Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1971

1 1/1971 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
2 2/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
3 3/1971 Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia pre uzavieranie, obsah a kontrolu kolektívnych zmlúv
4 4/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zrušení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 133/1968 Zb. o kolektívnych zmluvách
5 5/1971 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
6 7/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o registrácii stavieb
7 8/1971 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
8 9/1971 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 116/1970 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
9 11/1971 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
10 12/1971 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
11 13/1971 Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici a niektorých okresných súdov
12 14/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych a ďalších hospodárskych organizácií
13 15/1971 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministerstva dopravy č. 17/1966 Zb. o leteckom prepravnom poriadku
14 16/1971 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 184/1969 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
15 18/1971 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určuje ďalší mčstský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
16 19/1971 Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 1/1969 Zb. o rokovacom poriadku Českej várodnej rady
17 20/1971 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
18 21/1971 Zákon o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií
19 22/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
20 23/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 20 Kčs
21 24/1971 Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní bankoviek po 20 Kčs
22 25/1971 Nariadenie vlády Českej socialstickej republiky o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry" a „vzorný pracovník kultúry"
23 26/1971 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 181/1969 Zb. o ochrane pred povodňami
24 27/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení medzinárodnej odborovej organizácie pre spoluprácu v oblasti malotonážnej chemickej produkcie „INTERCHIM"
25 28/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o vzájomnom zriadení konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev
26 29/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
27 30/1971 Vyhláška ministra vnútra Československej socialistickej republiky o poverení príslušníkov Ľudových milícií plnením niektorých bezpečnostných úloh
28 31/1971 Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa
29 32/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá)
30 33/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky
31 34/1971 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
32 35/1971 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1971 Zb. o zriaďovaní odborov krajských národných výborov
33 36/1971 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem
34 37/1971 Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
35 38/1971 Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
36 40/1971 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
37 42/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky
38 43/1971 Ústavný zákon, ktorým sa mení čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavného zákona o československej federácii
39 44/1971 Zákon o voľbách do Federálneho zhromaždenia
40 45/1971 Zákon o úprave štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1971
41 46/1971 Zákon o geodézii a kartografii
42 47/1971 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť
43 48/1971 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
44 49/1971 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
45 50/1971 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
46 51/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
47 52/1971 Vyhláška Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
48 53/1971 Zákon Českej národnej rady o voľbách do Českej národnej rady
49 54/1971 Zákon Českej národnej rady o voľbách do národných výborov v Českej socialistickej republike
50 55/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
51 56/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republice
52 58/1971 Zákon Českej národnej rady o určení ústredného orgánu štátnej správu vo veciach dopravy
53 60/1971 Zákon Českej národnej rady o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá republiky)
54 61/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
55 62/1971 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch
56 63/1971 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
57 64/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o úprave štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971
58 65/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra
59 66/1971 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe
60 67/1971 Vyhláška ministra priemyslu Českej socialistickej republiky o zriaďovaní tlačiarní a rozmnožovaní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
61 69/1971 Vyhláška Rady Juhomoranského krajského národného výboru v Brne ktorou sa odníma mestským národným výborom vo Veľkých Pavloviciach a Kloboukoch u Brna, okr. Břeclav, pôsobnosť stavebného úradu
62 71/1971 Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva
63 73/1971 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Incheby, podniku zahraničného obchodu
64 75/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe
65 76/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti
66 77/1971 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
67 79/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou
68 80/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí tituloko Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
69 81/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zriadení a činnosti Domu sovietskej vedy a kultúry v Prahe
70 82/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o medzinárodnej cestnej doprave
71 83/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o nadviazaní priamej vedecko-technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti meliorácií a vodného hospodárstva
72 84/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry
73 85/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskom styku medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou
74 86/1971 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri prácach so živicami
75 87/1971 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce pri prevádzke cestných vozidiel
76 88/1971 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
77 89/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o presune pracovného voľna a pracovného času a jeho úprave v roku 1972 a v dňoch 24. a 31. decembra 1971
78 90/1971 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave
79 92/1971 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
80 93/1971 Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o určení volebných obvodov pre voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
81 96/1971 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
82 97/1971 Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
83 98/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení podpory pri narodení dieťaťa
84 99/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 59/1964 Zb. o úlohách národných výborov pri staroslivosti o deti
85 100/1971 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
86 101/1971 Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1971-1975 (zákon o piatom päťročnom pláne)
87 102/1971 Zákon o ochrane štátneho tajomstva
88 103/1971 Zákon o ľudovej kontrole
89 104/1971 Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov
90 106/1971 Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení
91 107/1971 Zákon o materskom príspevku
92 108/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vylášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb a č. 75/1970 Zb.
93 109/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb., č. 181/1968 Zb. a č. 77/1970 Zb.
94 110/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom
95 111/1971 Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie
96 112/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie
97 113/1971 Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
98 114/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie
99 116/1971 Zákon Českej národnej rady o výboroch a komisiách ľudovej kontroly
100 118/1971 Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami
101 120/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1971-1975
102 121/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republice
103 122/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe
104 123/1971 Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
105 124/1971 Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa
106 125/1971 Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzorov 1958 a 1961
107 126/1971 Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni
108 127/1971 Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslencov národných výborov a členov komisií a aktívovo národných výborov
109 128/1971 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov
110 129/1971 Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov
111 130/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní
112 132/1971 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch
113 133/1971 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so štátnym sviatkom Slovenskej socialistickej republiky 29. augustom v roku 1972
114 134/1971 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší mestský národný výboru v kraji ako stavebný úrad 1. stupňa
115 136/1971 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov národných výborov
116 138/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch
117 139/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií
118 140/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
119 141/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky a obdobných činností
120 142/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 44/1970 Zb.
121 143/1971 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb.
122 144/1971 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972
123 145/1971 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže
124 146/1971 Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobností národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
125 148/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva
126 149/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva
127 152/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave
128 153/1971 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o informačnej sústave organizácií
129 155/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva financií o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov
130 156/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave
131 157/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
132 158/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972
133 159/1971 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
134 160/1971 Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách sudcov z ľudu okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
135 161/1971 Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov
136 162/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady Československého revolučného odborového hnutia o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb
137 163/1971 Vyhláška o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
138 164/1971 Vyhláška Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o tvorbe cien a výskumných a vývojových prác
139 165/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 158/1970 Sb. o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce
140 166/1971 Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže ČSSR, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb
141 167/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti kultúry, vedy a školstva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky
142 168/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti všeobecnovzdelávacieho školstva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
143 169/1971 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc
144 170/1971 Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore