Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1969

1 1/1969 Zákon Českej národnej rady o rokovacom poriadku Českej národnej rady
2 2/1969 Zákon Českej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky
3 3/1969 Zákon Českej národnej rady o vyhlasovaní zákonov Českej národnej rady a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Českej socialistickej republiky
4 4/1969 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze
5 5/1969 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze
6 6/1969 Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty
7 7/1969 Zákon Českej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Českej socialistickej republiky
8 8/1969 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o povoľovaní pri dovoze a vývoze tovaru a pri niektorých ďalších činnostiach v zahraničnom obchode
9 9/1969 Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku
10 10/1969 Ústavný zákon o Rade obrany štátu
11 11/1969 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky.
12 12/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)
13 13/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci
14 14/1969 Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
15 15/1969 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy
16 16/1969 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohovore o tranzitnom obchode vnútrozemských štátov
17 17/1969 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/1966 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostataných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
18 18/1969 Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
19 19/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spôsobe a podmienkach používania rôznych objektov a služieb poskytovaných československou stranou sovietskym vojskám dočasne sa nachádzajúcim na území Československej socialistickej republiky
20 20/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o poskytovaní vzájomnej právnej pomoci vo veciach spojených s dočasným pobytom sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky
21 21/1969 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov
22 22/1969 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradcu Králové ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
23 23/1969 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí n.L. ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
24 26/1969 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
25 27/1969 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 159/1968 Zb. o dôchodkovej dani
26 28/1969 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na vysoké školy
27 29/1969 Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v Západoslovenskom kraji ako stavebný úrad
28 30/1969 Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
29 31/1969 Rozhodnutie prezidenta republiky o dojednávaní medzinárodných zmlúv.
30 32/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch
31 33/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom
32 34/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou
33 35/1969 Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o zriadení právnickej fakulty na Univerzite J. E. Purkyně v Brne a Fakulty technologickej na Vysokom učení technickom v Brne
34 36/1969 Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
35 37/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov.
36 38/1969 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
37 39/1969 Zákon Českej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
38 42/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci
39 43/1969 Vyhláška Českého cenového úradu a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
40 44/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o leteckej doprave
41 46/1969 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku dane z obratu a dane zo mzdy
42 47/1969 Vyhláška Slovenského cenového úradu a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
43 48/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
44 49/1969 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov.
45 50/1969 Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
46 51/1969 Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
47 52/1969 Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
48 53/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologizácie motorových vozidiel z hľadiska vonkajšieho hluku (Predpis č. 9)
49 55/1969 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch
50 56/1969 Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
51 57/1969 Ústavný zákon, ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb.
52 58/1969 Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom
53 59/1969 Zákon o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania
54 60/1969 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o leteckej doprave.
55 63/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách.
56 64/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o pohraničnej železničnej doprave.
57 65/1969 Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.
58 66/1969 Vyhláška Federálneho výboru pre ceny o zmene váhových skupín jatočných ošípaných
59 67/1969 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
60 68/1969 Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
61 69/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom sviatku Slovenskej socialistickej republiky
62 70/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky
63 71/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky
64 72/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.
65 73/1969 Vládne nariadenie Československej sociaslitickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôcodcom
66 75/1969 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1969
67 77/1969 Zákon Českej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
68 79/1969 Vládne nariadenie Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl
69 81/1969 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
70 82/1969 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania v Českej socialistickej republike
71 83/1969 Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej päťadvadsaťkoruny k 100. výročiu úmrtia Jana Evangelistu Purkyně
72 84/1969 Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody.
73 85/1969 Vyhláška Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, kvapalných a plynných palív a elektrickej energie
74 86/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1969
75 87/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnej cene Slovenskej socialistickej republiky.
76 88/1969 Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel.
77 89/1969 Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Zb. o cenách
78 90/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux.
79 91/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou.
80 92/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami
81 93/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964.
82 94/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou.
83 95/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o jednotných medzinárodných ustanoveniach týkajúcich sa výstroja motorových vozidiel (Predpisy č. 4, 6, 7 a 8)
84 96/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
85 97/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
86 98/1969 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
87 99/1969 Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku
88 100/1969 Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o zriadení Fakulty farmaceutickej Univerzity Karlovej v Prahe a o zmenách v organizácii Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe
89 101/1969 Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky k 25. výročiu Slovenského národného povstania.
90 102/1969 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov
91 103/1969 Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o organizácii gymnázií a štúdia na nich
92 104/1969 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich
93 105/1969 Vyhláška Českého cenového úradu ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
94 106/1969 Vyhláška Rady Juhomoranského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
95 108/1969 Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorrou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
96 110/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
97 111/1969 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o všeobecnom devízovom povolení pre organizácie oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť
98 112/1969 Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 211/1964 Zb. o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok
99 113/1969 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
100 114/1969 Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje, v ktorých prípadoch sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť
101 115/1969 Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa upravuje platnosť vycestovacích doložiek
102 116/1969 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania - v Slovenskej socialistickej republike
103 117/1969 Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
104 118/1969 Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.
105 119/1969 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch.
106 120/1969 Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
107 121/1969 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny a vyhrievacích plynov.
108 122/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckej doprave
109 123/1969 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
110 124/1969 Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 36/1969 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
111 125/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.
112 126/1969 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.
113 127/1969 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
114 128/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomných bezvízových cestách občanov Československej socialistickej republiky a občanov Zväzu sovietskych socialistických republík.
115 129/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o nákladovej značke
116 130/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.
117 131/1969 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.
118 132/1969 Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach.
119 133/1969 Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie
120 136/1969 Vyhláška federálneho Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky č. 45/1965 Zb.
121 138/1969 Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášok o hospodárskych zmluvách v nákladnej doprave.
122 139/1969 Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu, ktorou sa predlžuje účinnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
123 140/1969 Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
124 144/1969 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky ktorou sa mení vyhláška č. 156/1968 Zb. o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat
125 145/1969 Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
126 146/1969 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied
127 147/1969 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre
128 148/1969 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
129 149/1969 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok).
130 150/1969 Zákon o prečinoch.
131 153/1969 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.
132 154/1969 Zákon o materskom príspevku.
133 155/1969 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy
134 156/1969 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov
135 157/1969 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania.
136 158/1969 Zákon, ktorým sa dopĺňajú a menia Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok a zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
137 159/1969 Vládne nariadenie Českej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedecjých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
138 160/1969 Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1970.
139 161/1969 Zákon o niektorých dôsledkoch neoprávneného pobytu pracovníkov v cudzine.
140 162/1969 Zákon o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície.
141 163/1969 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách
142 164/1969 Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť.
143 165/1969 Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 136/1968 Zb. o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu.
144 168/1969 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o prechodnom zákaze zvyšovania cien.
145 169/1969 Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
146 170/1969 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o predĺžení platnosti niektorých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
147 174/1969 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdového vývoja a o zásadách odmeňovania práce.
148 176/1969 Vyhláška Rady Východočeského krajského várodného výboru v Hradci Králové ktorou se určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
149 177/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1970
150 178/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie.
151 179/1969 Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy.
152 180/1969 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.
153 181/1969 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ochrane pred povodňami.
154 182/1969 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.
155 183/1969 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o výkupe surového dreva a ochrane stromov rastúcich mimo lesa.
156 184/1969 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore