Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1975

1 1/1975 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
2 2/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Federatívnej republiky Nigérie
3 3/1975 Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v Severomoravskom kraji ako stavebné úrady
4 5/1975 Zásady na zabezpečenie kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 9. januára 1975 č. 3
5 6/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou republikou
6 7/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky a o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platieb medzi oboma krajinami
7 8/1975 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 65 Banská Bystrica - okolie
8 9/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 77/1974 Zb. o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1975
9 10/1975 Vyhláška Miisterstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1967 Zb. o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri a vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
10 11/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
11 12/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vykonaní I. a II. hlavy Zmluvy o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
12 14/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
13 15/1975 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 21- Sládkovičovo
14 16/1975 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebných obvodoch č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné
15 17/1975 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku
16 18/1975 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa podrobnejšie vymedzuje súčinnosť útvarov Verejnej bezpečnosti a národných výborov pri ochrane verejného poriadku
17 19/1975 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o sústave zdravotníckych zariadení
18 20/1975 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce
19 21/1975 Zákon o udieľaní štátnych cien Klementa Gottwalda
20 22/1975 Zákon o udieľaní Československej novinárskej ceny
21 24/1975 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 135 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
22 25/1975 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
23 26/1975 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
24 27/1975 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami
25 28/1975 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
26 29/1975 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla
27 30/1975 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd
28 31/1975 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva
29 32/1975 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami
30 33/1975 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese
31 34/1975 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch pri vývoze, dovoze a pri zabezpečovaní hospodárskej kooperácie so zahraničím
32 35/1975 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch vo výskume a vývoji
33 36/1975 Zákon Českej národnej rady o pokutách za porušovanie právnych predpisov o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok
34 37/1975 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 121 pre voľby do Snemovne národov a vo volebnom obvode č. 41 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
35 38/1975 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 93 - Hnúšťa - Likier
36 39/1975 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch -. 82 - Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves
37 41/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
38 42/1975 Vyhláška Ústrednej rady odborov o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami
39 43/1975 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o právomociach odborových orgánov v súvislosti s organizáciou výrobných hospodárskych jednotiek a ich štatúty schválené uznesením Predsedníctva Ústrednej rady odborov z 5. februára 1975
40 45/1975 Rozhodnutie Prezidenta republiky o amnestii
41 47/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje nový Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
42 48/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna
43 49/1975 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
44 50/1975 Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa čl. 64 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii
45 51/1975 Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky
46 52/1975 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zrušuje zákon SNR č. 69/1969 Zb. o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky
47 54/1975 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce
48 55/1975 Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
49 56/1975 Zákon 11. júna 1975, ktorým sa mení zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch
50 57/1975 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe
51 58/1975 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
52 59/1975 Zásady riadenia a vykonávania účelovej vedeckej ašpirantúry, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. mája 1975 č. 150
53 60/1975 Uznesenie vlády Českej socialistickej republiky výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
54 61/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
55 62/1975 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
56 63/1975 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch
57 64/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967
58 65/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891, revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967
59 66/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967
60 67/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Štokholme 14. júla 1967
61 68/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Stockholmskom dodatkovom znení zo 14. júla 1967 k Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891, revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958
62 69/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísanom v Stockholme 14. júla 1967
63 70/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní
64 71/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu a o Dlhodobej platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu
65 72/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene charakteru hraničných priechodov na československo-poľských štátnych hraniciach Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna
66 73/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu
67 74/1975 Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase na zmenu hraníc Slovenskej socialistickej republiky
68 75/1975 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom
69 76/1975 Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej ceny Ľudovíta Štúra
70 77/1975 Zásady zabezpečenia kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe Slovenskej socialistickej republiky, schválené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 175
71 78/1975 Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1975 č. 224 o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni
72 79/1975 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o doplnení uznesenia o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 13 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky uverejneného v Zbierke zákonov ČSSR v čiastke 17 z 23. júna 1975 č. 58
73 80/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o ochrane ovzdušia pred znečistením
74 81/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou
75 82/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
76 83/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o ďalšom rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce
77 84/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udieľaní vedeckých hodností a titulov
78 85/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Fínskou republikou o vzájomnom odstránení prekážok obchodu
79 86/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
80 89/1975 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 34 so sídlom v Košiciach
81 90/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách
82 91/1975 Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia šiesteho päťročného plánu a vykonávacích plánov v rokoch 1976-1980, schválené uznesením vlády ČSSR č. 209 z 10. júla 1975
83 92/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uplatňovaní noriem Rady vzájomnej hospodárskej pomoci
84 93/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
85 94/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
86 96/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení
87 97/1975 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií
88 98/1975 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodovodných a kanalizačných prípojkách, ktoré sa považujú za vodohospodárske diela
89 99/1975 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 111/1974 Zb. o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republice v roku 1975
90 100/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky
91 101/1975 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 87 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
92 103/1975 Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 10. júla 1975 č. 210
93 104/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
94 105/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou
95 106/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM), Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) a Dodatkovom protokole k obom dohovorom
96 107/1975 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole II týkajúcom sa predĺženia doby platnosti Dodatkového dohovoru k Dohovoru CIV z roku 1961 o zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich
97 108/1975 Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Severomoravskom kraji ako stavebný úrad
98 110/1975 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
99 111/1975 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
100 112/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zisťovaní priemerného zárobku
101 113/1975 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
102 114/1975 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva
103 115/1975 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialitickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevecie, diagnostiky a leiečenia ľudí
104 116/1975 Vyhláška Slovenského banského úradu o ohlasovaní podzemných a povrchových prác orgánom štátnej banskej správy
105 118/1975 Zákon Českej národnej rady o advokácii
106 119/1975 Zákon Českej národnej rady o sídlach o obvodoch okresných a krajských súdov v Českej socialistickej republike
107 120/1975 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí
108 122/1975 Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
109 123/1975 Zákon o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby
110 125/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti pre zahraničné podniky
111 126/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1976
112 127/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií o nadštandardnom vybavení bytov
113 129/1975 Zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
114 130/1975 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
115 131/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 3 halieroch
116 132/1975 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
117 133/1975 Zákon Slovenskej národnej rady o advokácii
118 134/1975 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
119 135/1975 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
120 136/1975 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
121 137/1975 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydávajú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev a upravuje postup pri vypracovaní a schvaľovaní stanov družstva, ich zmien a doplnkov
122 138/1975 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve
123 139/1975 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a evidencii ich výrobcov
124 140/1975 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat v znení vyhlášky č. 123/1970 Zb. a vyhlášky č. 89/1972 Zb.
125 141/1975 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1976
126 142/1975 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976
127 143/1975 Ústavný zákon o zmenách štátnych hraníc s Poľskou ľudovou republikou
128 144/1975 Zákon, ktorým sa dopĺňa Hospodársky zákonník
129 147/1975 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976
130 148/1975 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976
131 149/1975 Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve
132 150/1975 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky ktorým sa na rok 1976 ustanovuje suma rozhodujúca pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
133 151/1975 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
134 152/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
135 153/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky
136 154/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy
137 155/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
138 156/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o správe národného majetku
139 157/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce
140 158/1975 Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o poskytovaní úverov
141 159/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách
142 160/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmierovacom konaní v jednotných roľníckych družstvách
143 162/1975 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
144 164/1975 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysokých školách
145 165/1975 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení s krmivami a o evidencii niektorých druhov krmív a ich výrobcov
146 166/1975 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o sťahovaní, odpredaji a preberaní bravčových krupónov
147 167/1975 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a spôsob zabezpečovania zvýšenej ochrany archívnych dokumentov jako kultúrnych pamiatok a národných kultúrnych pamiatok
148 168/1975 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov štátom
149 169/1975 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach a o technicko-bezpečnostnom dozore národných výborov nad nimi
150 170/1975 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere
151 171/1975 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení výpočet zveri
152 172/1975 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zvierat
153 173/1975 Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Trnave, ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Vrbovom ako stavebný úrad
154 175/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona
155 176/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení vyhláška č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu
156 177/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva Telefónny poriadok
157 178/1975 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok
158 180/1975 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore