Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1973

1 1/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky v oblasti železničnej dopravy
2 3/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu
3 4/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevode časti predmetu činnosti Omnipolu, podniku zahraničného obchodu, do Merkurie, podniku zahraničného obchodu
4 6/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, o Platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
5 7/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977
6 8/1973 Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
7 9/1973 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Rade Víťazného februára
8 10/1973 Rozhodnutie Prezidenta republiky o amnestii
9 11/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
10 12/1973 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami
11 13/1973 Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Čadci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa
12 14/1973 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom
13 16/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl
14 18/1973 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 11 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
15 19/1973 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 198 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
16 20/1973 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie Českej socialistickej republiky č. 159/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch použivateľov diel
17 21/1973 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám
18 22/1973 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podnikových archívoch
19 23/1973 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky
20 24/1973 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly
21 25/1973 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly
22 26/1973 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov
23 27/1973 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
24 30/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy
25 31/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch
26 32/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci
27 33/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957
28 34/1973 Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa
29 35/1973 Vyhláška Rady Okresného národného výboru vo Veľkom Krtíši, ktorou sa určuje mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa
30 37/1973 Zákon Českej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
31 39/1973 Zákon Slovenskej národnej rady o orgánoch geodézie a kartografie
32 41/1973 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
33 42/1973 Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb. o zavedení jednotnej evidencie pracujúcich
34 43/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Írskom
35 45/1973 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
36 46/1973 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch
37 47/1973 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
38 48/1973 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
39 49/1973 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
40 50/1973 Zákon o pestúnskej starostlivosti
41 51/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach
42 52/1973 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
43 53/1973 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
44 54/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o nepravidelnej hromadnej preprave osôb vykonávanej orgánmi Revolučného odborového hnutia
45 55/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami
46 57/1973 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 70 - Lemešany, okres Prešov
47 58/1973 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o internátnych stredných školách pre pracujúcich a o hospodárskom zabezpečení študujúcich na týchto školách
48 59/1973 Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o vykonávaní geodetickýc a kartografických prác a o kartografických dielach
49 60/1973 Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
50 61/1973 Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú podrobnosti o lotériách a iných podobných hrách
51 62/1973 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej repubiky ktorou sa určujú podrobnosti o verejných zbierkach
52 63/1973 Zákon Slovenskej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
53 64/1973 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
54 65/1973 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
55 67/1973 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
56 69/1973 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa čiastočne zrušuje vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
57 70/1973 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
58 71/1973 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
59 72/1973 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
60 73/1973 Zákon o brannej výchove
61 74/1973 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach
62 75/1973 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 76 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
63 77/1973 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 53
64 78/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 200. výročiu narodenia Josefa Jungmanna
65 79/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe
66 80/1973 Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky
67 81/1973 Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
68 82/1973 Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
69 83/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou
70 84/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky
71 85/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému
72 86/1973 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973
73 88/1973 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriadení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
74 89/1973 Vyhláška Ministerstva Českej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
75 90/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami
76 91/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých službách
77 92/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
78 93/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor
79 94/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúcom sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich
80 95/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
81 96/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor
82 97/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky v oblasti cestovného ruchu
83 98/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Veterinárnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
84 100/1973 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 118 (Košice -Šaca)
85 101/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach
86 102/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974
87 103/1973 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
88 104/1973 Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
89 105/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
90 106/1973 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS
91 107/1973 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti
92 108/1973 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs
93 109/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 500 Kčs
94 110/1973 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Slovenský kras
95 111/1973 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce ktorou sa mení vyhláška č. 18/1969 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
96 112/1973 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa
97 113/1973 Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
98 116/1973 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 109
99 117/1973 Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 27. septembra 1973 č. 284
100 118/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb.
101 119/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistíckej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch
102 120/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou
103 121/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach
104 122/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
105 123/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík
106 124/1973 Smernice Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, schválené VI. plenárnej schôdze ÚRO
107 126/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
108 127/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou
109 128/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v námornej obchodnej plavbe
110 129/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom
111 130/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom
112 131/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky
113 132/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík
114 133/1973 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
115 134/1973 Zákon Českej národnej rady o pôsobnsti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien
116 135/1973 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
117 136/1973 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien
118 138/1973 Zákon o vodách (vodný zákon)
119 139/1973 Uznesenie Federálneho zhromaždenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
120 140/1973 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
121 142/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik"
122 143/1973 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
123 144/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete
124 145/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu
125 146/1973 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom
126 148/1973 Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
127 153/1973 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 23 a 120
128 154/1973 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa bližšie vymedzujú pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
129 155/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách
130 156/1973 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1974
131 157/1973 Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva
132 158/1973 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev
133 159/1973 Zákon o ochrane označení pôvodu výrobkov
134 160/1973 Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov
135 162/1973 Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
136 163/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb
137 164/1973 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
138 166/1973 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974
139 167/1973 Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
140 168/1973 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove
141 169/1973 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
142 170/1973 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien vykonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
143 171/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 122/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
144 172/1973 Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
145 174/1973 Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
146 175/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla
147 176/1973 Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky plynov, rôp a gazolínu
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore