch
64 67/1976 Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe ktorou sa poverujú národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
65 68/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku
66 69/1976 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)
67 70/1976 Zákon Českej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky na roka 1976 - 1980
68 71/1976 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)
69 72/1976 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
70 74/1976 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
71 75/1976 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
72 76/1976 Zákon o razbe československých dukátov
73 77/1976 Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu Českej socialistickej republiky
74 78/1976 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej socialistickej republiky
75 79/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky"
76 80/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
77 81/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Japonska
78 82/1976 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o úprave užívania povrchových vôd na plavbu motorovými plavidlami
79 83/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj(ďalej FMTIR) o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
80 84/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
81 85/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku
82 86/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb
83 87/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb
84 88/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť
85 89/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe
86 90/1976 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
87 92/1976 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
88 93/1976 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
89 94/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe
90 95/1976 Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom triedení základných prostriedkov
91 96/1976 Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
92 97/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa a upravuje vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 103/1970 Zb.
93 98/1976 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov a stavebných prác
94 99/1976 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o vodnej stráži
95 100/1976 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky č. 89/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
96 101/1976 Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
97 102/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií
98 103/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe
99 104/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan
100 105/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva
101 106/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
102 107/1976 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o fakultách architektúry na Českom vysokom určení technickom v Prahe a na Vysokom určení technickom v Brne
103 108/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)
104 109/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o niektorých opatreniach na vykonávanie Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)
105 110/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva
106 111/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o rezervnom fonde jednotného roľníckeho družstva
107 112/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov
108 113/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a o Likvidačnom protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky
109 114/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky
110 115/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy
111 116/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o potlačení a trestaní zločinu apartheidu
112 117/1976 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii
113 118/1976 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa poverujú mestské a miestne národné výbory vo Východočeskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
114 119/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
115 120/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
116 121/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou
117 122/1976 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov
118 123/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
119 124/1976 Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
120 125/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana
121 126/1976 Vyhláška Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o vodohospodárskej a súhrnnej vodohospodárskej evidencii
122 127/1976 Zákon o civilnom letectve (úplné znenie zákona o civilnom letectve, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
123 128/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby
124 129/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach
125 130/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody
126 131/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia
127 132/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti
128 133/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956
129 134/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
130 135/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
131 136/1976 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky
132 137/1976 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny, vykurovacích plynov a tuhých palív
133 138/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
134 139/1976 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
135 140/1976 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl
136 141/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel
137 142/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
138 143/1976 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani
139 144/1976 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov
140 145/1976 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
141 147/1976 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 83/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík
142 149/1976 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1977
143 151/1976 Zákon Slovenskej národnej rady rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977
144 152/1976 Zákon o zriadení Radu priateľstva
145 153/1976 Zákon o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus
146 154/1976 Zákon, ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie
147 155/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
148 156/1976 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 106 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
149 158/1976 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodnej stráži
150 159/1976 Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu
151 160/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
152 161/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy
153 162/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch
154 163/1976 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1977 a 1978 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
155 164/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 125. výročiu úmrtia Jána Kollára
156 165/1976 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov
157 166/1976 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore