Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Zbierka zákonov 1966

1 1/1966 Vyhláška vlády a Ústrednej rady odborov k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania
2 2/1966 Vládna vyhláška o kultúrnych fondoch a koordinačnom výbore kultúrnych fondov
3 3/1966 Vládna vyhláška o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom
4 4/1966 Vládna vyhláška o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
5 5/1966 Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe
6 6/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín.
7 7/1966 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
8 8/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o tvorbe, kontrole a štatistike cien
9 9/1966 Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o vykonávaní kontroly a štatistiky cien
10 10/1966 Vyhláška ministra vnútorného obchodu o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami
11 11/1966 Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra ČSSR o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave.
12 12/1966 Vyhláška Ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi
13 13/1966 Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou bolo vyhlásené uznesenie vlády o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch
14 14/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu
15 15/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole, ktorým sa mení Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave 12. októbra 1929
16 16/1966 Vládna vyhláška o náhradách za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd do vodných tokov
17 17/1966 Vyhláška Ministerstva dopravy o leteckom prepravnom poriadku
18 18/1966 Vyhláška ministra spravodlivosti ktorou sa ustanovuje príslušnosť súdov v dopravných trestných veciach v obvode hlavného mesta Prahy
19 19/1966 Zákon o vysokých školách
20 20/1966 Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu
21 21/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Rady pre colnú spoluprácu
22 22/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
23 23/1966 Vyhláška Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní
24 24/1966 Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave
25 25/1966 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú študijné predpisy pre vysoké školy
26 26/1966 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok).
27 27/1966 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.
28 28/1966 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú predpisy o habilitačnom a vymenúvacom konaní a o obsadzovaní voľných pracovných miest učiteľov vysokých škôl.
29 29/1966 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
30 30/1966 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov pracovníkom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
31 31/1966 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov
32 32/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy a Ministerstva financií o tvorbe cien výrobkov podliehajúcich povinnému hodnoteniu a výrobkov technicky pokrokových a technicky zastaraných
33 33/1966 Vládne nariadenie, ktorým sa dopĺňa a mení vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl
34 34/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti
35 35/1966 Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o ukončení platnosti Zmluvy o zmierovacom a rozhodcovskom konaní podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925 a Zmluvy o právnej ochrane a právnej pomoci vo veciach daňových podpísanej vo Varšave 23. apríla 1925
36 36/1966 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy
37 37/1966 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov
38 38/1966 Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva
39 39/1966 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o vedľajšej hospodárskej činnosti na niektorých školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie a v niektorých iných školských zariadeniach
40 40/1966 Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení miestnej príslušnosti pre rozhodovanie hospodárskych sporov týkajúcich sa niektorých závodov (organizačných zložiek) socialistických organizácií
41 41/1966 Smernica Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o výpomoci žiakov škôl II. cyklu (vrátane učňov) pri špičkových poľnohospodárskych prácach
42 42/1966 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti
43 43/1966 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o sústave zdravotníckych zariadení
44 44/1966 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
45 45/1966 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
46 46/1966 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o opatreniach proti prenosným chorobám
47 47/1966 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o pohrebníctve
48 48/1966 Zákon Slovenskej národnej rady o zmene zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
49 49/1966 Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo
50 50/1966 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku
51 51/1966 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
52 52/1966 Zákon o osobnom vlastníctve
53 53/1966 Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
54 54/1966 Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti v znení vládneho nariadenia č. 95/1964 Zb.
55 55/1966 Vyhláška Ústrednej správy vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 136/1960 Zb. o Štátnej vodohospodárskej inšpekcii.
56 56/1966 Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o úprave lehôt na vykonávanie úkonov peňažných ústavov na úseku platobného styku a zúčtovania na účtoch organizácií
57 58/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci
58 59/1966 Vládne naridenie o predĺžení základnej služby niektorým vojakom útvarov cestného vojska v roku 1966
59 60/1966 Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
60 61/1966 Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 5 Kčs a o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok „VELKÁ MORAVA - 1100 LET"
61 62/1966 Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov.
62 63/1966 Rámcové podmienky hospodárenia podnikov
63 64/1966 Zásady pre reguláciu ekonomických a finančných vzťahov vnútri výrobných hospodárskych jednotiek schválené uznesením vlády z 15. júla 1966 č. 242.
64 65/1966 Vládne nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore ochrany pred povodňami
65 66/1966 Vyhláška Ministerstva financií o pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom
66 67/1966 Vyhláška Ministerstva financií o miestnych poplatkoch
67 69/1966 Metodické pokyny pre vypracovanie vávrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na rok 1967
68 70/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o colnom prejednávaní medzinárodných prepráv nákladov vykonávaných automobilovou dopravou
69 71/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva
70 72/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o civilnom konaní
71 73/1966 Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii
72 74/1966 Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu.
73 75/1966 Vyhláška predsedu vlády o zrušení smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy
74 76/1966 Vyhláška Ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov
75 77/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o platovom poriadku pre pracovníkov orgánov štátnej správy
76 78/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií
77 79/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci
78 80/1966 Vyhláška Ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky
79 81/1966 Zákon o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch
80 82/1966 Zákon o poisťovníctve
81 83/1966 Zákon o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.
82 84/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, ktorou sa ustanovujú odchýlky pre výpočet priemerného zárobku pre niektoré skupiny pracovníkov
83 85/1966 Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií
84 86/1966 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení vyhláška č. 34/1965 Zb. o regresných náhradách
85 87/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe
86 88/1966 Vyhláška Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
87 89/1966 Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
88 90/1966 Vyhláška ministra národnej obrany o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl
89 91/1966 Vyhláška Ministerstva financií o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru.
90 92/1966 Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o priznávaní titulov absolventom Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.
91 93/1966 Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí.
92 94/1966 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní
93 95/1966 Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
94 96/1966 Vládne nariadenie o jednotných kalkulačných zásadách
95 97/1966 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
96 98/1966 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku
97 99/1966 Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú niektoré ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva
98 101/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva.
99 102/1966 Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.
100 103/1966 Vyhláška Ministerstva financií o financovaní neinvestičných potrieb rozvoja vedy a techniky a obdobných činností.
101 104/1966 Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku
102 105/1966 Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o úverovaní socialistických organizácií a úrokových sadzbách.
103 106/1966 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa ustanovujú rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií.
104 107/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o dokumentácii stavieb
105 108/1966 Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o oprávnení na projektovú činnosť.
106 109/1966 Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
107 110/1966 Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl
108 111/1966 Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)
109 112/1966 Zákon o poľnohospodárskej dani.
110 113/1966 Zákon o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií
111 114/1966 Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani
112 115/1966 Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
113 116/1966 Zákon o súdnych poplatkoch.
114 117/1966 Zákon o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti
115 118/1966 Vládne nariadenie o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií
116 119/1966 Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy
117 120/1966 Vládna vyhláška o ukladaní pokút za porušovanie povinností ustanovených na ochranu vôd pred znečisťovaním
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore