Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1968

1 1/1968 Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
2 2/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori a o Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori dojednaných v Londýne 17. júna 1960
3 3/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc
4 5/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckeho kráľovstva
5 6/1968 Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov
6 7/1968 Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov
7 8/1968 Zákon o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach
8 9/1968 Vládne nariadenie o zriaďovaní odborov národných výborov
9 10/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o predĺžení platnosti Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Mongolskou ľudovou republikou z 8. apríla 1957
10 11/1968 Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach
11 12/1968 Vládne nariadenie o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov
12 13/1968 Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vyhlasujú pravidlá obchodného podnikania
13 14/1968 Vyhláška Ministerstva financií o úľavách na domovej dani
14 15/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami, chorobami a burinami
15 16/1968 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb.
16 17/1968 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 118/1966 Zb. o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií
17 18/1968 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave majetkových sankcií v investičnej výstavbe
18 20/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky
19 21/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborových organizácií
20 22/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu
21 23/1968 Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom
22 24/1968 Vyhláška Ministerstva financií o štátnom príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 1. januári 1968
23 25/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy
24 26/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch
25 27/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor
26 28/1968 Ústavný zákon o doplnení článku 91 ústavy
27 29/1968 Zákon o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy
28 30/1968 Zákon o štátnom skúšobníctve
29 31/1968 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
30 32/1968 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve
31 33/1968 Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu
32 34/1968 Vyhláška ministra ťažkého priemyslu, ktorou sa dopĺňa vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy
33 35/1968 Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel
34 36/1968 Vládne nariadenie, ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
35 37/1968 Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
36 38/1968 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zmene vyhlášky č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
37 39/1968 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia
38 40/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies
39 41/1968 Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni, ktorou sa odoberá Mestskému národnému výboru v Bore, okres Tachov, pôsobnosť stavebného úradu
40 42/1968 Opatrenie Štátnej plánovacej komisie, ktorým sa vyhlasuje zrušenie rámcových podmienok hospodárenia podnikov
41 43/1968 Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave
42 44/1968 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia
43 45/1968 Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 27/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.
44 46/1968 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
45 47/1968 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spoločných družstevných podnikoch a o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami
46 48/1968 Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v súvislosti s 9. májom 1968
47 49/1968 Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
48 50/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnom dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
49 51/1968 Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných mincí
50 52/1968 Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení uznesení Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlásení dňa volieb do národných výborov a o voľbe Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do národných výborov
51 53/1968 Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov
52 54/1968 Vládne nariadenie o zmene názvov niektorých fakúlt
53 55/1968 Rozhodnutie prezidenta o amnestii
54 56/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom
55 57/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení
56 58/1968 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu
57 59/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
58 60/1968 Vyhláška Ministra zahraničných vecí o Veterinárnom dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
59 61/1968 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa menia smernice ÚRO pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv uverejnené vyhláškou č. 3/1967 Zb.
60 62/1968 Vyhláška ministerstiev národnej obrany, vnútra a zdravotníctva o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti v ozbrojených silách a v Zbore národnej bezpečnosti a o súčinnosti orgánov štátnej zdravotníckej správy pri poskytovaní tejto starostlivosti (liečebný poriadok)
61 63/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom
62 64/1968 Vládne nariadenie o dodatkovom odvode zo stavebnej činnosti
63 65/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
64 66/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1967 Zb. o určení Exica, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
65 67/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz
66 68/1968 Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
67 69/1968 Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy
68 70/1968 Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom
69 71/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky
70 72/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologácie svetlometu typu SB (Sealed Beam) pre automobily dávajúce európske asymetrické tlmené svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obe tieto svetlá
71 73/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
72 74/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Ženevskom protokole z roku 1967 k Všeobecnej dohode o clách a obchode
73 75/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave
74 76/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci
75 77/1968 Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky
76 78/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia
77 79/1968 Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 110/1966 Zb. o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl
78 80/1968 Opatrenie Ministerstva školstva, ktorým sa vyhlasuje zrušenie zásad pe rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium
79 81/1968 Ústavný zákon, ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov
80 82/1968 Zákon o súdnej rehabilitácii
81 83/1968 Ústavný zákon o skončení volebného obdobia národných výborov, Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady
82 84/1968 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
83 85/1968 Zákon, ktorým sa mení zákon o komisiách ľudovej kontroly a zákon o národných výboroch
84 86/1968 Vyhláška Ministerstva financií o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
85 87/1968 Zákon o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti
86 89/1968 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákon o sociálnom zabezpečení
87 90/1968 Zákon o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
88 91/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
89 92/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb. a č. 117/1967 Zb.
90 93/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín
91 94/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva č. 21/1965 Zb. o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb
92 95/1968 Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení
93 96/1968 Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom
94 97/1968 Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
95 98/1968 Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave
96 99/1968 Vládne nariadenie o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR"
97 100/1968 Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií
98 101/1968 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
99 102/1968 Vyhláška Ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají
100 103/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdových podmienkach členov závodných stráží, strážnikov, vrátnikov a pracovníkov závodnej požiarnej ochrany
101 104/1968 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
102 105/1968 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev
103 106/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü
104 107/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky
105 108/1968 Uznesenie Národného zhromaždenia o určení počtu členov Českej národnej rady
106 109/1968 Uznesenie Národného zhromaždenia o voľbe členov Českej národnej rady
107 110/1968 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave náhrad a niektorých ďalších pomerov členov Českej národnej rady
108 111/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave výšky príplatku za prácu v nočných smenách
109 112/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
110 113/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou
111 114/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu
112 115/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode
113 116/1968 Vládne nariadenie o ďalšej zmene názvov niektorých fakúlt
114 117/1968 Vyhláška Ministerstva vnútra o zmene vyhlášky č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo
115 118/1968 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška ministra dopravy a spojov č. 42/1962 Zb. zo 17. apríla 1962 o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
116 119/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
117 120/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín
118 121/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť
119 122/1968 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
120 123/1968 Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách a niektorých ďalších pomeroch členov-neposlancov Slovenskej národnej rady
121 124/1968 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o súhlase pre manželstvo, najnižšom veku pre uzavretie manželstva a registrácii manželstva
122 125/1968 Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní podielov na hospodárskych výsledkoch a odmien a darov poskytovaných pri významných pracovných a životných výročiach pracovníkov
123 126/1968 Zákon o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku
124 127/1968 Zákon o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov
125 128/1968 Zákon o Národnom fronte
126 129/1968 Zákon o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach
127 130/1968 Zákon o prechodnej úprave niektorých lehôt
128 131/1968 Zákon o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd
129 132/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 86/1967 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami.
130 133/1968 Vyhláška Ústrednej rady odborov o kolektívnych zmluvách
131 134/1968 Vyhláška Ústrednej rady odborov o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
132 135/1968 Opatrenie povereníka SNR pre spravodlivosť, ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa
133 136/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu
134 137/1968 Vyhláška Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
135 138/1968 Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu
136 139/1968 Vyhláška Ministerstva dopravy o povinnom vybavení niektorých motorových vozidiel bezpečnostnými pásmi, prerušovaným žltým svetlom a výstražným trojuholníkom
137 140/1968 Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.
138 141/1968 Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
139 142/1968 Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí n. L., ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
140 144/1968 Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike
141 145/1968 Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a o pobádacom fonde
142 146/1968 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 160/1952 Ú. l.(č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave
143 147/1968 Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí č. 64/1965 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch
144 148/1968 Vládne nariadenie o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva
145 149/1968 Vyhláška Úradu pre patenty a vynálezy, ktorou sa mení vyhláška o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy
146 150/1968 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa predlžuje platnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
147 151/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o posunoch pracovného času v súvislosti so sviatkami v podmienkach päťdenného pracovného týždňa v rokoch 1968 až 1970
148 152/1968 Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni, ktorou sa vyhlasuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
149 153/1968 Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor"
150 154/1968 Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa zrušujú niektoré ustanovenia vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom.
151 155/1968 Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti vyhlášky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok
152 156/1968 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat
153 158/1968 Zákon o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach
154 159/1968 Zákon o dôchodkovej dani
155 160/1968 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
156 161/1968 Zákon o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
157 162/1968 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve
158 163/1968 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 72/1967 Zb. o Štátnej sporiteľni
159 164/1968 Zákon, ktorým sa menia predpisy o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov
160 165/1968 Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva
161 166/1968 Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
162 167/1968 Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov
163 168/1968 Zákon o gymnáziách
164 169/1968 Zákon o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
165 170/1968 Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s federatívnym usporiadaním štátu
166 171/1968 Ústavný zákon o zriadení federálnych ministerstiev a federálnych výborov
167 172/1968 Zákon o federálnych výboroch
168 173/1968 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
169 174/1968 Zákon o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
170 175/1968 Zákon o meste Brne
171 176/1968 Zákon o Kancelárii prezidenta republiky
172 177/1968 Zákon o vernostnom prídavku baníkov
173 178/1968 Vyhláška predsedu vlády, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov
174 179/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 91/1968 Zb.
175 180/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb.
176 181/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín v znení vyhlášky č. 93/1968 Zb.
177 182/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie
178 183/1968 Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel
179 184/1968 Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
180 186/1968 Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich
181 187/1968 Vyhláška ministerstiev chemického priemyslu, stavebníctva, spotrebného priemyslu, ťažkého priemyslu a zahraničného obchodu, ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie
182 188/1968 Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
183 189/1968 Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
184 190/1968 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965
185 191/1968 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o priemyslovej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou
186 192/1968 Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
187 193/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Investy, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
188 194/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Strojimportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
189 195/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Koospolu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
190 196/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Technoexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
191 197/1968 Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory v kraji ako stavebné úrady
192 198/1968 Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
193 199/1968 Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
194 200/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele
195 201/1968 Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií
196 202/1968 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
197 204/1968 Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
198 205/1968 Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky
199 206/1968 Zákon Slovenskej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky
200 207/1968 Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore